Page 140 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 140

30.11 Kui käesoleva IFRSi mõnes muus peatükis nõutakse mittemonetaarselt objektilt tekkinud kasumi või kahjumi kajastamist muus koondkasumis, kajastab ettevõte selle kasumi või kahjumiga seotud võimaliku valuutakomponendi samuti muus koondkasumis. Kui aga mittemonetaarselt objektilt tekkinud kasum või kahjum kajastatakse kasumiaruandes, kajastab ettevõte selle kasumi või kahjumiga seotud valuutakomponendi samuti kasumiaruandes.
Netoinvesteering välismaisesse äriüksusesse
30.12 Ettevõttel võib olla monetaarne vara või kohustis, mis kuulub tasumisele välismaisele äriüksusele või selle poolt. Vara või kohustis, mille arveldamist lähitulevikus ei ole kavandatud ja tõenäoliselt ei toimu, on oma olemuselt osa ettevõtte netoinvesteeringust välismaisesse äriüksusesse ning seda arvestatakse kooskõlas paragrahviga 30.13. Sellised monetaarsed varad ja kohustised võivad sisaldada pikaajalisi nõudeid või laene. Need ei sisalda ostjatelt laekumata arveid ja võlgu tarnijatele.
30.13 V aluutakursi vahed, mis tekivad monetaarselt varalt või kohustiselt, mis moodustab osa aruandva ettevõtte netoinvesteeringust välismaisesse äriüksusesse, kajastatakse aruandva ettevõtte konsolideerimata finantsaruannetes või välismaise äriüksuse eraldiseisvates finantsaruannetes kasumis või kahjumis. Finantsaruannetes, milles kajastatakse välismaist äriüksust ja aruandvat ettevõtet koos (nt konsolideeritud finantsaruanded, juhul kui välismaine äriüksus on tütarettevõte), kajastatakse sellised valuutakursi vahed algselt muus koondkasumis ja esitatakse edasi omakapitali komponendina. Neid ei kajastata uuesti kasumiaruandes netoinvesteeringu müümise järel.
Arvestusvaluuta muutus
30.14 Kui ettevõtte arvestusvaluuta muutub, rakendab ettevõte uue arvestusvaluuta suhtes rakendatavaid ümberarvestusprotseduure edasiulatuvalt alates muudatuse kuupäevast.
30.15 Nagu on märgitud paragrahvides 30.2–30.5, peegeldab ettevõtte arvestusvaluuta ettevõttega seotud tehinguid, sündmusi ja tingimusi. Seega ei muudeta arvestusvaluutat selle kindlaksmääramise järgselt, välja arvatud juhul, kui toimub muutus vastavates tehingutes, sündmustes ja tingimustes. Ettevõtte arvestusvaluuta muutmise võib põhjustada näiteks muutus valuutas, mis mõjutab kõige enam kaupade ja teenuste müügihindasid.
30.16 Arvestusvaluuta muutuse mõju kajastatakse edasiulatuvalt. Teisisõnu arvestab ettevõte kõik varad ja kohustised ümber uude arvestusvaluutasse, kasutades muudatuse kuupäeval kehtinud valuutakurssi. Ümberarvestatud summasid käsitletakse mittemonetaarsete varade ja kohustiste puhul nende (ajaloolise) soetusmaksumusena.
Arvestusvaluutast erineva esitusvaluuta kasutamine Ümberarvestus esitusvaluutasse
30.17 Ettevõte võib esitada oma finantsaruanded mis tahes valuutas (või valuutades). Kui esitusvaluuta erineb ettevõtte arvestusvaluutast, arvestab ta oma tulu- ja kuluobjektid ning finantsseisundi aruande objektid ümber esitusvaluutasse. Näiteks juhul, kui kontsern koosneb erinevatest ettevõtetest, mille arvestusvaluutad on erinevad, esitatakse iga ettevõtte tulu- ja kuluobjektid ja finantsseisundi aruande objektid ühises valuutas, võimaldamaks konsolideeritud finantsaruannete koostamist.
   
   138   139   140   141   142