Inglise-eesti raamatupidamise terminite sõnaraamat

Asset KT vara
asset exchange transactions IAS 16 varavahetustehingud
Assets acquired IFRS 1 Omandatud varad
Assets held by a long-term employee benefit fund KT Pikaajalises töötajate hüvitiste fondis olevad varad
assets retired from active use IFRS 5 aktiivsest kasutusest eemaldatud varad
Associate KT sidusettevõte
Audit report IFRS 1 Auditiaruanne
Authorise [financial statements for issue] KT [finantsaruannete] heakskiitmine [avaldamiseks]
Available-for-sale financial assets KT Müügivalmis finantsvarad
award credits IFRIC 13 boonuspunktid
Balance sheet KT Bilanss
Balance sheet date KT Bilansipäev
Balance sheet liability method KT Bilansi kohustiste meetod
Bank KT Pank
Bank overdraft KT arvelduslaen
Bankruptcy KT Pankrot
bargain purchase IFRS 3 soodusost
Basic earnings per share KT baas aktsiakasum
basis adjustment IAS 39 Baaskorrigeerimine
Basis for Conclusions IFRS 1 Järelduste alus
basis point IFRS 7B Baaspunkt
Benchmark treatment KT Põhikäsitlus
beneficial contracts IFRS 3 Kasulikud lepingud
Benefit KT kasu
Benefit obligation IFRS 1 Hüvitisega seotud kohustused
Benefit to users IFRS 1 Kasutajate saadavkasu
Best estimate KT Parim hinnang
Bid bonds KT Pakkumisvõlakirjad
Bid price KT Pakkumishind
bid-ask spread IAS 39 pakutava-küsitava hinnavahe
Binding sale agreement KT Siduv müügileping
binomial IFRS 2 Binominaalne
Biological asset KT Bioloogiline vara
Biological transformation KT Bioloogiline muundumine
Black-Scholes-Merton formula IFRS 2 Black-Scholes-Merton valem
Board of directors KT Direktoraat
Bonus issue IAS 33 Fondiemissioon
Bonus plan KT Boonusskeem
book of contracts IFRS 4 lepingute portfell
Book value KT Bilansiline väärtus
Borrowing costs KT / IAS 23 Laenukasutuse kulutused
Bottom-up test KT "Alt üles" test
build-operate-transfer IFRIC 12 Ehitamine-kasutamine-üleandmine
business   IFRS 3 Äri
Business combination KT Äriühendus
business combination involving entities or businesses under common control IFRS 3 ühise kontrolli all olevate (majandus)üksuste või äride vaheline äriühendus
Business Combinations IFRS 3 Äriühendused
Business Combinations – “Date of Exchange” and Fair Value of Equity Instruments SIC-28 Äriühendused – omakapitaliinstrumentide “vahetuskuupäev” ja õiglane väärtus
Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests SIC-9 Äriühendused - liigitamine kas omandamistena või huvide ühendamistena
Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported SIC-22 Äriühendused - algselt esitatud õiglase väärtuse ja firmaväärtuse hilisem korrigeerimine
Business segment KT Ärisegment
Business unit KT Äriüksus
Buying segment KT Ostev segment
By-product KT Kõrvaltoode
Call options KT Ostuoptsioon
Callable KT Tagasiostetav
Cap KT Ülempiir
cap and trade scheme IFRIC 3 "määra ülempiir ja kauple" (cap and trade) skeem
Capital KT Kapital
capital appreciation IAS 40 väärtuse kasv
Capital asset pricing model KT Finantsvara hindamismudel
Capital contribution KT Kapitali sissemaksed
Capital gain KT kapitalikasum
Capital maintenance KT Kapitali säilitamine
Capitalisation KT Kapitaliseerimine
Capitalisation of interest KT Intresside kapitaliseerimine
capped interest rate IFRS 7 IG ülempiiristatud intressimäär
Carried at cost KT Kajastamine soetusmaksumuses
Carry forward KT Edasikandmine
Carrying amount KT Bilansiline (jääk)maksumus
Cash KT Raha
Cash basis KT kassapõhine
Cash equivalents KT Raha ekvivalent
Cash flow KT Rahavoog
cash flow hedge IAS 32 rahavoo riskimaandamisinstrument; rahavoo riski maandamine
Cash flow risk KT Rahavoorisk
Cash flow statement = Statement of cash flows KT Rahavoogude auanne
Cash Flow Statements IAS 7 Rahavoogude aruanded
Cash generating unit KT Raha teeniv üksus
Cash inflow KT Raha laekumine
Cash on hand KT Sularaha
