Page 132 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 132

29. peatükk
Tulumaks
Käesoleva peatüki rakendusala
29.1 Käesoleva IFRSi tähenduses sisaldab tulumaks kõiki maksustataval kasumil põhinevaid kohalikke ja välismaiseid makse. Tulumaks sisaldab ka selliseid makse nagu näiteks kinnipeetavad maksud, mida tütar- või sidusettevõte või ühisettevõtmine tasub aruandvale ettevõttele jaotatavatelt dividendidelt.
29.2 Käesolevas peatükis käsitletakse tulumaksu arvestust. Selles kohustatakse ettevõtet kajastama finantsaruannetes kajastatud tehingute ja muude sündmuste praegusi ja tulevasi maksutagajärgi. Need kajastatavad maksusummad sisaldavad jooksvat tulumaksu ja edasilükkunud tulumaksu. Jooksev tulumaks on käesoleva perioodi või möödunud perioodide maksustatavalt kasumilt (maksukahjumilt) makstava (tagastatava) tulumaksu summa. Edasilükkunud tulumaks on maks, mis kuulub tasumisele või tagastamisele tulevastel perioodidel, üldjuhul seoses ettevõtte varade realiseerimisega või kohustiste tasumisega nende bilansiliste maksumuste summades, ja edasikantavate kasutamata maksukahjumite ja maksukrediitidega.
Tulumaksu arvestamise sammud
29.3 Tulumaksu arvestamisel järgib ettevõte punktides (a)-(i) toodud samme:
(a) kajastab jooksva tulumaksu summas, milles võetakse arvesse maksuhalduri poolse kontrolli võimalike tulemuste mõju (paragrahvid 29.4–29.8);
(b) teeb kindaks, millised varad ja kohustised eeldatavasti mõjutavad maksustatavat kasumit, kui neid varasid realiseeritaks või kohustisi arveldataks nende hetke bilansilise maksumuse summades (paragrahvid 29.9 ja 29.10);
(c) määrab kindlaks järgmiste objektide maksustamisbaasi aruandeperioodi lõpu seisuga:
(i) punktis (b) nimetatud varad ja kohustised. Varade ja kohustiste maksustamisbaas määratakse kindlaks, lähtudes varade müügist või kohustiste arveldamisest nende hetke bilansilises maksumuses (paragrahvid 29.11 ja 29.12);
(ii) muud objektid, millel on maksustamisbaas, kuigi neid ei kajastata varade ega kohustistena, s.t tulude või kuludena kajastatavad objektid, mis kuuluvad maksustamisele või maksust mahaarvamisele tulevastel perioodidel (paragrahv 29.13);
(d) arvutab ajutised erinevused, kasutamata maksukahjumid ja kasutamata maksukrediidid (paragrahv 29.14);
(e) kajastab edasilükkunud tulumaksu varad ja edasilükkunud tulumaksu kohustised, mis tulenevad ajutistest erinevustest, kasutamata maksukahjumitest ja kasutamata maksukrediitidest (paragrahvid 29.15–29.17);
(f) mõõdab edasilükkunud tulumaksu varasid ja kohustisi summas, milles võetakse arvesse maksuhalduri poolse kontrolli võimalike tulemuste mõju, kasutades maksumäärasid, mis aruandeperioodi lõpu seisuga kehtestatud või sisuliselt kehtestatud tulumaksu seaduse alusel on eeldatavasti rakendatavad, kui edasilükkunud tulumaksu vara
     130   131   132   133   134