Page 159 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 159

maksetehingutest tulenevate kohustiste suhtes, mis arveldati enne käesolevale IFRSile ülemineku kuupäeva.
(c) Õiglane väärtus tuletatud soetusmaksumusena. Esmakordne kasutuselevõtja võib otsustada mõõta materiaalse põhivara, kinnisvarainvesteeringu või immateriaalse vara objekti käesolevale IFRSile ülemineku kuupäeva seisuga õiglases väärtuses ja kasutada seda õiglast väärtust objekti tuletatud soetusmaksumusena nimetatud kuupäeva seisuga.
(d) Ümberhindlus tuletatud soetusmaksumusena. Esmakordne kasutuselevõtja võib otsustada kasutada eelmise raamatupidamistava (GA AP) kohaselt ja käesolevale IFRSile ülemineku kuupäeva seisuga või enne seda läbiviidud materiaalse põhivara, kinnisvarainvesteeringu või immateriaalse vara objekti ümberhindlust objekti tuletatud soetusmaksumusena ümberhindluse kuupäeva seisuga.
(e) Kumulatiivsed kursivahed. 30. peatükis „V aluutaarvestus“ kohustatakse ettevõtet kajastama mõningaid kursivahesid omakapitali eraldi komponendina. Esmakordne kasutuselevõtja võib otsustada lugeda kõikide välismaiste äriüksustega seotud kumulatiivsed kursivahed SME IFRSile ülemineku kuupäeva seisuga nulliks (s.t „uus algus“).
(f) Konsolideerimata finantsaruanded. Konsolideerimata finantsaruannete koostamise korral on ettevõte paragrahv 9.26 kohaselt kohustatud kajastama tütarettevõtetesse, sidusettevõtetesse ja ühiselt kontrollitavatesse ettevõtetesse tehtud investeeringuid kas:
(i) soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langus, või
(ii) õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande.
Kui esmakordne kasutuselevõtja mõõdab sellist investeeringut soetusmaksumuses, mõõdab ta sellist investeeringut ühes alljärgnevalt nimetatud summadest oma konsolideerimata finantsseisundi algaruandes, mis on koostatud kooskõlas käesoleva IFRSiga:
(i) soetusmaksumuses, mis on määratud kindlaks kooskõlas 9. peatükiga „Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded“, või
(ii) tuletatud soetusmaksumuses, mis on kas õiglane väärtus SME IFRSile ülemineku kuupäeva seisuga või eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohane bilansiline maksumus nimetatud kuupäeva seisuga.
(g) Liitfinantsinstrumendid. Paragrahvis 22.13 kohustatakse ettevõtet jagama liitfinantsinstrumendid nende emiteerimise kuupäeval kohustise ja omakapitali komponentideks. Esmakordne kasutuselevõtja ei pea neid kahte komponenti eristama, kui kohustise komponenti käesolevale IFRSile ülemineku kuupäeva seisuga enam ei eksisteeri.
(h) Edasilükkunud tulumaks. Esmakordne kasutuselevõtja ei ole kohustatud kajastama SME IFRSile ülemineku kuupäeva seisuga edasilükkunud tulumaksu varasid või kohustisi, mis on seotud taoliste varade või kohustiste maksustamisbaasi ja bilansilise maksumuse vaheliste erinevustega, mille puhul edasilükkunud tulumaksu varade või kohustiste kajastamine tooks kaasa liigseid kulutusi või pingutusi.
(i) Teenuste kontsessioonikokkulepped. Esmakordne kasutuselevõtja ei ole kohustatud rakendama paragrahve 34.12–34.16 teenuste kontsessioonikokkulepete suhtes, mis sõlmiti enne käesolevale IFRSile ülemineku kuupäeva.
(j) Kaevandustegevus. Esmakordne kasutuselevõtja, kes rakendab eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohast kogukulude meetodit, võib otsustada mõõta nafta- ja gaasivarasid (mida kasutatakse nafta ja gaasi uurimisel, hindamisel, arendamisel või

   157   158   159   160   161