Page 88 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 88

(c) rendiperiood hõlmab suurema osa vara majanduslikust elueast, isegi kui omandiõigus ei lähe üle;
(d) rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus peaaegu sama suur kui renditava vara õiglane väärtus;
(e) renditud varad on niivõrd spetsiifilised, et ainult rentnik saab neid ilma suuremate modifikatsioonideta kasutada.
20.6 Alljärgnevalt on toodud näiteid olukordadest, mis koos või eraldi võivad samuti tingida rendi liigitamise kapitalirendiks:
(a) kui rendi katkestamisel rentniku poolt kannab rendileandjale katkestamisest tulenevad kahjud rentnik;
(b) renditava vara lõppväärtuse kõikumisest tulenevad kasumid või kahjumid võtab enda kanda rentnik (näiteks rendimakset vähendatakse rendiperioodi lõpus vara müügist saadavate sissetulekute võrra);
(c) rentnikul on võimalus pikendada rendilepingut rendiperioodile järgnevaks perioodiks turul kehtivast rendihinnast tunduvalt madalama hinnaga.
20.7 Paragrahvides 20.5 ja 20.6 toodud näited ja asjaolud ei ole alati määrava tähtsusega. Kui muude tunnuste põhjal on selge, et rendilepinguga ei kandu üle kõik omandiga seotud olulised riskid ja hüved, liigitatakse rendileping kasutusrendiks. Näiteks võib see nii olla juhul, kui vara omandiõigus antakse rendiperioodi lõpus rentnikule üle makse eest, mille suurus on muudetav ja võrdub selle vara õiglase väärtusega rendiperioodi lõpus, või juhul, kui leping sisaldab tingimuslikke rendimakseid, mille tulemusena kõik vara omandiga seotud olulised riskid ja hüved ei kuulu sisuliselt rentnikule.
20.8 Rendileping liigitatakse rendi jõustumise kuupäeval ja liigitust ei muudeta rendiperioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui rentnik ja rendileandja lepivad kokku renditingimuste muutmises (mis ei ole lihtsalt rendilepingu pikendamine). Sellisel juhul hinnatakse uuesti rendilepingu liigitamist.
Rentnike finantsaruanded – kapitalirendid
Esmane arvele võtmine
20.9 Rendiperioodi alguses võtab rentnik oma finantsseisundi aruandes varade ja kohustistena arvele kapitalirendist tulenevad kasutusõigused ja kohustused renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses rendi jõustumise kuupäeval, kui see on madalam. Rentniku esmased otsekulutused (läbirääkimiste ja rendilepingu korraldamisega otseselt seotud lisakulutused) lisatakse varana arvele võetavale summale.
20.10 Rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus arvutatakse, kasutades rendi sisemist intressimäära. Kui seda ei ole võimalik kindlaks määrata, kasutatakse rentniku alternatiivset laenuintressimäära.
Edasine mõõtmine
20.11 Rentnik jaotab rendimaksete miinimumsummad finantskuluks ja kohustise jääkmaksumuse vähendamiseks, kasutades sisemise intressimäära meetodit (vt paragrahvid 11.15–11.20). Rentnik jaotab finantskulu igale perioodile rendilepingu kehtivuse jooksul nii, et intressimäär oleks igal ajahetkel rendiperioodi jooksul kohustise jääkmaksumuse suhtes sama. Rentnik kajastab tingimuslikke rendimakseid perioodi kuluna.
    86   87   88   89   90