Page 154 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 154

(i) viimase turutehingu hind eeldusel, et majanduslikud tingimused ei ole selle tehingu kuupäeva ja aruandeperioodi lõpu vahelisel perioodil oluliselt muutunud;
(ii) samalaadsete varade turuhinnad, mida on korrigeeritud erinevuste mõjuga; ja
(iii) tööstusharu üldine hinnatase, näiteks puuviljaistanduse väärtus väljendatuna eksportaluste, mahuühikute või hektarite kohta, või karja väärtus väljendatuna liha kilogrammi kohta.
(c) Mõnikord võib punktis (a) või (b) esitatud näitajate alusel saada erinevaid tulemusi bioloogilise vara või põllumajandustoodangu õiglase väärtuse kohta. Ettevõte analüüsib nende erinevuste põhjusi, et anda õiglase väärtuse kõige usaldusväärsem hinnang põhjendatud hinnangute suhteliselt kitsas vahemikus.
(d) Mõnel juhul võib õiglase väärtuse kindlaksmääramine olla lihtne ilma liigsete kulutuste või pingutusteta, hoolimata sellest, et bioloogilise vara hetke seisukorrale vastavaid turuhindu ei pruugi eksisteerida. Ettevõte hindab, kas varaga seotud eeldatavate netorahavoogude nüüdisväärtus, diskonteerituna hetke turuintressimääraga, võimaldab usaldusväärselt hinnata õiglast väärtust.
Avalikustatav info – õiglase väärtuse mudel
34.7 Ettevõte avalikustab õiglases väärtuses mõõdetud bioloogiliste varade suhtes järgmise info:
(a) bioloogiliste varade iga liigi kirjeldus;
(b) meetodid ja olulised eeldused, mida on kasutatud iga põllumajandustoodangu kategooria (koristuse hetkel) ja iga bioloogiliste varade kategooria õiglaste väärtuste kindlaks määramisel;
(c) bioloogiliste varade aruandeperioodi alguse ja lõpu bilansiliste maksumuste muutuste võrdlus. Võrdlus peab sisaldama:
(i) õiglase väärtuse, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused, muutustest tulenevat kasumit või kahjumit;
(ii) ostudest tulenevaid suurenemisi;
(iii) saagikoristusest (põllumajandusliku toodangu eraldamisest) tulenevaid vähenemisi;
(iv) äriühendustest tulenevaid suurenemisi;
(v) valuutakursside vahesid tulenevalt finantsaruannete ümberarvestamisest erinevasse esitusvaluutasse ning välismaise äriüksuse ümberarvestamisest aruandva ettevõtte esitusvaluutasse;
(vi) muid muutusi.
Mõõtmine – soetusmaksumuse mudel
34.8 Ettevõte mõõdab soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja väärtuse langus, neid bioloogilisi varasid, mille õiglast väärtust ei ole lihtne kindlaks määrata liigsete kulutuste ja pingutusteta.
34.9 Ettevõte mõõdab bioloogilistest varadest eraldatud põllumajandustoodangut õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused eraldamise hetkel. Seda summat loetakse
   152   153   154   155   156