Page 49 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 49

   Näide – kajastamise lõpetamise kriteeriumitele vastav üleandmine
$ !        $  !          !
  $          !                      -        -  !
 .   !       $ !  !   
 $  !          
      Näide – üleandmine, mis ei vasta kajastamise lõpetamise kriteeriumitele
/            % -  
        -        - !
    $ !    
    Finantskohustise kajastamise lõpetamine
11.36 Ettevõte lõpetab finantskohustise (või finantskohustise osa) kajastamise ainult siis, kui see kustutatakse – s.t siis, kui lepingus sätestatud kohustus on täidetud, lõpetatud või aegunud.
11.37 Kui laenuvõtja ja -andja vahetavad olemasoleva finantsinstrumendi teise, oluliselt erinevate tingimustega finantsinstrumendi vastu, kajastatakse tehingut esialgse finantskohustise kustutamisena ja uue finantskohustise arvelevõtmisena. Samamoodi kajastab ettevõte olemasoleva finantskohustise või selle osa tingimuste olulist muutmist (sõltumata sellest, kas see on tingitud võlgniku finantsraskustest või mitte) esialgse finantskohustise kustutamisena ja uue finantskohustise kajastamisena.
11.38 Ettevõte kajastab kasumiaruandes erinevuse kustutatud või teisele osapoolele üleantud finantskohustise (või finantskohustise osa) bilansilise maksumuse ja makstud tasu, s.h kõigi üleantud mitterahaliste varade või võetud kohustiste, vahel.
Avalikustatav info
11.39 Järgmistes avalikustamise nõuetes viidatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavate finantskohustiste kohta avalikustatavale infole. Ettevõttel, millel on vaid lihtfinantsinstrumendid (ja seega ei rakenda 12. peatükki), puuduvad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatavad finantskohustised ja seega nad ei pea sellist infot avalikustama.
    47   48   49   50   51