Cash outflow KT Raha väljamakse
Cash payments KT rahamaksed
cash price equivalent IAS 16 rahalise hinna ekvivalent
Cash proceeds KT Saadud raha
cash surrender value IFRS 4 Tagasiostuväärtus
cash-settled share option IAS 32 rahas arveldatav aktsiaoptsioon
cash-settled share-based payment transaction IFRS 2 Rahas arveldatav aktsiapõhine maksetehing
Catastrophe bond IFRS 4 Katastroofitagatis
catastrophe provisions IFRS 4 katastroofieraldis
Certificates of deposit KT Hoiusesertifikaadid
Cessation (of capitalisation) KT Kapitaliseerimise lõpetamine
Chief executive officer KT Tegevjuht
Chief operating decision maker IFRS 8 kõrgeim (äri)tegevust puudutavate otsuste langetaja
Claim KT Nõue
Class A preference share IAS 33 A liiki eelisaktsia
Class of assets KT Varade liik
class of financial asset IAS 32 Finantsvara liik
class of property, plant and equipment IAS 16 Materiaalse põhivara liik
Classification KT Liigitamine
Classification of Financial Instruments – Contingent Settlement Provisions SIC-5 finantsinstrumentide liigitamine - tingimuslikud arvelduskokkulepped
classification of inventory IAS 2 Varude liigitamine
clean-up call IAS 39 Tagasiostuoptsioon
close members of the family of the individual IAS 24 Eraisiku lähedased pereliikmed
Closing market prices IAS 33 Turu sulgemishinnad
Closing rate KT Sulgemiskurss
collar IAS 32 intressikoridor
Collateral KT Tagatis
Collateralised (asset, borrowing) KT Tagatud (vara, laen)
Collectability KT Laekuvus
Collection KT Kogumine
collective marks IFRS 3 I.E. Ühised märgid
collective power IFRS 3 Kollektiivne jõud
combined instrument IAS 39 Segainstrument
Commencement KT Algus
commencement of the lease term IAS 17 rendiperioodi algus
commercial loans IFRS 7 IG Kommertslaenud
commercial paper facilities IFRS 7 IG Kommertspaberite võimalused
commercial substance IAS 16 Majanduslik sisu
commercially viable quantities of mineral resources IFRS 6 majanduslikult tasuvad maavarade kogused
Commission KT Vahendustasu
Commitment KT Siduv kohustus
Commodity KT Kaup
Comparability KT Võrreldavus
Comparability over time IFRS 1 Ajaline võrreldavus
Comparable interim period IFRS 1 Võrreldav vaheperiood
Comparative balance sheet IFRS 1 Võrdlusbilanss
Comparative information KT Võrdlusinformatsioon
Compensated absences KT Kompenseeritavad puudumised
competitive harm exemption IFRS 8 BC Konkurentsikahju erand
complementary assets IFRS 3 Täiendavad varad
complete set of financial statements IAS 1 revised App A finantsaruannete tervikkomplekt
Completeness KT Täielikkus
compliance period IFRIC 3 vastavusperiood
Compliance with International Accounting Standards KT Vastavus rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele
Component KT komponent
Compound financial instruments KT Liitfinantsinstrumendid
Compound instrument KT Liitinstrument
Concentration of (credit etc) risk KT (Krediidi jmt) riski kontsentratsioon
configuration of the cash flows IAS 16 rahavoogude struktuur
consensus IFRIC 13 konsensus
consideration IAS 16 Tasu
Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs SIC-2 Järjepidevus - laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine
Consolidated and Separate Financial Statements IAS 27 konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded
Consolidated balance sheet IFRS 1 Konsolideeritud bilanss
Consolidated financial statements KT Konsolideeritud finantsaruanded
Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries IAS 27 [old title] Konsolideeritud finantsaruanded ja tütarettevõttesse tehtud investeeringute arvestus
Consolidated group KT Kontsern
Consolidation KT Konsolideerimine
consolidation adjustments IFRS 3 konsolideerimisest tulenevad korrigeerimised
Consolidation and Equity Method – Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests SIC-33 Konsolideerimine ja kapitaliosaluse meetod – potentsiaalne hääleõigus ja osaluse jaotus
