Page 157 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 157

35. peatükk
SME IFRSile üleminekusätted
Käesoleva peatüki rakendusala
35.1 Käesolevat peatükki rakendatakse SME IFRSi esmakordse kasutuselevõtja suhtes, olenemata sellest, kas tema eelmine arvestusraamistik oli täismahus IFRSid või mõni muu üldtunnustatud raamatupidamistava (GAAP), nagu näiteks siseriiklikud raamatupidamisstandardid või muu raamistik, nagu näiteks kohalik tulumaksubaas.
35.2 Ettevõte saab olla SME IFRSi esmakordne kasutuselevõtja ainult üks kord. Kui SME IFRSi kasutav ettevõte lõpetab selle kasutamise ühe või mitme aruandeperioodi suhtes ning seejärel on ta kohustatud või ta otsustab seda hiljem jälle kasutada, siis sel juhul ei kehti uuesti kasutuselevõtmise suhtes käesolevas peatükis toodud erandid, lihtsustused ja muud nõuded.
Esmakordne kasutuselevõtmine
35.3 SME IFRSi esmakordne kasutaja rakendab käesolevat peatükki oma esimeste finantsaruannete suhtes, mis on vastavuses käesoleva IFRSiga.
35.4 Ettevõtte esimesed finantsaruanded, mis on vastavuses käesoleva IFRSiga, on tema esimene aastaaruanne, milles ettevõte esitab selgesõnalise ja tingimusteta kinnituse finantsaruannete SME IFRSile vastavuse kohta. Käesoleva IFRSi kohaselt koostatud finantsaruanded on ettevõtte esimesed sellised finantsaruanded, kui näiteks ettevõte:
(a) ei esitanud finantsaruandeid eelmiste perioodide kohta;
(b) esitas oma kõige viimased eelmised finantsaruanded kooskõlas siseriiklike nõuetega, mis ei ole kõikides aspektides kooskõlas käesoleva IFRSiga; või
(c) esitas oma kõige viimased eelmised finantsaruanded kooskõlas täismahus IFRSidega.
35.5 Käesoleva IFRSi paragrahvis 3.17 on toodud finantsaruannete tervikkomplekti definitsioon.
35.6 Paragrahvis 3.14 kohustatakse ettevõtet esitama finantsaruannete tervikkomplektis eelmise võrreldava perioodi võrdlusandmed kõikide käesoleva perioodi finantsaruannetes esitatud summade kohta, samuti võrdlusandmed seletava ja kirjeldava info kohta. Ettevõte võib esitada võrdlusandmed rohkem kui ühe võrreldava perioodi kohta. Seetõttu on ettevõtte poolt SME IFRSile ülemineku kuupäev selle varaseima perioodi algus, mille kohta ettevõte esitab oma esimestes finantsaruannetes, mis on vastavuses käesoleva IFRSiga, käesolevale IFRSile vastavad täismahus võrdlusandmed.
Finantsaruannete koostamise protseduurid ülemineku kuupäeval
35.7 Välja arvatud paragrahvides 35.9–35.11 sätestatud erandid, SME IFRSile ülemineku kuupäeva (st varaseima esitatud perioodi alguse) seisuga koostatavas finantsseisundi algaruandes (algbilansis) ettevõte:
(a) kajastab kõik varad ja kohustised, mille kajastamist SME IFRSis nõutakse;
(b) ei kajasta objekte varade või kohustistena, kui käesolevas IFRSis sellist kajastamist ei lubata;
   

   155   156   157   158   159