Page 10 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 10

3. peatükk
Finantsaruannete esitamine
Käesoleva peatüki rakendusala
3.1 Käesolevas peatükis selgitatakse finantsaruannete õiglast esitust, mida tähendab SME IFRSiga vastavuses olemine, ja mis on finantsaruannete tervikkomplekt.
Õiglane esitus
3.2 Finantsaruanded peavad kajastama õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, -tulemust ja rahavoogusid. Õiglane esitus nõuab tehingute, muude sündmuste ja olukordade mõjude esitamist kooskõlas 2. peatükis „Kontseptsioonid ja aluspõhimõtted“ sätestatud varade, kohustiste, tulude ja kulude mõistete ja kajastamiskriteeriumitega.
(a) Eeldatakse, et SME IFRSi rakendamise ja vajadusel lisainfo avalikustamise tulemusena kajastavad finantsaruanded õiglaselt VKE finantsseisundit, -tulemust ja rahavoogusid.
(b) Kui avalikkuse ees aruandmise kohustusega ettevõte rakendab käesolevat IFRSi, siis ei ole tulemuseks õiglane esitus vastavuses käesoleva IFRSiga, nagu on selgitatud paragrahvis 1.5.
Punktis (a) viidatud lisainfo avalikustamine on vajalik, kui vastavus käesoleva IFRSi spetsiifiliste nõuetega on ebapiisav võimaldamaks kasutajatel mõista teatud tehingute, muude sündmuste ja olukordade mõju ettevõtte finantsseisundile ja -tulemusele.
Vastavus SME IFRSile
3.3 Ettevõte, mille finantsaruanded on vastavuses SME IFRSiga, avalikustab selle vastavuse selgesõnaliselt ja tingimusteta lisades. Finantsaruandeid ei tohi nimetada SME IFRSiga vastavuses olevateks, välja arvatud juhul, kui need järgivad kõiki käesoleva IFRSi nõudeid.
3.4 Sellistel äärmisel erandlikel juhtudel, mil juhtkond jõuab järeldusele, et vastavus käesolevale IFRSile võib olla niivõrd eksitav, et see põhjustaks vastuolu 2. peatükis sätestatud VKE finantsaruannete eesmärgiga, kaldub ettevõte sellest nõudest kõrvale paragrahvis 3.5 toodud viisil, välja arvatud juhul, kui vastav regulatiivne raamistik keelab sellise kõrvalekaldumise.
3.5 Juhul kui ettevõte kaldub kõrvale käesoleva IFRSi nõudest kooskõlas paragrahviga 3.4, avalikustab ettevõte:
(a) juhtkonna järelduse, et finantsaruanded kajastavad õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, - tulemust ja rahavoogusid;
(b) et ettevõte on järginud SME IFRSi, välja arvatud selles osas, mil ta õiglase esituse saavutamiseks kaldus kõrvale teatud konkreetsest nõudest;
(c) kõrvalekaldumise olemuse, sealhulgas SME IFRSiga nõutava käsitluse, põhjuse, miks see käsitlus oleks antud tingimustes niivõrd eksitav, et selle tulemuseks oleks vastuollu sattumine 2. peatükis määratletud finantsaruannete eesmärgiga, ja valitud käsitluse.
3.6 Kui ettevõte on eelmisel perioodil käesoleva IFRSi mõnest nõudest kõrvale kaldunud ja see kõrvalekaldumine mõjutab ka käesoleva perioodi finantsaruannetes kajastatud summasid, avalikustab ettevõte paragrahvi 3.5 punktis (c) nõutud info.
   

















































































   8   9   10   11   12