Page 71 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 71

rendilepingut liigitataks kasutusrendiks juhul, kui see kuuluks 20. peatüki „Rendiarvestus“ rakendusalasse. T eisisõnu, vara võetakse arvele kas kinnisvara õiglases väärtuses või rendimaksete miinimumsummas, olenevalt sellest, kumb on madalam. Samaväärne summa võetakse arvele kohustisena kooskõlas paragrahviga 20.9.
Mõõtmine pärast arvele võtmist
16.7 Kinnisvarainvesteeringuid, mille õiglast väärtust saab usaldusväärselt mõõta ilma liigsete kulutuste või pingutuseta, mõõdetakse õiglases väärtuses igal aruandekuupäeval, kajastades õiglase väärtuse muutused kasumiaruandes. Kui kinnisvarainvesteeringuks on liigitatud rendile võetud kinnisvara, on õiglases väärtuses kajastatavaks objektiks rendilepingust tulenev õigus kinnisvara suhtes, aga mitte aluseks olev kinnisvara. Paragrahvides 11.27–11.32 on toodud juhised õiglase väärtuse kindlaks määramiseks. Ettevõte kajastab kõiki muid kinnisvarainvesteeringuid materiaalse põhivarana, kasutades 17. peatükis toodud soetusmaksumuse-kulumi-väärtuse languse meetodit.
Ümberklassifitseerimised
16.8 Kui õiglase väärtuse meetodi kohaselt mõõdetava kinnisvaraobjekti puhul ei ole õiglast väärtust enam võimalik usaldusväärselt mõõta liigsete kulutuste või pingutuseta, kajastab ettevõte seda objekti edaspidi materiaalse põhivarana kooskõlas 17. peatükiga seni, kuni õiglast väärtust on taas võimalik usaldusväärselt mõõta. Kinnisvarainvesteeringu bilansilisest maksumusest nimetatud kuupäeval saab selle soetusmaksumus 17. peatüki kohaselt. Paragrahvi 16.10 punktis (e)(iii) nõutakse selle muutuse avalikustamist. See muutus on tingimuste, mitte arvestusmeetodi muutus.
16.9 Välja arvatud paragrahvis 16.8 nõutud juhtudel, klassifitseerib ettevõte kinnisvaraobjekti kinnisvarainvesteeringuks ainult siis, kui kinnisvara hakkab vastama kinnisvarainvesteeringu definitsioonile, ja klassifitseerib objekti välja kinnisvarainvesteeringu varaklassist siis, kui kinnisvara ei vasta enam sellele definitsioonile.
Avalikustatav info
16.10 Ettevõte avalikustab järgmise info kõikide kinnisvarainvesteeringute kohta, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (paragrahv 16.7):
(a) kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse kindlaksmääramisel rakendatud meetodid ja olulised eeldused;
(b) mil määral kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus (mida on kasutatud kas vara väärtuse mõõtmiseks või avalikustamiseks finantsaruannetes) põhineb hinnangul, mille on teostanud tunnustatud ja asjakohase ametialase kvalifikatsiooniga sõltumatu hindaja, kellel on hiljutisi kogemusi hinnatava kinnisvarainvesteeringuga samas asukohas asuvate ja sarnase otstarbega kinnistutega. Kui sellist hindamist ei ole teostatud, avalikustatakse see asjaolu;
(c) kinnisvarainvesteeringute realiseeritavusega või võõrandamisest saadava tulu ja laekumiste üleandmisega seotud piirangud ning vastavad summad;
(d) lepingulised kohustused seoses kinnisvarainvesteeringute ostmise, ehitamise ja arendusega või seoses remondi, hoolduse ja parendustega;
   


   69   70   71   72   73