Page 79 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 79

Omandamine äriühenduse raames
18.8 Äriühenduses omandatud immateriaalne vara võetakse tavaliselt varana arvele, sest selle õiglast väärtust saab mõõta piisava usaldusväärsusega. Kuid äriühenduses omandatud immateriaalset vara ei võeta arvele, kui see tuleneb juriidilistest või teistest lepingulistest õigustest ja selle õiglast väärtust ei saa usaldusväärselt mõõta, sest see vara
(a) ei ole firmaväärtusest eristatav, või
(b) on firmaväärtusest eristatav, kuid sama või sarnase vara vahetustehingute kohta puuduvad varasem praktika ja tõendid ning õiglase vääruse hindamine mõnel muul meetodil sõltuks mõõdetamatutest muutujatest.
Mõõtmine arvele võtmisel
18.9 Ettevõte mõõdab immateriaalset vara esmalt selle soetusmaksumuses.
Eraldi omandamine
18.10 Eraldi omandatud immateriaalse vara soetusmaksumus sisaldab:
(a) selle ostuhinda koos tollimaksude ja ostmisel tasutavate mittetagastatavate maksudega pärast allahindluste ja rabattide mahaarvamist, ja
(b) kõiki otseseid kulutusi, mis on seotud vara ettevalmistamisega ettenähtud kasutuseks.
Omandamine äriühenduse raames
18.11 Kui immateriaalne vara omandatakse äriühenduses, siis selle immateriaalse vara soetusmaksumuseks on selle õiglane väärtus omandamise kuupäeval.
Omandamine sihtfinantseerimise teel
18.12 Kui immateriaalne vara omandatakse sihtfinantseerimise teel, siis selle immateriaalse vara soetusmaksumuseks on selle õiglane väärtus sel kuupäeval, mil sihtfinantseerimine saadi või muutus saadaolevaks vastavalt 24. peatükile „Valitsusepoolne sihtfinantseerimine“.
Varade vahetus
18.13 Immateriaalset vara võib omandada, vahetades selle ühe või mitme mitterahalise vara vastu või rahaliste ja mitterahaliste varade kombinatsiooni vastu. Ettevõte mõõdab sellise immateriaalse vara soetusmaksumust õiglases väärtuses, välja arvatud juhul, kui a) vahetustehingul puudub majanduslik sisu või b) ei saadud ega loovutatud vara õiglane väärtus ole usaldusväärselt mõõdetav. Sellisel juhul mõõdetakse vara soetusmaksumust loovutatud vara bilansilises maksumuses.
Ettevõttesiseselt loodud immateriaalsed varad
18.14 Ettevõte kajastab ettevõttesiseselt immateriaalsele varaobjektile tehtud kulutused, kaasa arvatud uurimis- ja arendusväljaminekud, tekkepõhiselt kuluna, välja arvatud juhul, kui need
 moodustavad osa mõne muu vara, kajastamiskriteeriumitele, soetusmaksumusest.
mis vastab käesolevas IFRSis toodud















































































   77   78   79   80   81