Page 4 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 4

Kasu ja kulude vaheline tasakaal
2.13 Infost tulenev kasu peab ületama selle esitamise kulusid. Kasu ja kulude hindamine on olemuselt hinnanguline protsess. Lisaks ei pruugi kulusid kanda need aruannete kasutajad, kes saavad sellest kasu, ja ettevõtteväliste infost kasusaajate ring on sageli lai.
2.14 Finantsaruannete info aitab kapitali pakkujatel teha paremaid otsuseid, mis tingib kapitaliturgude tõhusama toimimise ja kapitali madalama kulu majanduse jaoks tervikuna. Ettevõtted saavad samuti kasu, kaasa arvatud parem juurdepääs kapitaliturgudele, soodne mõju avalikele suhetele ja võimalikud madalamad kapitalikulud. Kasu hulka võivad kuuluda ka paremad juhtimisotsused, sest ettevõttesiseselt kasutatav finantsinfo põhineb sageli vähemalt osaliselt üldotstarbeliste finantsaruannete jaoks koostatud infol.
Finantsseisund
2.15 Ettevõtte finantsseisund on tema varade, kohustiste ja omakapitali suhe, nagu see on esitatud finantsseisundi aruandes konkreetse kuupäeva seisuga. Need on defineeritud alljärgnevalt:
(a) Vara on ressurss, mida ettevõte kontrollib minevikus toimunud sündmuste tulemusena ja millest ettevõte saab eeldatavasti tulevikus majanduslikku kasu.
(b) Kohustis on ettevõtte eksisteeriv kohustus, mis tuleneb minevikus toimunud sündmustest ja millest vabanemine vähendab eeldatavasti ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavaid ressursse.
(c) Omakapital on jääkosalus ettevõtte varades pärast kõigi tema kohustiste mahaarvamist.
2.16 Teatud vara või kohustise mõistetele vastavaid objekte ei tohi kajastada varade või kohustistena finantsseisundi aruandes, sest need ei vasta paragrahvides 2.27–2.32 toodud kajastamise kriteeriumitele. Eelkõige peab eeldus, et ettevõte saab tulevast majanduslikku kasu või see väheneb, olema piisavalt kindel, et tõenäosuse kriteerium oleks täidetud ning vara või kohustist saaks kajastada finantsseisundi aruandes.
Varad
2.17 Vara tulevane majanduslik kasu on tema potentsiaal panustada kas otse või kaudselt ettevõtte raha ja raha ekvivalentide laekumisse. Nimetatud rahavood võivad tuleneda kas vara kasutamisest või müügist.
2.18 Paljudel varadel, näiteks materiaalsetel põhivaradel, on füüsiline vorm. Samas füüsiline vorm ei ole vara olemasolu jaoks oluline. Mõned varad on immateriaalsed.
2.19 Vara olemasolu kindlaksmääramisel ei ole omandiõigus määrav. Näiteks renditav kinnisvara on vara, kui ettevõte kontrollib sellest kinnisvarast eeldatavasti saadavat kasu.
Kohustised
2.20 Kohustise oluline tunnus on see, et ettevõttel on eksisteeriv kohustus tegutseda või käituda teatud viisil. Kohustus võib olla kas juriidiline või faktiline kohustus. Juriidiline kohustus on õiguslikult jõustatav, tulenedes siduvast lepingust või seadusjärgsest nõudest. Faktiline kohustus on ettevõtte tegevusest tulenev kohustus, mis tuleneb asjaolust, et:
(a) ettevõte on teistele osapooltele väljakujunenud tegevustavaga või avaldatud põhimõtetega või piisavalt konkreetse teadaandega märku andnud, et ta on nõus aktsepteerima teatavaid kohustusi, ja
 


   2   3   4   5   6