Page 110 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 110

26. peatükk
Aktsiapõhine makse
Käesoleva peatüki rakendusala
26.1 Käesolevas peatükis käsitletakse kõikide aktsiapõhiste maksetehingute kajastamist, sealhulgas:
a) omakapitaliga arveldatavad aktsiapõhised maksetehingud, mille käigus ettevõtte saab kaupu või teenuseid vastutasuks ettevõtte omakapitaliinstrumentide (kaasa arvatud aktsiad või aktsiaoptsioonid) eest;
(b) rahas arveldatavad aktsiapõhised maksetehingud, mille käigus ettevõte soetab kaupu või teenuseid, võttes endale nende kaupade tarnija või teenuste osutaja ees kohustisi summades, mis põhinevad ettevõtte aktsiate või teiste omakapitaliinstrumentide hindadel (või väärtusel); ja
(c) tehingud, mille käigus ettevõtte saab või soetab kaupu või teenuseid ja kokkuleppe tingimused võimaldavad ettevõttel või nende kaupade tarnijal ja teenuste osutajal valida, kas ettevõte tasub tehingu eest rahas (või muude varadega) või omakapitaliinstrumentide emiteerimisega.
26.2 Rahas arveldatavad aktsiapõhised maksetehingud hõlmavad ka aktsia hinnatõusuga seotud õigusi. Näiteks võib ettevõtte poolt töötajatele antav hüvitispakett sisaldada ka aktsiate hinnatõusuga seotud õigusi, mille puhul tekib töötajatel õigus saada tulevikus rahalist kompensatsiooni (ja mitte omakapitaliinstrumente), mis põhineb ettevõtte aktsia hinna tõusul üle fikseeritud taseme kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. Samuti võib ettevõte anda oma töötajatele õiguse saada tulevikus rahalist kompensatsiooni aktsiate näol (sealhulgas aktsiaoptsiooni realiseerimisel emiteeritavad aktsiad), mis kuuluvad tagasiostmisele (nt töölepingu lõppemisel) või mida töötajad võivad omal soovil tagasi müüa.
Kajastamine
26.3 Ettevõte kajastab aktsiapõhise maksetehingu tulemusena saadud või soetatud kaupu või teenuseid siis, kui kaubad või teenused on kätte saadud. Vastav suurenemine kajastatakse omakapitalis, kui kaupu või teenuseid saadi omakapitaliga arveldatava aktsiapõhise maksetehingu alusel ning kohustisena, kui kaupu või teenuseid saadi rahas arveldatava aktsiapõhise maksetehingu alusel.
26.4 Kui aktsiapõhise maksetehingu alusel soetatud kaubad või saadud teenused ei vasta vara kajastamise kriteeriumitele, siis kajastab ettevõte neid kuludena.
Kajastamine jõustumistingimuste korral
26.5 Kui töötajatele antud aktsiapõhised maksed jõustuvad kohe, siis ei ole töötaja kohustatud aktsiapõhiste maksete tingimusteta omandamiseks osutama ettevõttele kindlaksmääratud aja jooksul teenuseid. Vastupidiste tõendite puudumisel tuleb eeldada, et teenused, mida töötaja osutas ettevõttele tasuna aktsiapõhise makse eest, on kätte saadud. Sellisel juhul kajastab ettevõtte aktsiapõhiste maksete üleandmise kuupäeval saadud teenuse täies ulatuses, suurendades vastavalt omakapitali või kohustisi.
   

   108   109   110   111   112