Consolidation purposes IFRS 1 Konsolideerimise eesmärgil
Consolidation—Special Purpose Entities SIC-12 Konsolideerimine - eriotstarbelised majandusüksused
Construction contract KT Ehitusleping
Construction Contracts IAS 11 Ehituslepingud
construction or upgrade services IFRIC 12 Ehitus- või parendusteenused
Constructive obligation KT faktiline kohustus
Contingency KT Võimalik sündmus
Contingent asset KT Tingimuslik vara
contingent consideration IAS 27/IFRS 3 tingimuslik tasu
Contingent liability KT Tingimuslik kohustis
Contingent rent KT tingimuslik rent
contingent settlement provision IAS 32 tingimuslik arvestuskokkulepe
Contingent share agreement IAS 33 tingimuslik aktsialeping
Contingently issuable shares IAS 33 Tingimuslikult emiteeritavad aktsiad
continuing involvement IAS 39 jätkuv seotus
Continuing operations IAS 33 jätkuvad tegevusvaldkonnad
Contract KT Leping
Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash IAS 33 Lepingud, mida võidakse arveldada (liht)aktsiates või rahas
Contractual arrangement KT Lepingupõhine kokkulepe
contractual cash flows IAS 39 Lepingupõhised rahavood
contractual commitments   lepingupõhised siduvad tulevikukohustused
contractual completion IFRIC 15 lepingujärgne tööde lõpetamine
contractual maturity analysis IFRS 7B lepingupõhine lunastustähtaja analüüs
contractual obligation IFRS 4 lepingupõhine kohustus
contractual rights IFRS 4 lepingupõhised õigused
Contribution KT (sisse)maksed
contributor IFRIC 5 osaline
control IAS 27 kontroll
Control (of an asset) KT kontroll (vara üle)
Control (of an enterprise) KT kontroll (ettevõtte üle)
Control number IAS 33 Kontrollnumber
controlled entity IFRS 3 Kontrollitav (majandus)üksus
conversion factor IFRIC 7 IE Ümberarvestuskoefitsient
Conversion option KT Vahetusõigus
Convertible bonds KT Vahetusvõlakirjad
Convertible debt IAS 33 Konverteeritav võlg
Convertible instruments IAS 33 Vahetatavad instrumendid
Convertible preference share IAS 33 Vahetatav eelisaktsia
co-operative IFRIC 2 ühistu
Copyright KT Autoriõigus
core goodwill IFRS 3 BC Tuumfirmaväärtus
Corporate assets KT üldkasutatavad varad
Corridor KT Koridor
Cost KT (soetus) maksumus
Cost formula KT soetusmaksumuse arvestusvalem
Cost method KT Soetusmaksumuse meetod
cost model IAS 16 soetusmaksumuse mudel
Cost of an investment KT Investeeringu soetusmaksumus
Cost of conversion KT töötlemiskulutus
Cost of inventories KT Varude soetusmaksumus
Cost of Inventories of a Service Provider IAS 2 Teenuse osutaja varude soetusmaksumus
Cost of purchase KT ostukulutus
cost of sale   müüdud toodete maksumus
Cost of sales method KT Müüdud toodete maksumuse' meetod
Cost plus contract KT "Kulud pluss" leping
Cost-based measurement IFRS 1 soetusmaksumusepõhine mõõtmine
Cost-plus method KT "Kulud pluss" meetod
Costs of disposal KT võõrandamiskulud
costs to sell IFRS 5 müügikulutused
counterparty IAS 32 tehingu vastaspool
country of domicile IFRS 8 BC Asukohamaa
country of incorporation or residence IAS 27 Asutamis- või asukohariik
coupon IFRS 7 IG kupongi(intress)
credit derivative default product IFRS 4 krediidikaitse tuletisinstrument
credit enhancements IFRS 7 Krediidikvaliteeti parandavad kokkulepped
credit exposures IAS 32 krediidirisk
Credit facilities KT krediidiliinid
credit insurance contract IFRS 4 Krediidikindlustusleping
credit quality IFRS 7IG Krediidikvaliteet
Credit risk KT Krediidirisk
credit spread IAS 39 krediidi hinnavahe
Creditors KT Võlausaldajad
Creditworthiness KT Krediidikõlbulikkus
criteria for recognising IFRS 3 kajastamise kriteeriumid
cross-reference IFRS 7B Ristviide
Cumulative preference dividends KT Eelisaktsiate kumulatiivsed dividendid
Cumulative Translation Differences IFRS 1 Kumulatiivsed kursivahed
