Page 40 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 40

(f) investeeringud mittekonverteeritavatesse eelisaktsiatesse ja tagasimüügioptsioonita liht- ja eelisaktsiatesse;
(g) siduvad kohustused laenu võtmiseks, kui kohustust ei saa tasaarveldada rahas.
11.6 Finantsinstrumendid, mis ei vasta tavaliselt paragrahvis 11.8 toodud tingimustele ja mis kuuluvad seega 12. peatüki rakendusalasse, on näiteks:
(a) varaga tagatud väärtpaberid, nt tagatisega hüpoteekkohustused, tagasiostulepingud ja nõuete väärtpaberistatud paketid;
(b) optsioonid, õigused, garantiid, futuur- ja forwardlepingud ning intressi-swapid, mida saab arveldada rahas või teiste finantsinstrumentidega;
(c) finantsinstrumendid, mis vastavad riskimaandamisinstrumentide kriteeriumitele ja mis on määratletud sellistena kooskõlas 12. peatüki nõuetega;
(d) siduvad kohustused teisele ettevõttele laenu andmiseks;
(e) siduvad kohustused laenu võtmiseks, kui seda kohustust saab tasaarveldada rahas.
11. peatüki rakendusala
11.7 11. peatükki rakendatakse kõikide finantsinstrumentide suhtes, mis vastavad paragrahvi 11.8 tingimustele, välja arvatud järgmised finantsinstrumendid:
(a) investeeringud tütarettevõtetesse, sidusettevõtetesse ja ühisettevõtmistesse, mida kajastatakse kooskõlas 9. peatükiga „Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded“, 14. peatükiga „Investeeringud sidusettevõtetesse“ või 15. peatükiga „Investeeringud ühisettevõtmistesse“;
(b) finantsinstrumendid, mis vastavad ettevõtte enda omakapitali definitsioonile (vt 22. peatükk „Kohustised ja omakapital“ ja 26. peatükk „Aktsiapõhine makse“);
(c) rendilepingud, mille suhtes rakendatakse 20. peatükki „Rendiarvestus“. Kuid rendileandja poolt kajastatud saadaolevate rendimaksete ja rentniku poolt kajastatud maksmisele kuuluvate rendimaksete kajastamise lõpetamisel rakendatakse paragrahvides 11.33–11.38 toodud kajastamise lõpetamise nõudeid. 12. peatükki võidakse rakendada ka rendilepingute suhtes, millel on paragrahvi 12.3 punktis (f) määratletud tunnused;
(d) tööandjate õigused ja kohustused, mis tulenevad töötajate hüvitiste plaanidest, mille suhtes rakendatakse 28. peatükki „Töötajate hüvitised“.
Lihtfinantsinstrumendid
11.8 Ettevõte kajastab järgmisi finantsinstrumente lihtfinantsinstrumentidena kooskõlas 11. peatükiga: (a) raha;
(b) võlainstrument (nt saada- ja makstaolevad arved, vekslid ja laenud), mis vastab paragrahvis 11.9 toodud nõuetele;
(c) siduv kohustus laenu võtmiseks,
(i) mida ei saa tasaarveldada rahas, ja
(ii) mis siduva kohustuse täitmisel vastab eeldatavasti paragrahvis 11.9 toodud tingimustele;
  


   38   39   40   41   42