Page 113 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 113

omakapitaliinstrumentide õiglasel väärtusel nende üleandmise kuupäeval, mida kajastatakse järelejäänud esialgse jõustumisperioodi jooksul;
(b) kui muutmine vähendab aktsiapõhise makse õiglase väärtuse kogusummat või ei ole muidu töötajale kasulik, jätkab ettevõte endiselt üleantud omakapitaliinstrumentide eest talle osutatavate teenuste kajastamist nii, nagu muutmist ei oleks tehtud.
Tühistamine ja arveldamine
26.13 Ettevõte kajastab omakapitaliga arveldatava aktsiapõhise maksetehingu tühistamist või arveldamist kiirema jõustumisena ja seega kajastab kohe summa, mida muidu oleks kajastatud saadavate teenuste suhtes järelejäänud jõustumisperioodi jooksul.
Rahas arveldatav aktsiapõhine maksetehing
26.14 Rahas arveldatavate aktsiapõhiste maksetehingute puhul mõõdab ettevõte soetatud kaupu või teenuseid ja tekkinud kohustisi kohustise õiglases väärtuses. Kuni kohustise arvelduseni mõõdab ettevõte kohustise õiglast väärtust uuesti igal aruandekuupäeval ja arvelduskuupäeval, kusjuures õiglase väärtuse muutused kajastatakse perioodi kasumiaruandes.
Aktsiapõhised maksetehingud raha alternatiividega
26.15 Mõned aktsiapõhised maksetehingud võimaldavad ettevõttel või vastaspoolel tehingu teostamisel valida, kas arveldada tehingut rahas (või muude varadega) või omakapitaliinstrumentide üleandmise teel. Sellisel juhul kajastab ettevõte tehingut rahas arveldatava aktsiapõhise maksetehinguna, välja arvatud juhul, kui
(a) ettevõte on senise praktika kohaselt arveldanud omakapitaliinstrumentide emiteerimise kaudu, või
(b) optsioonil puudub majanduslik sisu, sest rahalisel arveldussummal puudub seos omakapitaliinstrumendi õiglase väärtusega ja on tõenäoliselt sellest madalam.
Punktides (a) ja (b) kirjeldatud olukordade puhul kajastab ettevõte tehingut omakapitaliga arveldatava aktsiapõhise maksetehinguna kooskõlas paragrahvidega 26.7–26.13.
Kontserni aktsiapõhised programmid
26.16 Kui emaettevõte annab aktsiapõhiseid makseid hüvedena kontserni ühe või enama tütarettevõtte töötajatele, ja emaettevõte koostab konsolideeritud finantsaruanded, kasutades kas SME IFRSi või täismahus IFRSe, lubatakse sellistel tütarettevõtetel kajastada ja mõõta aktsiapõhise maksega seotud kulu (ja vastavat emaettevõtte poolt tehtud kapitali suurendamist), lähtudes kontsernis kajastatud kulu mõistlikust jaotusest kontserni ettevõtete vahel.
Valitsuse poolt juurutatud aktsiapõhised programmid
26.17 Mõnedes riikides on seadusega kehtestatud programmid, mille kohaselt omakapitaliinvestorid (nt töötajad) saavad omandada omakapitali ilma eraldi identifitseeritavate kaupade pakkumiseta või teenuste osutamiseta (või pakkudes kaupu või osutades teenuseid, mis on selgelt väiksema väärtusega kui üleantud omakapitaliinstrumentide õiglane väärtus). See näitab, et muu tasu on kas kätte saadud või saadakse (nt töötajate teenused minevikus või tulevikus). Sellised
       111   112   113   114   115