Page 22 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 22

7. peatükk Rahavoogude aruanne
Käesoleva peatüki rakendusala
7.1 Käesolevas peatükis sätestatakse rahavoogude aruandes esitatav info ja selle esitusviis. Rahavoogude aruandes esitatakse info ettevõtte raha ja raha ekvivalentide muutuste kohta aruandeperioodil, näidates eraldi äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad muutused.
Raha ekvivalendid
7.2 Raha ekvivalendid on lühiajalised ülilikviidsed investeeringud, mida hoitakse lühiajaliste rahaliste kohustuste täitmiseks, mitte investeerimise või muul eesmärgil. Seega saab investeeringut tavaliselt käsitleda raha ekvivalendina ainult juhul, kui sellel on lühiajaline lõpptähtaeg, näiteks kuni kolm kuud alates omandamise kuupäevast. A rvelduskrediite käsitletakse tavaliselt laenamisega sarnase finantseerimistegevusena. Kui need on aga nõudmisel tagasimakstavad ja moodustavad ettevõtte rahajuhtimise lahutamatu osa, käsitletakse arvelduskrediite raha ja raha ekvivalentide komponendina.
Rahavoogude aruandes esitatav info
7.3 Ettevõte esitab rahavoogude aruande, milles kajastatakse aruandeperioodi rahavood liigitatuna äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.
Äritegevus
7.4 Äritegevus on ettevõtte peamine tulutoov tegevus. Seetõttu tulenevad äritegevuse rahavood üldjuhul tehingutest ning muudest sündmustest ja olukordadest, mis mõjutavad kasumit või kahjumit. Äritegevuse rahavood on näiteks:
(a) rahalaekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest;
(b) litsentsi-, teenus- ja komisjonitasude ning muu tulu rahalaekumised;
(c) rahamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest;
(d) rahamaksed töötajatele ja töötajate eest;
(e) tulumaksuga seotud rahamaksed või -tagastused, välja arvatud juhul, kui neid on võimalik konkreetselt seostada investeerimis- või finantseerimistegevusega;
(f) rahalaekumised või -maksed kauplemiseesmärgil hoitavatest investeeringutest, laenudest ja muudest lepingutest, mis on sarnased edasimüügiks omandatud varudega.
Mõne tehinguga, näiteks põhivara müügiga tootmisettevõtte poolt, võib kaasneda tehingukasum või -kahjum, mida kajastatakse aruandeperioodi kasumis või kahjumis. Samas taoliste tehingutega seotud rahavood liigitatakse investeerimistegevuse rahavoogudeks.
   


   20   21   22   23   24