Page 73 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 73

17.peatükk
Materiaalne põhivara
Rakendusala
17.1 Käesolevat peatükki rakendatakse materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute, mille õiglast väärtust ei saa usaldusväärselt mõõta ilma liigsete kulutuste või pingutuseta, kajastamisel. 16. peatükki „Kinnisvarainvesteeringud“ rakendatakse kinnisvarainvesteeringute suhtes, mille õiglast väärtust saab usaldusväärselt mõõta ilma liigsete kulutuste või pingutuseta.
17.2 Materiaalseks põhivaraks on materiaalsed varad, mida:
(a) kasutatakse kaupade tootmiseks või teenuste osutamiseks, rendile andmiseks või halduseesmärkidel, ja
(b) kavatsetakse kasutada rohkem kui ühe perioodi jooksul.
17.3 Materiaalse põhivara hulka ei kuulu:
(a) põllumajandustegevusega seotud bioloogilised varad (vt 34. peatükk „Eripärased tegevused“), või
(b) mineraalide kaevandamisõigused ja mineraalvarud, nagu nafta, maagaas ja muud samalaadsed mittetaastuvad maavarad.
Kajastamine
17.4 Ettevõte rakendab paragrahvis 2.27 toodud kajastamiskriteeriumeid, otsustamaks, kas kajastada materiaalset põhivara. Seega võtab ettevõte materiaalse põhivara soetusmaksumuse varana arvele ainult juhul, kui:
(a) on tõenäoline, et ettevõte saab objektist tulevast majanduslikku kasu, ja
(b) objekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta.
17.5 Varuosad ja hooldusseadmed kajastatakse üldjuhul varudena ja kantakse kasutusse võtmisel kulusse. Olulisemad varuosad ja paigaldamata seadmed vastavad materiaalse põhivara definitsioonile juhul, kui ettevõte kavatseb neid kasutada rohkem kui ühe perioodi jooksul. Samuti loetakse varuosasid ning hooldusseadmeid materiaalseks põhivaraks juhul, kui neid saab kasutada vaid koos materiaalse põhivara objektiga.
17.6 Teatud materiaalse põhivara objektide osad tuleb regulaarsete ajavahemike möödudes välja vahetada (nt ehitise katus). Ettevõte lisab sellise objekti uue osa soetusmaksumuse materiaalse põhivara objekti bilansilisele maksumusele selle kulutuse tegemise hetkel, juhul kui osa väljavahetamise tulemusena saab ettevõte eeldatavasti tulevikus tulu. Väljavahetatud osade bilansilise maksumuse kajastamine lõpetatakse kooskõlas paragrahvidega 17.27–17.30. Paragrahvis 17.16 sätestatakse, et kui materiaalse põhivara objekti olulisematest komponentidest tuleneva majandusliku kasu tarbimine toimub erinevalt, jaotab ettevõte vara algse soetusmaksumuse selle vara olulisematele komponentidele ja amortiseerib iga sellist komponenti eraldi selle kasuliku eluea jooksul.
17.7 Materiaalse põhivara objekti (nt bussi) jätkuva kasutamise üheks tingimuseks võib olla regulaarsete põhjalike ülevaatuste tegemine vigade avastamiseks, olenemata sellest, kas objekti osasid selle käigus asendatakse või mitte. Iga põhjaliku ülevaatuse toimumisel lisatakse sellega seonduv kulutus materiaalse põhivara objekti bilansilisele maksumusele sarnaselt asendamisega
  

   71   72   73   74   75