Page 13 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 13

korrigeerimisest ja arvestusmeetodi muutustest, võib ettevõte esitada üheainsa kasumi- ja jaotamata kasumi aruande koondkasumiaruande ja omakapitali muutuste aruande asemel (vt paragrahv 6.4).
3.19 Kui ettevõttel ei ole muu koondkasumi kirjeid mitte ühelgi perioodil, mille kohta finantsaruanded esitatakse, võib ta esitada üksnes kasumiaruande või koondkasumiaruande, mille kõige alumine kirje on „kasum või kahjum“.
3.20 Kuna paragrahvis 3.14 nõutakse eelmise perioodi võrdlusandmete esitamist kõikide finantsaruannetes toodud summade kohta, tähendab finantsaruannete tervikkomplekt seda, et ettevõte esitab iga nõutud finantsaruande ja nendega seotud lisad vähemalt kahe perioodi kohta.
3.21 Finantsaruannete tervikkomplektis on iga esitatud finantsaruanne võrdse tähtsusega.
3.22 Käesolevas IFRSis kasutatud nimetuste asemel võib ettevõte kasutada finantsaruannete kirjeldamisel ka muid nimetusi, kui need ei ole eksitavad.
Finantsaruannete identifitseerimine
3.23 Ettevõte identifitseerib selgelt kõik finantsaruanded ja lisad ning eristab need muust samas dokumendis sisalduvast infost. Lisaks toob ettevõte selgelt välja järgmised andmed, esitades seda korduvalt, kui see on vajalik esitatud infost aru saamiseks:
(a) aruandva ettevõtte nimi ja tema nime muutus võrreldes eelmise aruandeperioodi lõpuga;
(b) kas finantsaruanded hõlmavad üksikut ettevõtet või ettevõtete gruppi;
(c) aruandeperioodi lõpu kuupäev ja periood, mida finantsaruanded käsitlevad;
(d) esitusvaluuta, mis on defineeritud 30. peatüki „Välisvaluutaarvestus“ kohaselt;
(e) täpsusaste, mida kasutatakse finantsaruannetes arvandmete esitamisel.
3.24 Ettevõte avalikustab lisades järgmise info:
(a) ettevõtte alaline asukoht ja õiguslik vorm, asutamiskoha järgne riik ja registreeritud asukoha aadress (või peamine tegevuskoht, kui see erineb registreeritud asukohast);
(b) ettevõtte äritegevuse ja põhitegevusvaldkondade olemuse kirjeldus.
Käesoleva IFRSiga mittenõutud info esitamine
3.25 Käesolevas IFRSis ei käsitleta segmendiinfo, aktsia kohta arvestatud kasumi või vahearuannete esitamist väike- või keskmise suurusega ettevõtete poolt. Sellist infot avalikustav ettevõte kirjeldab info koostamise ja esitamise alust.
  

   11   12   13   14   15