Page 24 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 24

äritegevusest tulenevate rahalaekumiste ning investeerimis- või finantseerimistegevuse rahavoogudega seotud tulude või kulude mõjuga, või
(b) otsemeetodit, mille kohaselt avalikustatakse rahaliste brutolaekumiste ja -maksete põhiliigid.
Kaudmeetod
7.8 Kaudmeetodi kohaselt määratakse äritegevuse neto rahavoog kindlaks, korrigeerides kasumit või kahjumit järgmiste mõjudega:
(a) varude ning äritegevusega seotud nõuete ja võlgnevuste muutused aruandeperioodil;
(b) mitterahalised kirjed, nt kulum, eraldised, edasilükkunud tulumaks, rahana laekumata või maksmata tekkepõhised tulud või kulud, realiseerimata kasumid ja kahjumid valuutakursi muutustest, sidusettevõtete väljamaksmata kasum ja mittekontrollivad osalused; ja
(c) muud kirjed, mille rahalised mõjud puudutavad investeerimis- või finantseerimistegevust.
Otsemeetod
7.9 Otsemeetodi kohaselt esitatakse äritegevuse rahavoog, avalikustades info rahaliste brutolaekumiste ja -väljamaksete põhiliikide kohta. Sellist infot võib saada kas:
(a) ettevõtte raamatupidamisregistritest; või
(b) korrigeerides müügitulu, müüdud toodete ja teenuste maksumust ning muid kirjeid koondkasumiaruandes (või kasumiaruandes juhul, kui see esitatakse) järgmisega:
(i) varude ning äritegevusega seotud nõuete ja võlgnevuste muutused aruandeperioodil;
(ii) muud mitterahalised kirjed; ja
(iii) muud kirjed, mille rahalisteks mõjudeks on investeerimis- või finantseerimistegevuse rahavood.
Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogude kajastamine
7.10 Ettevõte kajastab investeerimis- või finantseerimistegevusega seotud rahaliste brutolaekumiste ja -väljamaksete põhiliike eraldi. Tütarettevõtete ja muude äriüksuste omandamise ja müügiga seotud rahavoogude koondsummad esitatakse eraldi ning liigitatakse investeerimistegevuseks.
Välisvaluutapõhised rahavood
7.11 Ettevõte kajastab välisvaluutas toimunud tehingutest tulenevaid rahavooge ettevõtte arvestusvaluutas, rakendades välisvaluuta summa suhtes maksepäeval arvestus- ja välisvaluuta vahel kehtinud valuutakurssi.
7.12 Ettevõte arvestab välismaiste tütarettevõtete rahavood ümber vastavalt maksepäeval arvestus- ja välisvaluuta vahel kehtinud valuutakursile.
7.13 Välisvaluuta kursimuutustest tulenevad realiseerimata kasumid ja kahjumid ei ole rahavood. Kuid raha ja raha ekvivalentide võrdlemiseks aruandeperioodi alguses ja lõpus tuleb
  


   22   23   24   25   26