Page 21 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 21

(ii) muu koondkasumi igast objektist;
(iii) omanike poolt tehtud investeeringute summad ning dividendid ja muud väljamaksed omanikele, näidates eraldi aktsiaemissioonid, tehingud omaaktsiatega, dividendid ja muud väljamaksed omanikele ning ettevõttele tütarettevõtetes kuuluvate osaluste muutused, millega ei kaasne kontrolli kadumine.
Kasumi- ja jaotamata kasumi aruanne
Eesmärk
6.4 Kasumi- ja jaotamata kasumi aruandes esitatakse ettevõtte aruandeperioodi kasum või kahjum ja jaotamata kasumi muutused. Paragrahvis 3.18 lubatakse ettevõttel esitada kasumi- ja jaotamata kasumi aruanne koondkasumiaruande ja omakapitali muutuste aruande asemel, kui omakapitali ainukesed muutused perioodidel, mille kohta esitatakse finantsaruanded, tulenevad kasumist või kahjumist, dividendide maksmisest, eelmise perioodi vigade korrigeerimisest ja arvestusmeetodi muutustest.
Kasumi- ja jaotamata kasumi aruandes esitatav info
6.5 Ettevõte esitab kasumi- ja jaotamata kasumi aruandes järgmised kirjed lisaks 5. peatükis „Koondkasumiaruanne ja kasumiaruanne“ nõutud andmetele:
(a) jaotamata kasum aruandeperioodi alguses;
(b) perioodi jooksul väljakuulutatud ning makstud või maksmisele kuuluvad dividendid;
(c) jaotamata kasumi korrigeerimised eelmise perioodi vigade parandamiseks;
(d) jaotamata kasumi korrigeerimised arvestusmeetodi muutuse osas;
(e) jaotamata kasum aruandeperioodi lõpus.
 


   19   20   21   22   23