Page 18 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 18

5. peatükk
Koondkasumiaruanne ja kasumiaruanne
Käesoleva peatüki rakendusala
5.1 Käesolevas peatükis nõutakse, et ettevõte esitaks oma aruandeperioodi koondkasumi, s.t oma aruandeperioodi finantstulemuse, ühes või kahes finantsaruandes. Siin sätestatakse neis aruannetes esitatav info ja selle esitusviis.
Koondkasumi esitamine
5.2 Ettevõte esitab oma aruandeperioodi koondkasumi kas:
(a) ühesainsas koondkasumiaruandes, mille puhul näidatakse koondkasumiaruandes kõik aruandeperioodi jooksul kajastatud tulu- ja kuluobjektid või
(b) kahes aruandes – kasumiaruandes ja koondkasumiaruandes – mille puhul näidatakse kasumiaruandes kõik aruandeperioodi jooksul kajastatud tulu- ja kuluobjektid, välja arvatud need objektid, mis on kajastatud koondkasumi koosseisus, mitte kasumis või kahjumis, nagu on lubatud või nõutud käesoleva IFRSiga.
5.3 Ühel aruandel põhineva lähenemisviisi muutmine kahel aruandel põhinevaks lähenemisviisiks või vastupidi on arvestusmeetodi muutus, mille puhul rakendatakse 10. peatükki „Arvestusmeetodid, raamatupidamislikud hinnangud ja vead“.
Ühel aruandel põhinev lähenemisviis
5.4 Ühel aruandel põhineva lähenemisviisi kohaselt sisaldab koondkasumiaruanne kõiki aruandeperioodil kajastatud tulu- ja kuluobjekte, kui käesoleva IFRSiga ei ole teisiti nõutud. Käesolevas IFRSis sätestatakse erinev käsitlus järgmiste asjaolude korral:
(a) Vigade paranduse ja arvestusmeetodite muutuste mõjud esitatakse eelmiste aruandeperioodide tagasiulatuvate korrigeerimistena, mitte perioodi kasumis või kahjumis (vt 10. peatükk).
(b) Muu koondkasumi kolm liiki kajastatakse nende tekkimisel koondkasumi koosseisus, mitte kasumis või kahjumis:
(i) teatud kasumid ja kahjumid välismaiste äriüksuste finantsaruannete ümberarvestusest (vt 30. peatükk „Välisvaluutaarvestus“);
(ii) teatud aktuaarsed kasumid ja kahjumid (vt 28. peatükk „Töötajate hüvitised“);
(iii) riskimaandamisinstrumentide õiglase väärtuse teatud muutused (vt 12. peatükk „Muud finantsinstrumentide teemad“).
5.5 Ettevõte esitab koondkasumiaruandes vähemalt järgmiste kirjete summad perioodi kohta: (a) tulu;
(b) finantskulud;
(c) osa kapitaliosaluse meetodil kajastatud sidusettevõtete (vt 14. peatükk „Investeeringud sidusettevõtetesse“) ja ühiselt kontrollitavate ettevõtete (vt 15. peatükk „Investeeringud ühisettevõtmistesse“) kasumist või kahjumist;
     16   17   18   19   20