Page 5 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 5

(b) selle alusel on ettevõte tekitanud kõnealustes teistes osapooltes õigustatud ootuse, et ta täidab nimetatud kohustused.
2.21 Eksisteerivast kohustusest vabanemine tähendab tavaliselt raha maksmist, muude varade üleandmist, teenuste osutamist, kõnealuse kohustuse asendamist muu kohustusega või kohustuse ümberarvestamist omakapitaliks. Kohustust võib lõpetada ka muul viisil, näiteks võlausaldaja loobub oma õigustest või kaotab need.
Omakapital
2.22 Omakapital on kajastatud varade ja kajastatud kohustiste vahe. Seda võib liigitada alajaotustesse finantsseisundi aruandes. Näiteks äriühingu puhul võivad alajaotused sisaldada omanike poolt sissemakstud vahendeid, jaotamata kasumit ja otse omakapitalis kajastatud kasumeid või kahjumeid.
Finantstulemus
2.23 Finantstulemus on ettevõtte tulude ja kulude suhe aruandeperioodil. Käesolevas IFRSis lubatakse esitada finantstulemusi ühesainsas finantsaruandes (koondkasumiaruandes) või kahes finantsaruandes (kasumiaruandes ja koondkasumiaruandes). Koondkasumit ja kasumit või kahjumit kasutatakse sageli finantstulemuse mõõdikuna või muude mõõdikute, nagu näiteks investeeringu kasumlikkus või kasum aktsia kohta, alusena. Tulud ja kulud on defineeritud alljärgnevalt:
(a) Tulu on majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil, mis väljendub varade lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, ja mille tulemusena omakapital suureneb, välja arvatud omanike poolt teostatud sissemaksed omakapitali.
(b) Kulu on majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil, mis väljendub varade vähenemise või ammendumisena või kohustiste tekkimisena, ja mille tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.
2.24 Tulude ja kulude kajastamine tuleneb otseselt varade ja kohustiste kajastamisest ja mõõtmisest. Tulude ja kulude kajastamise kriteeriume käsitletakse paragrahvides 2.27–2.32.
Tulud
2.25 Tulu mõiste hõlmab nii tulu tavapärasest äritegevusest kui ka tehingukasumeid.
(a) Tulu tavapärasest äritegevusest (revenue) on tulu, mis tekib ettevõtte tavapärase tegevuse käigus, ja mida kirjeldatakse sageli väga erinevate nimetustega, nagu müük, teenustasu, intressitulu, dividenditulu, litsentsitasud (rojaltid) ja renditulu.
(b) T ehingukasumid (gains) on muu tulu, mis ei tulene tavapärasest äritegevusest. Tehingukasumite kajastamisel koondkasumiaruandes tuuakse need tavaliselt eraldi välja, kuna info nende kohta tuleb kasuks majandusotsuste tegemisel.
Kulud
2.26 Kulu mõiste hõlmab nii tehingukahjumeid kui ka neid kulusid, mis tekivad ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus.
(a) Kulud, mis tekivad ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus, hõlmavad näiteks müüdud toodete maksumust, töötasusid ja kulumit. Need väljenduvad tavaliselt kas varade, nagu
 


   3   4   5   6   7