Currency risk KT Valuutarisk
Currency units KT Valuutaühikud
Current asset KT Käibevara
Current cost KT hetkemaksumus
Current cost approach KT Hetkemaksumuse meetod
Current investment KT lühiajaline investeering
Current liabilities KT Lühiajalised kohustised
current period   käesolev periood
Current service cost KT Jooksva tööalase teenistuse kulutus
Current tax KT Tasumisele kuuluv tulumaks
Curtailment KT Piiramine
customer list IFRS 3 Klientide nimekiri
customer loyalty programmes IFRIC 13 kliendilojaalsuse programmid
customer relationship intangible assets IFRIC 13 BC kliendisuhetest tulenevad immateriaalsed varad
database IFRS 3 andmebaas
Date of acquisition KT Omandamiskuupäev
date of exchange IFRS 3 Vahetuskuupäev
Date of transition to IFRS IFRS 1 IFRSile ülemineku kuupäev
Dealing securities KT Kaubeldavad väärtpaberid
death benefit IFRS 4 Hüvitis surmajuhtumi korral
Debt KT Võlg
Debt instrument KT Võlainstrument
Debt securities KT võlaväärtpaberid
debt-to-adjusted capital ratio IAS 1 revised IG võtame nimekirjast välja
Decision tree KT Otsustuspuu
decommissioning IFRIC 5 eemaldamine
decommissioning costs IFRIC 5 eemaldamise kulutused
decommissioning funds IFRIC 5 eemaldamise fond
decommissioning obligations IFRIC 5 eemaldamise kohustus
decommissioning, restoration and environmental rehabilitation funds IFRIC 5 eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise fondid
Deductible temporary difference KT Mahaarvatav ajutine erinevus
Deemed cost IFRS 1 Tuletatud soetusmaksumus
Defer KT Edasi lükkama
deferred acquisition costs IFRS 4 edasilükkunud omandamisväljaminekud
deferred policy acquisition costs IFRS 8 BC Poliisi kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud
Deferred tax IFRS 1 Edasilükkunud tulumaks
Deferred tax assets KT Edasilükkunud tulumaksu varad
deferred tax income IFRS 3 Edasilükkunud tulumaksu tulu
Deferred tax liabilities KT Edasilükkunud tulumaksu kohustised
deficit balance IAS 27/IFRS 3 negatiivne jääk
Defined benefit liability KT Kindlaksmääratud hüvitiste kohustis
Defined benefit obligation KT kindlaksmääratud hüvitise kohustus
Demerger KT Jagunemine
Demonstrably committed KT Selgelt kohustunud
deposit accounting IFRS 4 Deposiitarvestus
deposit component IFRS 4 Deposiitosa
Depreciable amount KT amortiseeritav osa
Depreciable assets KT Amortiseeritav vara
depreciated replacement cost approach IAS 16 Amortiseeritud asendusmaksumuse meetod
Depreciation KT Kulum
Depreciation methods IFRS 1 Kulumiarvestuse meetodid
Derecognise (a financial instrument) KT (Finantsinstrumendi) kajastamise lõpetamine
Derecognition KT Kajastamise lõpetamine
Derivative KT Tuletisinstrument
derivative features IAS 32 Tuletisinstrumendi tunnus
Derivative financial instruments KT tuletisfinantsinstrumendid
designated and effective hedging instrument IAS 39 Määratud ja efektiivsed riskimaandamisinstrumendid
determination of cost IAS 2 Soetusmaksumuse määramine
Determining whether an Arrangement contains a Lease IFRIC 4 kindlaks tegemine, kas kokkulepe hõlmab renti
Development KT Arendus(tegevus)
Development costs KT Arendusväljaminekud
Diluted earnings per share KT lahjendatud aktsiakasum
Dilution IAS 33 Lahjendamine
Dilutive effect IAS 33 Lahjendav mõju
Dilutive potential ordinary shares KT Lahjendavad potentsiaalsed lihtaktsiad
diminishing balance method IAS 16 Kahaneva jäägi meetod
direct insurance contract IFRS 4 Otsene kindlustusleping
Direct labour KT Otsesed tööjõukulud
Direct method of reporting cash flows from operating activities KT Põhitegevuse rahavoogude kajastamise otsemeetod
direct operating expenses IAS 40 Otsesed tegevuskulud
directly attributable IFRS 3 otseselt omistatav
Directors KT direktorid
disaggregated information IFRS 7B eristatud informatsioon
Disclose KT avalikustama
