Page 80 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 80

18.15 Eelmise paragrahvi rakendamise näitena kajastab ettevõte järgmiste varaobjektidega seotud kulutused kuluna ja ei kajasta neid kulutusi immateriaalsete varadena:
(a) ettevõttesiseselt loodud kaubamärgid, logod, ajalehtede ja trükiste pealkirjad, kliendinimekirjad ja muud sisult samalaadsed objektid;
(b) ettevõtte tegevuse alustamisega seotud tegevused (s.o tegevuse alustamise kulud), mis hõlmavad ettevõtte asutamisega seotud juriidilisi ja kontorikulusid, uue rajatise avamise või äritegevuse alustamise kulutusi (s.o avamiseelsed kulutused) või kulutusi uue äritegevuse alustamiseks või uute toodete turule toomiseks või uute protsesside käivitamiseks (s.o tegevuseelsed kulutused);
(c) koolitustegevus;
(d) reklaami- ja müügitoetustegevus;
(e) ettevõtte või selle osa ümberpaigutamine või -korraldamine;
(f) ettevõttesiseselt loodud firmaväärtus.
18.16 Paragrahv 18.15 ei välista ettemakse kajastamist varana, kui toodete või teenuste eest on tasutud enne toodete kohale toimetamist või teenuste osutamist.
Eelnevalt kuludena kajastatud kulutusi ei võeta hiljem arvele varana
18.17 Immateriaalsele varale tehtud kulutusi, mida esmalt kajastati kuluna, ei võeta hiljem arvele osana vara soetusmaksumusest.
Mõõtmine pärast arvelevõtmist
18.18 Ettevõte mõõdab immateriaalseid varasid soetusmaksumuses, millest arvatakse maha akumuleeritud amortisatsioon ja akumuleeritud kahjumid vara väärtuse langusest. Amortiseerimise nõuded on sätestatud käesolevas peatükis. Väärtuse languse kajastamise nõuded on sätestatud 27. peatükis „Varade väärtuse langus“.
Amortisatsioon kasuliku eluea jooksul
18.19 Käesoleva IFRSi tähenduses on kõikidel immateriaalsetel varadel piiratud kasulik eluiga. Lepingulistest või muudest juriidilistest õigustest tuleneva immateriaalse vara kasulik eluiga ei tohi olla pikem kui lepinguliste või muude juriidiliste õiguste kehtivusaeg, kuid võib olla sellest lühem, sõltuvalt sellest, millise perioodi jooksul ettevõte vara eeldatavasti kasutab. Kui lepingulised või muud juriidilised õigused kehtivad piiratud tähtaja jooksul, mida on võimalik pikendada, sisaldab immateriaalse vara kasulik eluiga pikendatavat perioodi (pikendatavaid perioode) ainult juhul, kui on võimalik tõendada, et ettevõte saab lepingut pikendada oluliste kulutusteta.
18.20 Kui ettevõttel ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata immateriaalse vara kasulikku eluiga, loetakse kasulikuks elueaks kümme aastat.
Amortisatsiooniperiood ja -meetod
18.21 Ettevõte jaotab immateriaalse vara amortiseeritava osa süstemaatiliselt selle kasuliku eluea jooksul. Iga perioodi amortisatsioonisumma kajastatakse kuluna, välja arvatud juhul, kui
   

   78   79   80   81   82