Page 16 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 16

(a) varade summad, olemus ja likviidsus;
(b) varade otstarve ettevõttes;
(c) kohustiste summad, olemus ja tasumise tähtajad.
Finantsseisundi aruandes või lisades esitatav info
4.11 Ettevõte avalikustab kas finantsseisundi aruandes või selle lisades järgmised kirjete alaliigitused:
(a) materiaalne põhivara ettevõtte jaoks asjakohastes alaliigitustes;
(b) nõuded ostjate vastu ja muud nõuded, näidates eraldi nõuded seotud osapoolte vastu, nõuded teiste osapoolte vastu ja viitlaekumised (nõuded, mille kohta ei ole veel arvet esitatud);
(c) varud, näidates eraldi varude summa:
(i) mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;
(ii) mida parajasti toodetakse niisuguse müügi eesmärgil;
(iii) mis esinevad materjalide või tarvikutena, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel.
(d) võlad tarnijatele ja muud võlad, näidates eraldi võlad tarnijatele, võlad seotud osapooltele, tulevaste perioodide tulud ja viitvõlad;
(e) töötajate hüvitiste eraldised ja muud eraldised;
(f) omakapitali liigid, näiteks sissemakstud omakapital, ülekurss, jaotamata kasum ning tulu- ja kuluobjektid, mida käesoleva IFRSi kohaselt kajastatakse muus koondkasumis ja esitatakse eraldi omakapitalis.
4.12 Ettevõte, millel on aktsiakapital, avalikustab kas finantsseisundi aruandes või selle lisades järgmised andmed:
(a) aktsiakapitali iga liigi kohta:
(i) lubatud aktsiate arv;
(ii) emiteeritud ja täielikult tasutud aktsiate arv ning emiteeritud ja mittetäielikult tasutud aktsiate arv;
(iii) aktsia nimiväärtus või asjaolu, et aktsiatel nimiväärtus puudub;
(iv) perioodi alguses ja lõpus ringluses olevate aktsiate arvu võrdlus;
(v) antud liigiga seotud õigused, eelised ja piirangud, sealhulgas dividendide jaotamise ja kapitali tagasimaksmise piirangud;
(vi) ettevõtte enda või selle tütar- või sidusettevõtete valduses olevad aktsiad;
(vii) optsioonide ja aktsiate müügilepingute alusel emiteerimisele kuuluvad aktsiad ning vastavad tingimused ja summad;
(b) iga omakapitali reservi kirjeldus.
4.13 Ettevõte, millel puudub aktsiakapital, näiteks täis- või usaldusühing, avalikustab paragrahvi 4.12 punktis (a) nõutavaga võrdväärse info, mis näitab igas omakapitali liigis aruandeperioodil toimunud muutusi ja iga omakapitali liigiga seotud õigusi, eeliseid ja piiranguid.
4.14 Juhul kui ettevõttel on aruandekuupäeval siduv müügileping suuremahuliseks varade või varade ja kohustiste kogumi müügiks, avalikustab ettevõte järgmised andmed:
 
   14   15   16   17   18