Page 129 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 129

(d) kasumiosalus ja preemiad, mis kuuluvad maksmisele hiljem kui kaheteistkümne kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mil töötaja vastavat tööalast teenust osutas;
(e) edasilükkunud töötasud, mida makstakse hiljem kui kaheteistkümne kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mil see välja teeniti.
28.30 Ettevõte kajastab muude pikaajaliste töötajate hüvitiste kohustise mõõdetuna järgmiste summade vahena:
(a) hüvitiste kohustuse nüüdisväärtus aruandekuupäeval, miinus
(b) selliste plaani varade (kui neid on) õiglane väärtus aruandekuupäeval, millega neid kohustusi otse arveldatakse.
Ettevõte kajastab kohustise muutuse kooskõlas paragrahviga 28.23.
Töösuhte lõpetamise hüvitised
28.31 Ettevõttel võib olla kohustus teha töötajale töösuhte lõpetamisel väljamakseid (või pakkuda muid hüvitisi) tulenevalt seadustest, töötajate või nende esindajatega sõlmitud lepingutest või muudest kokkulepetest, või faktilisest kohustusest, mis põhineb senisel äripraktikal, taval või on tingitud soovist käituda õiglaselt. Sellised maksed on töösuhte lõpetamise hüvitised.
Kajastamine
28.32 Kuna töösuhte lõpetamise hüvitised ei anna ettevõttele tulevast majanduslikku kasu, kajastab ettevõte neid kasumiaruandes kohe kuluna.
28.33 Töösuhte lõpetamise hüvitiste kajastamisel võib ettevõttel olla vajadus kajastada ka pensionihüvitiste või muude töötajate hüvitiste kärpimist.
28.34 Ettevõte kajastab töösuhte lõpetamise hüvitisi kohustisena ja kuluna ainult siis, kui ettevõte on selgelt kohustunud:
(a) lõpetama töösuhte töötajaga või töötajate rühmaga enne tavapärast pensionile jäämise kuupäeva, või
(b) andma töösuhte lõpetamise hüvitisi tulenevalt töötajatele tehtud pakkumisest, eesmärgiga ergutada vabatahtlikku töölt lahkumist.
28.35 Ettevõte on selgelt kohustunud töösuhte lõpetama ainult siis, kui ettevõttel eksisteerib üksikasjalik formaalne kava töösuhte lõpetamiseks ning kui ettevõttel ei ole reaalselt võimalik sellest taganeda.
Mõõtmine
28.36 Ettevõte mõõdab töösuhte lõpetamise hüvitisi vastavalt parimale hinnangule kohustuse täitmiseks vajalike kulutuste kohta aruandekuupäeva seisuga. Kui pakutakse töösuhte lõpetamise hüvitisi vabatahtliku töölt lahkumise ergutamiseks, mõõdetakse töösuhte lõpetamise hüvitisi, lähtudes eeldatavasti sellise pakkumisega nõustuvate töötajate arvust.
28.37 Kui töösuhte lõpetamise hüvitised kuuluvad väljamaksmisele hiljem kui kaksteist kuud pärast aruandeperioodi lõppu, mõõdetakse neid diskonteeritud nüüdisväärtuses.
 
   127   128   129   130   131