Page 92 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 92

(d) akumuleeritud allahindlus ebatõenäoliselt laekuvate rendimaksete miinimumsumma suhtes;
(e) perioodi jooksul tuluna kajastatud tingimuslik rent;
(f) rendileandja oluliste rendikokkulepete üldine kirjeldus, mis sisaldab näiteks andmeid tingimuslike rendimaksete, pikendamis- või ostuoptsioonide ja hinnamuutmisklauslite, allrentide ning rendikokkulepetega seatud piirangute kohta.
Rendileandjate finantsaruanded: kasutusrent
Kajastamine ja mõõtmine
20.24 Rendileandja kajastab kasutusrendi tingimustel väljarenditavad varad oma finantsseisundi aruandes, lähtudes vara olemusest.
20.25 Rendileandja kajastab kasutusrendist saadavat renditulu (välja arvatud teenustega, nagu näiteks kindlustuse ja hooldusega, seotud summad) rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes, välja arvatud juhul kui:
(a) või mõni muu süstemaatiline alus peegeldab objektiivsemalt renditud varast rentniku poolt saadava hüve ajalist jaotumist isegi siis, kui rendimaksed ei toimu samal alusel, või
(b) rendileandjale tasutavad maksed on struktureeritud nii, et need kasvavad koos eeldatava üldise inflatsiooniga (lähtudes avaldatud indeksitest või statistilistest andmetest) kompenseerimaks rendileandja kulutuste eeldatavat suurenemist seoses inflatsiooniga. Kui rendileandjale tasutavad maksed muutuvad muude tegurite kui üldise inflatsiooni tõttu, siis käesolevas punktis (b) toodud tingimus ei ole täidetud.
20.26 Rendileandja kajastab kuluna renditulu teenimisel tekkinud kulutused, kaasa arvatud kulumi. Renditavate amortiseeritavate varade amortisatsiooniarvestuse meetod on sarnane rendileandja poolt samalaadsete varade puhul kasutatava tavapärase amortisatsiooniarvestuse meetodiga.
20.27 Rendileandja lisab renditava vara bilansilisele maksumusele esmased otsekulutused, mis tal tekivad kasutusrendilepingu läbirääkimiste ja korraldamise käigus, ja ta kajastab need kulutused rendiperioodi jooksul kuluna proportsionaalselt renditulu kajastamisega.
20.28 Selle kindlaksmääramisel, kas renditava vara väärtus on langenud, rakendab ettevõte 27. peatükki.
20.29 Tootjast või vahendajast rendileandja ei kajasta müügikasumit kasutusrendilepingu sõlmimisel, sest seda ei saa samastada müügiga.
Avalikustatav info
20.30 Rendileandja avalikustab järgmise info kasutusrentide kohta:
(a) katkestamatutest kasutusrendilepingutest tulenevate tulevaste rendimaksete miinimumsummad iga järgmise perioodi kohta:
(i) kuni üks aasta; ja
(ii) üks kuni viis aastat; ja
(iii) hiljem kui viis aastat;
(b) tuluna kajastatud tingimusliku rendi kogusumma;
 


   90   91   92   93   94