Page 63 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 63

14. peatükk
Investeeringud sidusettevõtetesse
Käesoleva peatüki rakendusala
14.1 Käesolevat peatükki rakendatakse sidusettevõtete kajastamisel konsolideeritud finantsaruannetes ja sellise investori finantsaruannetes, kes ei ole emaettevõte, kuid kellel on investeering ühes või mitmes sidusettevõttes. Paragrahvis 9.26 kehtestatakse nõuded sidusettevõtete kajastamiseks konsolideerimata finantsaruannetes.
Sidusettevõtete definitsioon
14.2 Sidusettevõte on ettevõte, sealhulgas juriidilise isiku vormita ettevõte, nagu näiteks seltsing, mille üle on investoril oluline mõju, ja mis ei ole tütarettevõte ega osalus ühisettevõtmises.
14.3 Oluline mõju on võime osaleda sidusettevõtte finants- ja äritegevuse poliitikat puudutavate otsuste langetamisel, omamata kontrolli või ühist kontrolli nende poliitikate üle.
(a) Kui investorile kuulub otseselt või kaudselt (näiteks tütarettevõtete kaudu) üle 20% hääleõigusest sidusettevõttes, siis eeldatakse, et investoril on oluline mõju, välja arvatud juhul, kui on võimalik selgelt tõestada, et see ei ole nii.
(b) Kui aga investorile kuulub otseselt või kaudselt (näiteks tütarettevõtete kaudu) vähem kui 20% hääleõigusest sidusettevõttes, siis eeldatakse, et investor ei oma olulist mõju, välja arvatud juhul, kui sellise mõju olemasolu on võimalik selgelt tõestada.
(c) Mõne teise investori oluline osalus või enamusosalus ei välista tingimata investori olulise mõju olemasolu.
Mõõtmine – arvestusmeetodi valik
14.4 Investor kajastab kõiki oma investeeringuid sidusettevõtetes, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
(a) soetusmaksumuse meetod (paragrahv 14.5);
(b) kapitaliosaluse meetod (paragrahv 14.8);
(c) õiglase väärtuse meetod (paragrahv 14.9).
Soetusmaksumuse meetod
14.5 Investor mõõdab oma investeeringuid sidusettevõtetes, välja arvatud need, mille puhul eksisteerivad avalikult noteeritud hinnad (vt paragrahv 14.7), soetusmaksumuses, millest arvatakse maha akumuleeritud kahjumid vara väärtuse langusest, mida kajastatakse kooskõlas 27. peatükiga „Varade väärtuse langus“.
14.6 Investor kajastab investeeringuobjektilt saadud dividendid ja muud väljamaksed tuluna, olenemata sellest, kas väljamaksed saadakse enne või pärast sidusettevõtte omandamise kuupäeva tekkinud akumuleeritud kasumitest.
   
   61   62   63   64   65