Page 145 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 145

lepinguliselt hinnatasemega seotud varade ja kohustiste korrigeerimise vahed kasumi või kahjumiga muude monetaarsete vahendite netopositsioonist.
Majanduskeskkonnad, mis ei ole enam hüperinflatiivsed
31.14 Kui majanduskeskkond ei ole enam hüperinflatiivne ja ettevõte lõpetab finantsaruannete koostamise ja kajastamise kooskõlas käesoleva peatükiga, käsitleb ta eelmise aruandeperioodi lõpus esitusvaluutas väljendatud summasid bilansilise maksumuse alusena järgmistes finantsaruannetes.
Avalikustatav info
31.15 Ettevõte, mille suhtes rakendatakse käesolevat peatükki, avalikustab järgmise info:
(a) asjaolu, et finantsaruandeid ja muid eelmiste perioodide andmeid on korrigeeritud võtmaks arvesse arvestusvaluuta üldises ostujõus toimunud muutusi;
(b) hinnaindeksi nimetus ja tase aruandekuupäeval ning käesoleva ja eelmise aruandeperioodi jooksul toimunud muutused;
(c) kasum või kahjum monetaarsetelt objektidelt.
 


   143   144   145   146   147