Page 144 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 144

31.6 Monetaarseid objekte ei korrigeerita, kuna neid väljendatakse aruandeperioodi lõpus kehtinud mõõtmisühikus. Monetaarsed objektid on raha ning rahas arveldatavad objektid.
31.7 Varasid ja kohustisi, mida korrigeeritakse vastavalt hinnamuutustele tulenevalt lepingust, näiteks indekseeritud võlakirjad ja laenud, korrigeeritakse kooskõlas lepinguga ja esitatakse selles korrigeeritud summas finantsseisundi aruandes.
31.8 Kõik muud varad ja kohustised on mittemonetaarsed:
(a) T eatavaid mittemonetaarseid objekte kajastatakse maksumuses, mis peegeldab aruandeperioodi lõpu hetkeväärtust (näiteks netorealiseerimisväärtus ja õiglane väärtus) ja seega neid ei korrigeerita. Kõik ülejäänud mittemonetaarsed varad ja kohustised kuuluvad korrigeerimisele.
(b) Enamik mittemonetaarseid varasid ja kohustisi kajastatakse kas soetusmaksumuses või soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kulum; seega väljendatakse neid omandamise kuupäeval kehtinud summades. T aoliste objektide korrigeeritud soetusmaksumus või soetusmaksumus, millest on maha arvatud kulum, määratakse kindlaks, rakendades nende soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi suhtes üldise hinnaindeksi muutust alates omandamise kuupäevast kuni aruandeperioodi lõpuni.
(c) Mittemonetaarse objekti korrigeeritud summat vähendatakse kooskõlas 27. peatükiga „Varade väärtuse langus“, kui see ületab objekti kaetavat väärtust.
31.9 Käesoleva peatüki esmakordse rakendamise perioodi alguses korrigeeritakse omakapitali komponente, välja arvatud jaotamata kasum, rakendades üldist hinnaindeksit alates nendest kuupäevadest, mil komponendid maksti sisse või need tekkisid. Korrigeeritud jaotamata kasum tuletatakse kõikide teiste korrigeeritud finantsseisundi aruandes kajastatud summade põhjal.
31.10 Esimese ja kõikide hilisemate perioodide lõpus korrigeeritakse kõiki omakapitali komponente, rakendades üldist hinnaindeksit kas perioodi algusest alates või sissemakse tegemise kuupäevast, juhul, kui see on hilisem. Perioodi omakapitali muutused avalikustatakse kooskõlas 6. peatükiga „Omakapitali muutuste aruanne ning kasumi ja jaotamata kasumi aruanne“.
Koondkasumiaruanne ja kasumiaruanne
31.11 Kõik koondkasumiaruandes (ja kasumiaruandes juhul, kui see esitatakse) kajastatud objektid väljendatakse aruandeperioodi lõpus kehtinud mõõtmisühikus. Seega tuleb kõiki summasid korrigeerida, rakendades üldise hinnaindeksi muutust alates kuupäevadest, mil tulu- ja kuluobjekti kajastati finantsaruannetes esmakordselt. Kui üldine inflatsioon on perioodi jooksul püsinud enam-vähem ühtlasena ning tulu- ja kuluobjektid tekkisid perioodi jooksul enam-vähem ühtlaselt, võib keskmise inflatsioonimäära kasutamine olla asjakohane.
Rahavoogude aruanne
31.12 Ettevõte väljendab kõiki rahavoogude aruande objekte aruandeperioodi lõpus kehtinud mõõtmisühikus.
Kasum või kahjum monetaarsete vahendite netopositsioonist
31.13 Inflatsiooni perioodil sellisel ettevõttel, kelle monetaarsed vahendid ületavad monetaarseid kohustisi, ostujõud väheneb ning sellisel ettevõttel, kelle monetaarsed kohustised ületavad monetaarseid varasid, ostujõud suureneb, eeldusel, et varad ja kohustised ei ole seotud hinnatasemega. Ettevõte kajastab monetaarsete vahendite netopositsioonist saadava kasumi või kahjumi kasumiaruandes. Ettevõte saldeerib kooskõlas paragrahviga 31.7 kajastatavate

   142   143   144   145   146