Page 33 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 33

Arvestusmeetodi valik
9.26 Kui emaettevõte, investor sidusettevõttes või ühisettevõtja ühiselt kontrollitavas ettevõttes koostab konsolideerimata finantsaruanded ja kinnitab, et need on koostatud kooskõlas SME IFRSiga, siis need aruanded on vastavuses kõikide käesoleva IFRSi nõuetega. Ettevõte rakendab oma tütarettevõtetesse, sidusettevõtetesse ja ühiselt kontrollitavatesse ettevõtetesse tehtud investeeringute puhul arvestusmeetodit, mille kohaselt kajastatakse neid kas:
(a) soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langus, või
(b) õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande.
Ettevõte rakendab sama arvestusmeetodit kõikide sama liiki investeeringute puhul (tütarettevõtted, sidusettevõtted või ühiselt kontrollitavad ettevõtted), kuid ta võib erinevate liikide suhtes kasutada erinevaid arvestusmeetodeid.
Avalikustatav info konsolideerimata finantsaruannetes
9.27 Kui emaettevõte, investor sidusettevõttes või ühisettevõtja ühiselt kontrollitavas ettevõttes koostab konsolideerimata finantsaruanded, avalikustatakse neis konsolideerimata finantsaruannetes:
(a) asjaolu, et aruanded on konsolideerimata finantsaruanded, ja
(b) tütarettevõtetesse, ühiselt kontrollitavatesse ettevõtetesse ja sidusettevõtetesse tehtud investeeringute kajastamisel kasutatud meetodite kirjeldus,
ning nimetatakse need konsolideeritud finantsaruanded või muud esmased finantsaruanded, millega need on seotud.
Kombineeritud finantsaruanded
9.28 Kombineeritud finantsaruanded on ühe investori poolt kontrollitava kahe või enama ettevõtte ühtsed finantsaruanded. Käesolevas IFRSis ei nõuta kombineeritud finantsaruannete koostamist.
9.29 Kui investor koostab kombineeritud finantsaruanded ja kinnitab, et need on koostatud kooskõlas SME IFRSiga, peavad need olema kooskõlas ka kõikide käesoleva IFRSi nõuetega. Ettevõtetevahelised tehingud ja saldod elimineeritakse; varadena (nagu nt varud ja materiaalsed põhivarad) kajastatud ettevõtetevahelistest tehingutest saadud kasumid või kahjumid elimineeritakse; kombineeritud finantsaruannetes sisalduvad ettevõtete finantsaruanded koostatakse sama aruandekuupäeva seisuga, välja arvatud juhul, kui see on teostamatu; ja sarnastes tingimustes toimunud samalaadsete tehingute ja muude sündmuste puhul järgitakse ühtseid arvestusmeetodeid.
Avalikustatav info kombineeritud finantsaruannetes
9.30 Kombineeritud finantsaruannetes avalikustatakse järgmine info:
(a) asjaolu, et finantsaruanded on kombineeritud finantsaruanded;
(b) kombineeritud finantsaruannete koostamise põhjus;
(c) alus, mille põhjal otsustati, milliseid ettevõtteid kajastada kombineeritud finantsaruannetes;
(d) kombineeritud finantsaruannete koostamise alus;
    31   32   33   34   35