Page 67 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 67

15. peatükk
Investeeringud ühisettevõtmistesse
Käesoleva peatüki rakendusala
15.1 Käesolevat peatükki rakendatakse ühisettevõtmiste kajastamiseks konsolideeritud finantsaruannetes ja sellise investori finantsaruannetes, kes ei ole emaettevõte, kuid kellel on ühisettevõtja osalus ühes või mitmes ühisettevõtmises. Paragrahvis 26 kehtestatakse nõuded ühisettevõtjale talle ühisettevõtmises kuuluva osaluse kajastamiseks konsolideerimata finantsaruannetes.
Ühisettevõtmiste definitsioon
15.2 Ühine kontroll on lepinguliselt kokkulepitud kontrolli jagamine majandustegevuse üle ning see eksisteerib vaid juhul, kui strateegiliste finants- ja äritegevust puudutavate otsuste vastuvõtmiseks on vajalik kontrolli jagavate osapoolte (ühisettevõtjate) ühehäälne nõusolek.
15.3 Ühisettevõtmine on lepinguline kokkulepe, mille kohaselt kaks või enam osapoolt teostavad majandustegevust, mida kontrollitakse ühiselt. Ühisettevõtmised võivad esineda ühiselt kontrollitavate tegevuste, ühiselt kontrollitavate varade või ühiselt kontrollitavate ettevõtetena.
Ühiselt kontrollitavad tegevused
15.4 Mõnede ühisettevõtmiste tegevuses kasutatakse ühisettevõtjate varasid ja muid ressursse, ilma et asutataks uus juriidiline isik, seltsing või muu ettevõte või loodaks ühisettevõtjatest eraldiseisev finantsstruktuur. Iga ühisettevõtja kasutab oma materiaalset põhivara ja hoiab laos oma varusid. Samuti tekivad ühisettevõtjal tema enda kulud ja kohustised ning ta leiab ise rahastamisallikad, mille tagasimaksmise kohustus on ühisettevõtjal endal. Ühisettevõtmise tegevust võivad teostada ka ühisettevõtja töötajad ühisettevõtja enda samalaadse tegevuse kõrvalt. Ühisettevõtmist käsitlevas kokkuleppes sätestatakse tavaliselt, kuidas ühiste toodete müügist saadav tulu ja ühiselt kantavad kulud ühisettevõtjate vahel jagunevad.
15.5 Seoses osalemisega ühiselt kontrollitavates tegevustes kajastab ühisettevõtja oma finantsaruannetes:
(a) enda kontrolli all olevaid varasid ja võetud kohustusi, ja
(b) enda poolt kantavaid kulusid ja oma osa ühisettevõtmise toodete või teenuste müügist saadud tulust.
Ühiselt kontrollitavad varad
15.6 Mõne ühisettevõtmise puhul teostavad ühisettevõtjad ühist kontrolli ja tihti omavad ka ühist omandiõigust ühe või mitme vara üle, mis on ühisettevõtmisesse paigutatud või selle tarbeks omandatud ja mis on mõeldud kasutamiseks ühisettevõtmise eesmärgil.
15.7 Seoses osalemisega ühiselt kontrollitavates varades kajastab ühisettevõtja oma finantsaruannetes:
(a) oma osa ühiselt kontrollitavatest varadest, liigitatuna varade olemuse järgi;
(b) kõiki ühisettevõtja poolt võetud kohustisi;
    

   65   66   67   68   69