Page 6 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 6

näiteks raha ja raha ekvivalentide, varude või materiaalsete põhivarade, vähenemise või ammendumisena.
(b) Tehingukahjumid on muud kulud, mis võivad tekkida ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus. Tehingukahjumite kajastamisel koondkasumiaruandes tuuakse need tavaliselt eraldi välja, kuna info nende kohta tuleb kasuks majandusotsuste tegemisel.
Varade, kohustiste, tulude ja kulude kajastamine
2.27 Kajastamine on protsess, mille käigus lisatakse finantsaruannetesse objekt, mis vastab vara, kohustise, tulu või kulu mõistele ja järgmistele kriteeriumitele:
(a) on tõenäoline, et objektist tulenevalt ettevõtte tulevane majanduslik kasu suureneb või väheneb, ja
(b) objektil on soetusmaksumus või väärtus, mida saab usaldusväärselt mõõta.
2.28 Nendele kriteeriumitele vastava objekti mittekajastamist finantsaruannetes ei ole võimalik heastada aruandes kasutatud arvestusmeetodite avalikustamise või lisade ja selgitavate materjalidega.
Tulevase majandusliku kasu tõenäosus
2.29 Tõenäosuse põhimõtet kasutatakse esimeses kajastamiskriteeriumis viitamaks ebakindluse tasemele, et ettevõte saab objektiga seotud tulevast majanduslikku kasu või see kasu väheneb. Hinnanguid tulevase majandusliku kasu saamisega seotud ebakindluse taseme kohta tehakse tõendusmaterjali põhjal, mis on finantsaruannete koostamise ajal kättesaadav aruandeperioodi lõpus eksisteerinud olukorra suhtes. Neid hinnanguid tehakse eraldi individuaalselt oluliste objektide kohta ja rühmadena individuaalselt ebaoluliste objektide suurte kogumite kohta.
Mõõtmise usaldusväärsus
2.30 Objekti finantsaruannetes kajastamise teine kriteerium on see, et sellel on kas soetusmaksumus või väärtus, mida saab usaldusväärselt mõõta. Mitmetel juhtudel on objekti soetusmaksumus või väärtus teada. T eistel juhtudel tuleb seda hinnata. Mõistlike hinnangute kasutamine on finantsaruannete koostamise oluline osa ja see ei kahjusta nende usaldusväärsust. Juhul, kui mõistlikku hinnangut ei saa anda, objekti finantsaruannetes ei kajastata.
2.31 Objekt, mis ei vasta kajastamiskriteeriumitele, võib neile vastata hilisemal kuupäeval edasiste asjaolude või sündmuste tagajärjel.
2.32 Kajastamiskriteeriumitele mittevastava objekti puhul võib siiski osutuda vajalikuks selle avalikustamine aruande lisades, selgitavates materjalides või täiendavates tabelites. See on asjakohane siis, kui info objekti kohta on oluline ettevõtte finantsseisundi ja -tulemuse ning finantsseisundis toimunud muutuste hindamisel finantsaruannete kasutajate poolt.
Varade, kohustiste, tulude ja kulude mõõtmine
2.33 Mõõtmine on rahaliste summade, milles ettevõte mõõdab oma finantsaruannetes varasid, kohustisi, tulusid ja kulusid, kindlaksmääramise protsess. Mõõtmine hõlmab mõõtmisaluse valikut. Käesolevas IFRSis sätestatakse, millist mõõtmisalust peab ettevõte kasutama mitmete eri liiki varade, kohustiste, tulude ja kulude kajastamisel.
2.34 Kaks levinud mõõtmisalust on (ajalooline) soetusmaksumus ja õiglane väärtus:
  


   4   5   6   7   8