Page 96 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 96

Tingimuslikud kohustised
21.12 Tingimuslik kohustis on kas võimalik kohustus, mille realiseerumine pole kindel, või eksisteeriv kohustus, mida ei kajastata, sest see ei vasta ühele või mõlemale tingimusele, mis on toodud paragrahvi 21.4 punktides (b) ja (c). Ettevõte ei kajasta tingimuslikku kohustist kohustisena, välja arvatud äriühenduses omandatavate tingimuslike kohustiste suhtes kajastatavad eraldised (vt paragrahvid 19.20 ja 19.21). Paragrahv 21.15 nõuab tingimusliku kohustise kohta info avalikustamist, välja arvatud juhul, kui ressursside vähenemine kohustuse eest tasumiseks on äärmiselt vähetõenäoline. Kui ettevõte vastutab kohustuse täitmise eest solidaarselt ja eraldi, käsitletakse seda osa kohustusest, mille täitmist eeldatakse teistelt osapooltelt, tingimusliku kohustisena.
Tingimuslikud varad
21.13 Ettevõte ei kajasta tingimuslikku vara varana. Tingimusliku vara kajastamist nõutakse paragrahvis 21.16 juhul, kui majandusliku kasu saamine on tõenäoline. Kui aga on praktiliselt kindel, et ettevõte saab tulevikus majanduslikku kasu, siis sellega seotud vara ei ole tingimuslik vara ja see on asjakohane arvele võtta varana.
Avalikustatav info
Avalikustatav info eraldiste kohta
21.14 Ettevõte avalikustab kogu järgmise info iga eraldise liigi kohta: (a) saldo muutuste analüüs, milles näidatakse
(i) bilansiline maksumus perioodi alguses ja lõpus;
(ii) perioodi jooksul tehtud täiendavad eraldised, sealhulgas korrigeerimised, mis tulenevad diskonteerimise mõjudest;
(iii) perioodi jooksul eraldisega kaetud summad; ja
(iv) perioodi jooksul tühistatud kasutamata summad;
(b) kohustuse olemuse lühikirjeldus ning kohustusest tulenevate maksete eeldatav summa ja aeg;
(c) väljamaksete summa ja maksmise ajaga seotud ebakindlad asjaolud;
(d) võimalike eeldatavate hüvitiste summa, näidates ära seoses eeldatavate hüvitistega kajastatud varade summad.
Võrdlusandmeid eelmiste perioodide kohta ei ole vaja esitada.
Avalikustatav info tingimuslike kohustiste kohta
21.15 Välja arvatud juhul, kui ressursside vähenemise võimalus seoses kohustise täitmisega on äärmiselt vähetõenäoline, avalikustab ettevõte iga aruandekuupäeval eksisteeriva tingimusliku kohustise liigi kohta selle olemuse lühikirjelduse ja, kui teostatav, järgneva info:
(a) hinnang selle finantsmõjule, mõõdetuna kooskõlas paragrahvidega 21.7–21.11;
(b) võimalike väljamaksete summa ja ajaga seotud ebakindlad asjaolud; ja
(c) hüvitise saamise võimalikkus.
   


   94   95   96   97   98