Page 3 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 3

Usaldusväärsus
2.7 Finantsaruannetes sisalduv info peab olema usaldusväärne. Info on usaldusväärne, kui see ei sisalda olulisel määral vigu ega pole kallutatud ning esitab tõetruult seda, mida selle infoga kas soovitakse esitada või mida sellelt põhjendatult oodatakse. Finantsaruanded on kallutatud (s.t ei ole neutraalsed), kui info valiku või esitusega tahetakse finantsaruannete kaudu mõjutada otsuse või hinnangu tegemist, saavutamaks teatud tulemust või tagajärge.
Sisu ülimuslikkus vormi suhtes
2.8 Tehinguid ja muid sündmusi kajastatakse ja esitatakse vastavuses nende sisu ja mitte ainult õigusliku vormiga. See suurendab finantsaruannete usaldusväärsust.
Konservatiivsus
2.9 Paljude sündmuste ja olukordadega paratamatult kaasnevaid ebakindlaid asjaolusid võetakse arvesse nende asjaolude olemuse ja ulatuse avalikustamisega ning konservatiivse lähenemisega finantsaruannete koostamisel. Konservatiivsus on teatud ettevaatlikkuse kasutamine otsuste tegemisel hinnangute osas ebakindlate asjaolude korral, tagamaks, et varasid või tulusid ei oleks kajastatud tegelikkusest suuremas summas ja kohustisi või kulusid ei oleks kajastatud tegelikkusest väiksemas summas. Samas konservatiivsuse kasutamine ei õigusta varade või tulude kajastamist tahtlikult tegelikkusest väiksemas summas ega kohustiste või kulude kajastamist tegelikkusest suuremas summas. Lühidalt öelduna, konservatiivsus ei luba kallutatust.
Täielikkus
2.10 Finantsaruannetes sisalduv info on usaldusväärne juhul, kui see on täielik, võttes arvesse olulisusest ja maksumusest tulenevaid piiranguid. Valikuline mitteavaldamine võib põhjustada, et info on vale või eksitav ning seega mitteusaldusväärne ja selle asjakohasus on puudulik.
Võrreldavus
2.11 Aruannete kasutajad peavad suutma võrrelda ettevõtte finantsaruandeid läbi aja, et tuvastada selle finantsseisundi ja -tulemuse trende. Aruannete kasutajad peavad suutma võrrelda ka erinevate ettevõtete finantsaruandeid, et hinnata nende suhtelist finantsseisundit, -tulemusi ja rahavoogusid üksteise suhtes. Seega tuleb sarnaste tehingute ning muude sündmuste ja tingimuste finantsmõju mõõta ja esitada järjepideval viisil nii ühes ettevõttes läbi aja kui ka erinevate ettevõtete lõikes. Lisaks tuleb aruannete kasutajaid teavitada finantsaruannete koostamisel kasutatud arvestusmeetoditest ning nende meetodite muudatustest ja selliste muudatuste mõjudest.
Õigeaegsus
2.12 Finantsinfo on asjakohane juhul, kui see saab mõjutada aruannete kasutajate majandusotsuseid. Õigeaegsus tähendab info esitamist otsustusperioodi jooksul. Kui info esitatakse põhjendamatu viivitusega, siis see võib kaotada oma asjakohasuse. Juhtkond peab suutma leida tasakaalu õigeaegse aruandluse suhtelise väärtuslikkuse ja usaldusväärse info esitamise vahel. Asjakohasuse ja usaldusväärsuse vahelise tasakaalu saavutamisel lähtutakse eelkõige sellest, kuidas kõige paremini rahuldada aruannete kasutajate vajadusi majandusotsuste tegemisel.   1   2   3   4   5