Page 52 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 52

12 . peatükk
Muud finantsinstrumentide teemad
11. ja 12. peatüki rakendusala
12.1 Nii 11. peatükis „Lihtfinantsinstrumendid“ kui ka 12. peatükis „Muud finantsinstrumentide teemad“ käsitletakse finantsinstrumentide (finantsvarade ja -kohustiste) arvelevõtmist, kajastamise lõpetamist, mõõtmist ja avalikustamist. 11. peatükki rakendatakse lihtfinantsinstrumentide suhtes ja see on asjakohane kõikidele ettevõtetele. 12. peatükki rakendatakse keerulisemate finantsinstrumentide ja -tehingute suhtes. Kui ettevõte sõlmib ainult lihtfinantsinstrumente puudutavaid tehinguid, ei ole 12. peatükk rakendatav. Kuid ka need ettevõtted, kes omavad vaid lihtfinantsinstrumente, peavad arvesse võtma 12. peatüki rakendusala, veendumaks, et neile see ei rakendu.
Arvestusmeetodi valik
12.2 Ettevõte võib valida, kas rakendada:
(a) nii 11. kui ka 12. peatüki sätteid täies ulatuses, või
(b) IAS 39 „Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine“ kajastamis- ja mõõtmissätteid ning 11. ja 12. peatüki avalikustamisnõudeid
kõikide oma finantsinstrumentide kajastamisel. Ettevõtte valik punktide (a) või (b) vahel on arvestusmeetodi valik. Paragrahvid 10.8–10.14 sisaldavad nõudeid selle kohta, kuidas määrata kindlaks, millal arvestusmeetodi muutus on asjakohane, kuidas sellist muutust tuleb kajastada ja millist infot tuleb arvestusmeetodi muutuse kohta avalikustada.
12. peatüki rakendusala
   12.3 12.
peatükki rakendatakse kõikide finantsinstrumentide suhtes, välja arvatud:
(a) 11. peatükis käsitletavad finantsinstrumendid;
(b) osalused tütarettevõtetes (vt 9. peatükk „Konsolideeritud ja konsolideerimata
finantsaruanded”), sidusettevõtetes (vt 14. peatükk „Investeeringud sidusettevõtetesse“) ja ühisettevõtmistes (vt 15.peatükk „Investeeringud ühisettevõtmistesse“);
(c) tööandjate õigused ja kohustused, mis tulenevad töötajate hüvitiste plaanidest (vt 28. peatükk „Töötajate hüvitised“);
(d) kindlustuslepingutest tulenevad õigused, välja arvatud juhul, kui kindlustuslepingu tulemusena võib tekkida kahju ükskõik kummale osapoolele seoses lepingutingimustega, mis ei ole seotud:
(i) muutustega kindlustatud riskis;
(ii) muutustega valuutakurssides; või
(iii) ühe vastaspoole poolt kohustuste mittetäitmisega.
e) finantsinstrumendid, mis vastavad ettevõtte enda omakapitali definitsioonile (vt 22. peatükk „Omakapital“ ja 26. peatükk „Aktsiapõhine makse“).


   50   51   52   53   54