TRK 1140x140 ee gif
Toetused

 SA ARCHIMEDES Teadus- ja arendusasutustel avaneb taas võimalus taotleda toetust energiatehnoloogia alaste projektide elluviimiseks.
 SA ARCHIMEDES Rakenduskõrgharidust pakkuvatel asutustel avaneb võimalus tõsta tehnoloogiainvesteeringutega rakenduskõrgharidusõppe kvaliteeti, soodustades uute õppelaborite loomise või vananenud õppeaparatuuri ja -seadmete asemel kaasaegsete soetamise toel kõrgkoolis praktilise töö läbiviimist.
 PRIA Toetuse eesmärgiks on hüvitada Natura 2000 aladel asuvate põllumajandusmaadel looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste ning linnudirektiivist ja elupaikade direktiivist tulenevate nõuete täitmiseks tehtud kulutusi ja saamatajäänud tulu
 EAS Regionaalministri valitsemisalas välja töötatud kompetentsikeskuste meetme projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
EAS EAS alustab taotluste vastuvõtmist 4.aprillil 2011.
 EAS Klastritoetuse taotlejaks võib olla Eestis registreeritud MTÜ või sihtasutus
SA Innove 4. mail avaneb Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus".
PRIA Alates 02.maist on e-PRIAs kasutatav teenus pindalatoetuste taotluse esitamiseks ja põldude joonistamiseks
 KIK Keskkonnainvesteeringute keskuses (KIK) avanes täna neljas taotlusvoor jäätmete taaskasutamise projektide toetamiseks
 PRIA Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse eesmärk on kaasa aidata Natura 2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa säästvale kasutusele.
 PRIA Ohustatud tõugu looma pidamise(edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise,eesti hobuse,tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes