Page 135 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 135

(a) edasilükkunud tulumaksu kohustist kõikide ajutiste erinevuste suhtes, mis eeldatavasti suurendavad maksustatavat kasumit tulevikus;
(b) edasilükkunud tulumaksu vara kõikide ajutiste erinevuste suhtes, mis eeldatavasti vähendavad maksustatavat kasumit tulevikus;
(c) edasilükkunud tulumaksu vara kasutamata edasikantavate maksukahjumite ja kasutamata maksukrediitide suhtes.
29.16 Paragrahvi 29.15 nõuete suhtes kehtivad järgmised erandid:
(a) Ettevõte ei kajasta edasilükkunud tulumaksu vara või kohustist ajutiste erinevuste suhtes, mis tulenevad välismaistelt tütarettevõtetelt, filiaalidelt, sidusettevõtetelt ja ühisettevõtmistelt väljavõtmata kasumist, eeldusel, et investeering on sisuliselt püsiva kestusega, välja arvatud juhul, kui on ilmne, et ajutine erinevus pöördub tagasi lähitulevikus.
(b) Ettevõte ei kajasta firmaväärtuse esmase arvelevõtmisega seotud ajutisest erinevusest tulenevat edasilükkunud tulumaksu kohustist.
29.17 Ettevõte kajastab edasilükkunud tulumaksu kohustise või edasilükkunud tulumaksu vara muutused tulumaksukuluna kasumiaruandes, välja arvatud käesoleva IFRSi kohaselt muus koondkasumis kajastatud tulu- või kuluobjektiga seotud muutused, mis kajastatakse samuti muus koondkasumis.
Edasilükkunud tulumaksu mõõtmine
Maksumäärad
29.18 Ettevõte mõõdab edasilükkunud tulumaksu kohustist (vara), lähtudes aruandekuupäeval kehtivatest või sisuliselt kehtivatest maksumääradest ja seadustest. Ettevõte loeb maksumäärasid sisuliselt kehtivateks, kui jõustumisprotsessi lõpuleviimiseks vajalikud tulevased sündmused ei ole tulemust varasemalt mõjutanud ja tõenäoliselt ei mõjuta ka nüüd.
29.19 Kui maksustatava kasumi erinevate tasemete suhtes kehtivad erinevad maksumäärad, mõõdab ettevõte edasilükkunud tulumaksu kulu (tulu) ja sellega seotud edasilükkunud tulumaksu kohustisi (vara), lähtudes keskmistest kehtivatest või sisuliselt kehtivatest maksumääradest, mis eeldatavasti rakenduvad nende perioodide maksustatava kasumi (maksukahjumi) suhtes, mil edasilükkunud tulumaksu vara või kohustis eeldatavasti realiseeritakse või arveldatakse.
29.20 Edasilükkunud tulumaksu kohustiste ja varade mõõtmine peab peegeldama maksumõjusid, mis tulenevad ettevõtte vastavate varade ja kohustiste bilansilise maksumuse eeldatava realiseerimise või arveldamise viisist aruandekuupäeval. Näiteks juhul, kui ajutine erinevus tuleneb kasumist, mis eeldatavasti kuulub tulevasel perioodil maksustamisele kapitalikasumina, mõõdetakse edasilükkunud tulumaksu kulu, kasutades kapitalikasumi suhtes kehtivat maksumäära.
Väärtuse allahindlus
29.21 Ettevõte kajastab edasilükkunud tulumaksu varade väärtuse allahindluse selliselt, et bilansiline netomaksumus võrdub kõrgeima summaga, mille realiseerumine on tõenäolisem kui mitterealiseerumine, lähtudes praegusest või tulevasest maksustatavast kasumist.
29.22 Ettevõte vaatab edasilükkunud tulumaksu vara bilansilise netomaksumuse igal aruandekuupäeval üle ja korrigeerib allahindlust, et võtta arvesse hetke hinnangut tulevase maksustatava kasumi kohta. Seda korrigeerimist kajastatakse kasumiaruandes, välja arvatud käesoleva IFRSi kohaselt
    133   134   135   136   137