Page 91 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 91

kapitalirendinõudele selle arvele võtmisel ning need vähendavad rendiperioodi jooksul kajastatava tulu summat.
Edasine mõõtmine
20.19 Finantstulu kajastatakse nii, et rendileandja tulumäär oleks igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes sama. Perioodi rendimakseid, välja arvatud teenustega seotud kulutused, jagatakse rendileandja brutoinvesteeringu põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Kui on märke, et rendileandja brutoinvesteeringu arvutamisel kasutatud hinnanguline garanteerimata lõppväärtus on oluliselt muutunud, vaadatakse tulu jaotamine rendiperioodile uuesti üle ja juba tuluna kajastatud summade võimalik vähenemine kajastatakse kohe kasumiaruandes.
Tootjatest või vahendajatest rendileandjad
20.20 Tootjad või vahendajad pakuvad oma klientidele tihti valikuvõimalust vara ostmise või rentimise vahel. Kui rendileandjast tootja või vahendaja rendib vara välja kapitalirendi tingimustel, tekib tal kaht liiki tulu:
(a) kasum või kahjum, mis on võrdne selle kasumi või kahjumiga, mis tekiks renditava vara tavapärasel müügitehingul tavamüügihinnaga, võttes arvesse võimalikke kohaldatavaid hulgi- või jaeallahindlusi, ja
(b) finantstulu rendiperioodi jooksul.
20.21 Tootjast või vahendajast rendileandja kajastab rendiperioodi alguses müügitulu kas vara õiglase väärtuse summas või rendileandjale laekuvate rendimaksete miinimumsumma turuintressimääraga diskonteeritud nüüdisväärtuses, kui see on madalam. Rendiperioodi alguses kajastatav müüdud kaupade kulu on väljarenditud vara soetusmaksumus või bilansiline maksumus (kui see on erinev), millest on maha arvatud garanteerimata lõppväärtuse nüüdisväärtus. Müügitulu ja müüdud kaupade kulu vahe on müügikasum, mida kajastatakse vastavalt ettevõtte arvestusmeetodile tavapäraste müügitehingute kajastamisel.
20.22 Kui kasutatakse kunstlikult madalaid intressimäärasid, kajastatakse müügikasumina ainult see osa, mis oleks kuulunud kajastamisele turuintressimäära kasutamise korral. T ootjast või vahendajast rendileandjatel seoses rendilepingu läbirääkimise ja korraldamisega tekkinud lisakulutused kajastatakse kuluna müügikasumi kajastamisel.
Avalikustatav info
20.23 Rendileandja avalikustab järgmise info kapitalirentide kohta:
(a) aruandeperioodi lõpu seisuga võrdlus rendileandja brutoinvesteeringu ja laekuvate rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuse vahel. Lisaks avalikustab rendileandja brutoinvesteeringu ja laekuvate rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuse aruandeperioodi lõpu seisuga iga järgmise perioodi kohta:
(i) kuni üks aasta;
(ii) üks kuni viis aastat; ja
(iii) hiljem kui viis aastat.
(b) teenimata finantstulu;
(c) rendileandja kasuks kujunev garanteerimata lõppväärtus;


   89   90   91   92   93