Page 150 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 150

33.3 Iga võimalikku seotud osapoolte vahelist suhet käsitledes hindab ettevõte suhte sisu, mitte pelgalt selle õiguslikku vormi.
33.4 Käesoleva IFRSi kontekstis ei ole seotud osapoolteks:
(a) kaks ettevõtet ainult seetõttu, et neil on ühine direktor või muu juhtkonna võtmeisik;
(b) kas ühisettevõtjat ainult seetõttu, et need omavad ühisettevõtmise üle ühist kontrolli;
(c) ükskõik kes alljärgnevalt nimetatutest ainult seetõttu, et neil on ettevõttega tavapärased ärisuhted (isegi kui nad võivad mõjutada ettevõtte tegevusvabadust või otsustusvabadust):
(i) rahastajad;
(ii) ametiühingud;
(iii) kommunaalettevõtted;
(iv) valitsusasutused.
(d) klient, tarnija, frantsiisiandja, turustaja või agent, kellega ettevõttel on olulises mahus äritehinguid, ainult seetõttu, et sellest on tekkinud majanduslik sõltuvus.
Avalikustatav info
Emaettevõtte ja tütarettevõtete vaheliste suhete avalikustamine
33.5 Emaettevõtte ja selle tütarettevõtete vahelised suhted avalikustatakse sõltumata sellest, kas nimetatud seotud osapoolte vahel on olnud tehinguid või mitte. Ettevõte avalikustab emaettevõtte nime ning lõplikku kontrolli omava osapoole nime, kui see on eelmisest erinev. Kui ettevõte ega lõplikku kontrolli omav osapool avalikkusele kättesaadavaid finantsaruandeid ei koosta, avalikustatakse sellise hierarhiliselt järgmise emaettevõtte (olemasolu korral) nimi, kes neid koostab.
Juhtkonna võtmeisikute hüvitiste avalikustamine
33.6 Juhtkonna võtmeisikud on isikud, kellel on otseselt või kaudselt volitused ettevõtte tegevuse planeerimiseks, juhtimiseks ja kontrollimiseks, ning kes kannavad selle eest vastutust. Hüvitis sisaldab kõiki töötajate hüvitisi (mis on määratletud 28. peatükis „Töötajate hüvitised“), sealhulgas aktsiapõhise makse vormis olevaid hüvitisi (vt 26. peatükk „Aktsiapõhine makse“). Töötajate hüvitised on igas vormis makstud, makstav või osutatav tasu, mida antakse töötajatele ettevõte poolt või ettevõtte nimel (nt emaettevõtte või aktsionäri poolt) seoses ettevõttele osutatud tööalaste teenustega. See hõlmab ka ettevõtte emaettevõtte poolt makstavat tasu ettevõttele toodetud kaupade või osutatud teenuste eest.
33.7 Ettevõte avalikustab juhtkonna võtmeisikute hüvitised kogusummana.
Info avalikustamine seotud osapoolte vaheliste tehingute kohta
33.8 Seotud osapoolte vaheline tehing on ressursside, teenuste või kohustuste üleandmine aruandva ettevõtte ja seotud osapoole vahel, sõltumata sellest, kas see toimub tasu eest või tasuta. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele iseloomulikud seotud osapoolte vahelised tehingud on näiteks, kuid mitte ainult:
(a) ettevõtte ja tema põhiomaniku (põhiomanike) vahelised tehingud;
    148   149   150   151   152