Page 137 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 137

Avalikustatav info
29.30 Ettevõte avalikustab info, mis võimaldab finantsaruannete kasutajatel hinnata seal kajastatud tehingute ja muude sündmustega kaasneva jooksva ja edasilükkunud tulumaksu olemust ja finantsmõju.
29.31 Ettevõte avalikustab eraldi tulumaksu kulu (-tulu) peamised komponendid. Tulumaksu kulu (tulu) komponendid võivad hõlmata järgnevat:
(a) jooksva tulumaksu kulu (tulu);
(b) eelmiste perioodide jooksva tulumaksu korrigeerimised aruandeperioodil;
(c) ajutiste erinevuste tekkimise või tühistamisega seotud edasilükkunud tulumaksu kulu (tulu) summa;
(d) maksumäärade muutuste või uute maksude kehtestamisega seotud edasilükkunud tulumaksu kulu (tulu) summa;
(e) mõju edasilükkunud tulumaksu kulule, mis tuleneb maksuhalduri poolse kontrolli võimalike tulemuste mõju muutusest (vt paragrahv 29.24);
(f) edasilükkunud tulumaksu kulu korrigeerimised seoses ettevõtte või selle omanike maksustaatuse muutusega;
(g) võimalik allahindluse muutus (vt paragrahvid 29.21 ja 29.22);
(h) tulumaksu kulu summa, mis on seotud arvestusmeetodite muutuste ja arvestusvigadega (vt 10. peatükk „Arvestusmeetodid, raamatupidamislikud hinnangud ja vead“).
 29.32 Ettevõte
avalikustab eraldi ka järgmise info:
(a) muus koondkasumis kajastatud objektidega seotud jooksva ja edasilükkunud tulumaksu koondsumma;
(b) koondkasumiaruandes esitatud summade ja maksuhaldurile deklareeritud summade vaheliste oluliste erinevuste selgitus;
(c) selgitus rakendatava(te) maksumäära(de) muutuste kohta võrreldes eelmise aruandeperioodiga;
(d) igat liiki ajutiste erinevuste ning igat liiki kasutamata maksukahjumite ja maksukrediitide kohta:
(i) edasilükkunud tulumaksu kohustiste ja varade ning allahindluse summa aruandeperioodi lõpus, ja
(ii) edasilükkunud tulumaksu kohustiste ja varade ning allahindluse perioodi jooksul toimunud muutuse analüüs;
(e) ajutiste erinevuste, kasutamata maksukahjumite ja kasutamata maksukrediitide aegumistähtaeg (olemasolu korral);
f) paragrahvis 29.25 kirjeldatud asjaolude korral selgitus omanikele dividendide maksmisest tulenevate võimalike tulumaksu tagajärgede kohta.


   135   136   137   138   139