Page 11 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 11

3.7 Sellistel äärmiselt erandlikel juhtudel, mil juhtkond jõuab järeldusele, et käesoleva IFRSi mõne nõudega vastavuses olemine võiks olla niivõrd eksitav, et see põhjustaks vastuolu 2. peatükis sätestatud VKE finantsaruannete eesmärgiga, kuid vastav regulatiivne raamistik keelab nõudest kõrvalekaldumise, vähendab ettevõte nii palju kui võimalik selliste potentsiaalselt eksitavate aspektide mõju, avalikustades:
(a) käesolevas IFRSis toodud nõude olemuse ja põhjuse, miks juhtkond on jõudnud järeldusele, et nõudega vastavuses olemine on antud tingimustes niivõrd eksitav, et selle tulemuseks on finantsaruande vastuollu sattumine 2. peatükis sätestatud finantsaruannete eesmärgiga;
(b) iga esitatud perioodi puhul, finantsaruannete iga kirje korrigeerimise, mida juhtkonna hinnangul oleks vaja teha õiglase esituse saavutamiseks.
Tegevuse jätkuvus
3.8 Finantsaruandeid koostades hindab käesolevat IFRSi kasutava ettevõtte juhtkond ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkust. Ettevõte on jätkuvalt tegutsev, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb ettevõtte likvideerida või selle tegevuse lõpetada või tal ei ole muud realistlikku alternatiivi. Tegevuse jätkuvuse eelduse põhjendatuse hindamisel arvestab juhtkond kogu kättesaadavat infot tuleviku kohta, mis peab hõlmama vähemalt kahtteist kuud alates aruandekuupäevast.
3.9 Juhul kui juhtkond on oma hinnangu andmisel teadlik sellistest olulistest ebakindlust põhjustavatest sündmustest või asjaoludest, mis võivad anda põhjust kahtlemiseks ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkuses, avalikustab ettevõte need ebakindlused. Juhul kui ettevõte ei koosta finantsaruandeid tegevuse jätkuvuse alusel, avalikustab ta selle asjaolu koos finantsaruannete koostamise alusega ja põhjusega, miks ettevõtet ei käsitleta jätkuvalt tegutsevana.
Aruandluse sagedus
3.10 Ettevõte esitab vähemalt üks kord aastas finantsaruannete tervikkomplekti (kaasa arvatud võrdlusandmed – vt paragrahv 3.14). Kui ettevõtte aruandeperioodi lõpp muutub ja aruandeaasta finantsaruanded esitatakse ühest aastast pikema või lühema aruandeperioodi kohta, avalikustab ettevõte:
(a) selle asjaolu;
(b) lühema või pikema perioodi kasutamise põhjuse;
(c) asjaolu, et finantsaruannetes (kaasa arvatud nendega seotud lisades) kajastatud võrdlusandmed ei ole üheselt võrreldavad.
Esituse järjepidevus
3.11 Ettevõte hoiab objektide esitamise ja liigitamise põhimõtted finantsaruannetes perioodist perioodi muutumatutena, välja arvatud juhul, kui:
(a) oluliste muutuste tõttu ettevõtte äritegevuses või ettevõtte finantsaruannete läbivaatamise tulemusena on ilmne, et teistsugune esitusviis või liigitus oleks sobivam, arvestades 10. peatükis „Arvestusmeetodid, raamatupidamislikud hinnangud ja vead“ esitatud arvestusmeetodite valiku- ja rakendamiskriteeriume, või
(b) käesolev IFRS nõuab esitusviisi muutust.
      9   10   11   12   13