Page 117 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 117

(g) ettevõttesisesest aruandlusest saadavad tõendid viitavad sellele, et varaga seotud majandustulemused on hetkel või tulevikus eeldatust halvemad. Selles kontekstis sisaldavad majandustulemused äritegevusega seotud kasumit ja rahavoogusid.
27.10 Vara võimalikule väärtuse langusele viitav märk võib osutada sellele, et ettevõte peaks vara järelejäänud kasuliku eluea, amortisatsioonimeetodi või vara lõppväärtuse üle vaatama ja korrigeerima seda kooskõlas selle vara suhtes rakendatava käesoleva IFRSi vastava peatükiga (nt 17. peatükk „Materiaalne põhivara“ ja 18. peatükk „Immateriaalsed varad, välja arvatud firmaväärtus“), isegi kui vara suhtes ei kajastata kahjumit vara väärtuse langusest.
Kaetava väärtuse mõõtmine
27.11 Vara või raha genereeriva üksuse kaetav väärtus on kas selle õiglane väärtus, millest on maha arvatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, olenevalt sellest, kumb on kõrgem. Kui individuaalse vara kaetava väärtuse hindamine ei ole võimalik, tuleb paragrahvides 27.12–27.20 toodud viiteid varale lugeda viideteks raha genereerivale üksusele.
27.12 Alati ei ole vaja kindlaks määrata nii õiglast väärtust, millest on maha arvatud müügikulutused, kui ka kasutusväärtust. Kui üks nimetatud summadest ületab vara bilansilise maksumuse, ei ole vara väärtus langenud ja teist summat ei ole vaja hinnata.
27.13 Kui ei ole põhjust arvata, et vara kasutusväärtus ületab oluliselt selle õiglast väärtust, millest on maha arvatud müügikulutused, võib vara kaetava väärtusena kasutada õiglast väärtust, millest on maha arvatud müügikulutused. Seda tehakse sageli juhtudel, kui vara hoitakse müügi eesmärgil.
Õiglane väärtus, millest on maha arvatud müügikulutused
27.14 Õiglane väärtus, millest on maha arvatud müügikulutused, on summa, mis saadakse vara müügist teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus, millest on maha arvatud müügikulutused. Parim tõend vara õiglase väärtuse kohta, millest on maha arvatud müügikulutused, on teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus sõlmitud siduvas müügilepingus määratud hind või turuhind aktiivsel turul. Kui vara siduv müügileping või aktiivne turg puudub, põhineb vara õiglane väärtus, millest on maha arvatud müügikulutused, parimal kättesaadaval infol summa kohta, mida ettevõte võiks aruandekuupäeval saada vara müügist teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus pärast müügikulutuste mahaarvamist. Nimetatud summa kindlaksmääramisel võtab ettevõte arvesse sarnaste varade kohta sõlmitud ja sama tegevusalaga seotud hiljutiste tehingute tulemusi.
Kasutusväärtus
27.15 Kasutusväärtus on varast eeldatavasti saadavate tulevaste rahavoogude nüüdisväärtus. Selle nüüdisväärtuse arvutamine hõlmab järgmisi samme:
(a) vara jätkuvast kasutamisest ja selle lõplikust müügist tulenevate tulevaste raha laekumiste ja väljamaksete hindamine, ja
(b) sobiva diskontomäära rakendamine nende tulevaste rahavoogude suhtes.
27.16 Vara kasutusväärtuse arvutamisel võetakse arvesse järgmisi asjaolusid:
(a) hinnang tulevaste rahavoogude kohta, mida ettevõte loodab varast saada;
(b) võimalikud muutused nende tulevaste rahavoogude summas ja laekumise ajas;
(c) raha aegväärtus, mida peegeldab turul kehtiv riskivaba intressimäär;
(d) varas sisalduva ebakindluse talumise hind;


   115   116   117   118   119