Page 55 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 55

(d) ettevõte eeldab, et riskimaandamisinstrument on väga efektiivne määratletud maandatava riski mõju elimineerimisel. Riskimaandamisinstrumendi efektiivsus on ulatus, millega riskimaandamisinstrumendi õiglase väärtuse või rahavoogude muutused elimineerivad maandatavast riskist tulenevate alusinstrumendi või -tehingu õiglase väärtuse või rahavoogude muutuste mõju.
12.17 Käesolevas IFRSis lubatakse kasutada riskimaandamisarvestust ainult järgmiste riskide suhtes:
(a) korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetava võlainstrumendi intressirisk;
(b) siduva kohustuse või väga tõenäolise prognoositava tehinguga kaasnev valuuta- või intressirisk;
(c) hinnarisk, mis tekib ettevõttele kuuluvast kaubast või siduvast kohustusest või väga tõenäolisest prognoositavast tehingust kaupade ostmiseks või müümiseks.
(d) välismaisesse äriüksusesse tehtud netoinvesteeringu valuutarisk.
Eelnev nimekiri ei sisalda korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetava võlainstrumendi valuutariski, sest riskimaandamisarvestusel puuduks oluline mõju finantsaruannetele. T avapäraseid saada- ja makstaolevaid arveid, veksleid ja laene mõõdetakse tavaliselt korrigeeritud soetusmaksumuses (vt paragrahv 11.5 (d)). Eeltoodu hõlmab ka välisvaluutas fikseeritud võlgnevusi. Paragrahvis 30.10 nõutakse, et valuutakursi muutuse tulemusena tekkinud muutused tasumisele kuuluva summa bilansilises maksumuses tuleb kajastada kasumiaruandes. Seega kajastatakse kasumiaruandes nii riskimaandamisinstrumendi (valuutadevaheline swap) õiglase väärtuse kui ka valuutakursi muutusega seotud tasumisele kuuluva summa bilansilise maksumuse muutused ning need peaksid teineteise mõju elimineerima, välja arvatud ulatuses, mis tekib hetke vahetuskursi (spot-kursi) (mida kasutatakse kohustise mõõtmisel) ja forwardkursi (mida kasutatakse swapi mõõtmisel) vahelise erinevuse tõttu.
12.18 Käesolevas IFRSis lubatakse riskimaandamisarvestust ainult juhul, kui riskimaandamisinstrument vastab kõikidele järgmistele tingimustele:
(a) see on intressi-swap, valuuta-swap, valuutaforwardleping või kaubaforwardleping, mis on eeldatavasti väga efektiivne paragrahvis 12.17 nimetatud ning maandatava riskina määratletud riski mõju elimineerimisel;
(b) sellega on seotud aruandva ettevõtte väline osapool (st väline kontserni, segmendi või individuaalse ettevõtte suhtes, mille kohta aruanded esitatakse);
(c) selle nominaalsumma on võrdne selle osaga alusinstrumendi või -tehingu põhiosast või nominaalsummast, mis on määratletud maandatavaks alusinstrumendiks või -tehinguks;
(d) sellel on kindel lunastustähtaeg, mis ei ole hiljem kui
(i) maandatava finantsinstrumendi lunastustähtaeg;
(ii) eeldatav kauba ostu- või müügikohustuse teostamine, või
(iii) väga tõenäolise prognoositava, maandatava välisvaluuta- või kaubatehingu toimumine;
(e) sellel puuduvad ettemakse, ennetähtaegse lõpetamise või pikendamise tunnused.   53   54   55   56   57