Page 25 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 25

rahavoogude aruandes kajastada kursimuutuste mõju välisvaluutas hoitavale või maksmisele kuuluvale rahale ja raha ekvivalentidele. Seetõttu arvestab ettevõte aruandeperioodil enda valduses oleva raha ja raha ekvivalendid (näiteks enda valduses olevad välisvaluuta summad ja välisvaluuta pangakontod) ümber perioodi lõpu vahetuskursiga. Ettevõte kajastab tulemuseks saadud realiseerimata kasumi või kahjumi eraldi äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogudest.
Intress ja dividendid
7.14 Ettevõte esitab eraldi laekunud ja väljamakstud intressidest ja dividendidest tulenevad rahavood. Ettevõte liigitab need rahavood järjepidevalt perioodist perioodi äri-, investeerimis- või finantseerimistegevuse alla.
7.15 Ettevõte võib liigitada makstud intressid ning laekunud intressid ja dividendid äritegevuse rahavoogudeks, sest need kajastatakse kasumiaruandes. T eise võimalusena võib ettevõte makstud intresse ning laekunud intresse ja dividende liigitada vastavalt finantseerimis- ning investeerimistegevuse rahavoogudeks, kuna need on finantsvahendite saamisega seotud kulutused või investeeringutelt laekunud tulud.
7.16 Ettevõte võib liigitada väljamakstud dividendid finantseerimistegevuse rahavoogudeks, sest need on finantsvahendite saamisega seotud kulutus. Samuti võib ettevõte liigitada väljamakstud dividendid äritegevuse rahavoogude alla, sest need makstakse äritegevusest teenitud rahast.
Tulumaks
7.17 Ettevõte esitab tulumaksuga seotud rahavood eraldi ja liigitab need äritegevuse rahavoogudeks, välja arvatud juhul, kui need on konkreetselt seotud finantseerimis- või investeerimistegevusega. Kui tulumaksu rahavood jaotatakse rohkem kui ühele tegevusliigile, avalikustab ettevõte tasutud tulumaksu kogusumma.
Mitterahalised tehingud
7.18 Ettevõte jätab rahavoogude aruandest välja need investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tehingud, mis ei nõua raha ega raha ekvivalentide kasutamist. Ettevõte avalikustab kõnealused tehingud finantsaruannete muudes osades nii, et on esitatud kogu asjakohane info kõnealuste investeerimis- ja finantseerimistehingute kohta.
7.19 Paljud investeerimis- ja finantseerimistehingud ei mõjuta otseselt jooksvaid rahavoogusid, ehkki need mõjutavad ettevõtte kapitali ja varade struktuuri. Mitterahaliste tehingute väljajätmine rahavoogude aruandest on kooskõlas rahavoogude aruande eesmärgiga, sest nendega ei kaasne käesoleval perioodil rahavoogusid. Mitterahalised tehingud on näiteks:
(a) vara omandamine selle varaga otseselt seotud kohustiste ülevõtmise teel või kapitalirendiga;
(b) ettevõtte omandamine aktsiate emiteerimise kaudu;
(c) võla konverteerimine omakapitaliks.
   

   23   24   25   26   27