Page 99 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 99

(ii) Instrument kuulub selliste instrumentide liiki, mis on allutatud kõikidele teistele instrumentide liikidele.
(iii) Kõikidel finantsinstrumentidel, mis kuuluvad kõikidele teistele instrumentide liikidele allutatud instrumentide liiki, on ühesugused tunnused.
(iv) Välja arvatud emitendi lepinguline kohustus osta tagasi või lunastada instrumenti raha või muu finantsvara eest, ei sisalda instrument muud lepingulist kohustust anda teisele ettevõttele üle raha või muud finantsvara, või vahetada teise ettevõttega finantsvarasid või -kohustisi tingimustel, mis võivad olla emitendile kahjulikud, ja see instrument ei ole leping, mida arveldatakse või võidakse arveldada ettevõtte enda omakapitaliinstrumentidega.
(v) Instrumendiga seotud kõik eeldatavad rahavood instrumendi eluea jooksul põhinevad olulisel määral ettevõtte kasumil või kahjumil, kajastatud netovara muutusel, või kajastatud ja kajastamata netovara õiglase väärtuse muutusel instrumendi eluea jooksul (arvestamata instrumendi mõjusid).
(b) Instrumendid või instrumentide komponendid, mis on allutatud kõikidele teistele instrumentide liikidele, liigitatakse omakapitaliks, kui nad kohustavad ettevõtet andma teisele osapoolele üle ettevõtte netovara proportsionaalse osa üksnes tema likvideerimise korral.
22.5 Järgmised instrumendid on näideteks instrumentide kohta, mida liigitatakse kohustisteks, mitte omakapitaliks:
(a) Instrument liigitatakse kohustiseks, kui likvideerimise korral makstakse netovara välja kuni teatud maksimaalse summani (piirmäärani). Näiteks ei liigitata instrumenti omakapitaliks juhul, kui likvideerimise korral saavad instrumendi omanikud proportsionaalse osa netovarast kuni piirmäärani ning seda piirmäära ületav netovara osa jaotatakse heategevusorganisatsioonile või valitsusele.
(b) Tagasimüüdav instrument liigitatakse omakapitaliks, kui müügioptsiooni kasutamise korral saab selle omanik proportsionaalse osa ettevõtte netovarast, mida mõõdetakse kooskõlas käesoleva IFRSiga. Kui aga optsiooni omanikul on õigus saada summa, mida mõõdetakse mõnel muul alusel (näiteks kohalik raamatupidamistava (GAAP)), liigitatakse instrument kohustiseks.
(c) Instrument liigitatakse kohustiseks, kui see kohustab ettevõtet tegema enne likvideerimist omanikule väljamakseid, näiteks maksma kohustuslikke dividende.
(d) Tütarettevõtte finantsaruannetes omakapitaliks liigitatud tagasimüüdav instrument liigitatakse kontserni konsolideeritud finantsaruannetes kohustiseks.
(e) Eelisaktsia on finantskohustis, kui see kohustab emitenti seda fikseeritud või kindlaksmääratava summa eest fikseeritud või kindlaksmäärataval kuupäeval tulevikus välja ostma, või annab omanikule õiguse nõuda teatud kuupäeval või pärast seda emitendilt instrumendi väljaostmist fikseeritud või kindlaksmääratava summa eest.
22.6 Liikmete osalused ühistulistes ettevõtetes ja sarnased instrumendid on omakapital, kui:
(a) ettevõttel on tingimusteta õigus keelduda liikmete osaluste tagasiostmisest, või
(b) tagasiostmine on keelatud kohalike õigusaktidega või ettevõtte põhikirjaga.

   97   98   99   100   101