Page 136 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 136

muus koondkasumis kajastatud tulu- või kuluobjektiga seotud korrigeerimine, mis kajastatakse samuti muus koondkasumis.
Nii jooksva kui ka edasilükkunud tulumaksu mõõtmine
29.23 Ettevõte ei diskonteeri jooksva ja edasilükkunud tulumaksu varasid ja kohustisi.
29.24 Jooksva tulumaksu ja edasilükkunud tulumaksu summat mõjutab ebakindlus selle osas, kas maksuhaldurid aktsepteerivad neile ettevõtte poolt deklareeritud summasid. Ettevõte mõõdab jooksva ja edasilükkunud tulumaksu varasid ja kohustisi, lähtudes kõigi võimalike tulemuste tõenäosusega kaalutud keskmisest summast, eeldades, et maksuhaldurid kontrollivad deklareeritud summasid ja kogu asjakohane info on neile täielikult teada. Kõigi võimalike tulemuste tõenäosusega kaalutud keskmise summa muutused põhinevad uuel infol, mitte varasema info ettevõtte poolsel uuel tõlgendusel.
29.25 Mõnedes riikides on maksumäärad kõrgemad või madalamad, kui perioodi puhaskasum või jaotamata kasum makstakse osaliselt või täielikult ettevõtte omanikele välja dividendidena. Teistes riikides võib tulumaksu tagasisaamine või maksmine sõltuda sellest, kas perioodi puhaskasum või jaotamata kasum makstakse osaliselt või täielikult ettevõtte omanikele välja dividendidena. Dividendi maksmise kohustise kajastamisega samal ajal kajastab ettevõte sellega kaasneva jooksva või edasilükkunud tulumaksu kohustise (vara) ja kaasneva maksukulu (-tulu).
Dividendidelt kinnipeetav tulumaks
29.26 Dividendide maksmisel omanikele võib ettevõte olla kohustatud maksma osa dividendidest omanike nimel maksuhaldurile. Selline maksuhaldurile makstud või makstav summa kajastatakse omakapitalis osana dividendidest.
Esitamine
Kajastamine koondkasumis ja omakapitalis
29.27 Ettevõte kajastab tulumaksukulu koondkasumiaruande samas osas (s.o kas jätkuvad tegevusvaldkonnad, lõpetatud tegevusvaldkonnad või muu koondkasum) või omakapitali aruande samas osas, kus ta kajastab maksukulu tinginud tehingu või muu sündmuse.
Lühi- ja pikaajaline eristus
29.28 Kui ettevõte esitab oma finantsseisundi aruandes käibe- ja põhivarad ning lühi- ja pikaajalised kohustised eraldi rühmadena, ei liigitata edasilükkunud tulumaksu varasid (kohustisi) käibevaradeks (lühiajalisteks kohustisteks).
Saldeerimine
29.29 Ettevõte saldeerib jooksva tulumaksu varad ja kohustised või saldeerib edasilükkunud tulumaksu varad ja kohustised ainult juhul, kui tal on juriidiline õigus neid summasid tasaarveldada ning ta kavatseb kas neid tasaarveldada või realiseerida vara ja arveldada kohustise samaaegselt.
   
   134   135   136   137   138