Disclosure KT avalikustamine
Disclosure and Presentation IFRS 1 avalikustamine ja esitamine
Disclosure of government assistance KT Valitsusepoolse abi avalikustamine
disclosure requirement IFRS 3 avalikustamise nõue
Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions IAS 30 Pankade ja samalaadsete finantsasutuste finantsaruannetes avalikustatav informatsioon
Disclosure—Service Concession Arrangements SIC-29 Avalikustamine - teenuste kontsessioonikokkulepped
Discontinued (operations) KT lõpetatud (tegevusvaldkonnad)
Discontinuing operation IFRS 3 B.C., IFRS 5 B.C. Lõpetatav tegevusvaldkond
Discount rate KT Diskontomäär
discounted basis IFRS 4 diskonteeritud alus
Discounting KT Diskonteerimine
discretionary participation feature IFRS 4 valikuline kasumiosalus
Disposal consideration KT võõrandamistasu
disposal group IFRS 3 võõrandamisgrupp
disposal plan IFRS 5 VÕTAME NIMEKIRJAST VÄLJA
disposal transaction IFRS 5 võõrandamistehing
dissenting opinion IFRS 3 VÕTAME NIMEKIRJAST VÄLJA
Dividend yield KT Tulu dividendilt
Dividends KT Dividendid
domain name IFRS 3 domeeni nimi
doubtful debts IAS 24 ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Downstream transactions KT "Allapoole" suunatud tehingud
dual listed corporation IFRS 3 kaasnoteeritud ettevõte
Earlier application is encouraged IAS 33 Varasem rakendamine on soovitatav
Earnings KT sissetulekud
Earnings - diluted KT Lahjendatud kasum
Earnings contingency IAS 33 IE Võimlikud sissetulekud
Earnings per Share IAS 33 Aktsiakasum
Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares SIC-24 aktsiakasum - finantsinstrumendid ja muud lepingud, mida võidakse arveldada aktsiates
Economic benefits IFRS 1 Majanduslik kasu
economic decision-making needs of users IFRS 6 kasutajate vajadused
majandusotsuste tegemisel
Economic life KT majanduslik eluiga
Effect of assumed conversions IAS 33 Eeldatava vahetuse efekt
Effective date KT Jõustumiskuupäev
Effective interest method KT efektiivse intressimäära meetod
effective interest rate IAS 39 efektiivne intressimäär
Effects of Changes in Foreign Exchange Rates IFRS 1 Valuutakursside muutuste mõjud
Elements of cost of exploration and evaluation assets IFRS 6 uuringu ja hindamise varade (soetus)maksumuse komponendid
Elements of financial statements   finantsaruannete komponendid
Eligible for capitalisation KT Kapitaliseerimiskõlbulik
Eligible Hedged Items IAS 39 kriteeriumitele vastavad maandatavad instrumendid või tehingud
Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates SIC-3 Sidusettevõttega tehtud tehingutest tuleneva realiseerimata kasumi ja kahjumi elimineerimine
Embedded derivative KT Varjatud tuletisinstrument
emission rights IFRIC 3 saasteõigused
Employee benefits KT hüvitised töötajale
Employee share ownership plan KT Töötajate aktsiaosalusplaan
employee share purchase plan IFRS 2 Töötajate aktsiaostuplaan
Employee turnover rates IFRS 1 Töötajate voolavuse määr
employees and others providing similar services IFRS 2 Töötajad ja teised sarnaste teenuste pakkujad
Employer payroll taxes and insurance contributions KT Tööandja palgafondi maksud ja kindlustusmaksed
Enactment KT Vastuvõtmine
end of the reporting period IAS 1 revised App A aruandeperioodi lõpp
enforcement of covenants IFRS 7 IG kokkulepete jõustamine
Enhance   parandama
Enterprise KT (majandus)üksus
Enterprises whose shares are (not) publicly traded KT ettevõtted, kelle aktsiatega kaubeldakse (ei kaubelda) avalikult,
Entity KT (Majandus) üksus
entity-specific value IAS 16 (majandus)üksusespetsiifiline väärtus
environmental obligations IFRS 5 Keskkonnaalased kohustused
equal prominence IAS 1 revised võrdne tähtsus
equalisation provisions IFRS 4 Tasanduseraldised
Equity KT Omakapital
Equity - Costs of an Equity Transaction SIC-17 Omakapital - omakapitali tehingukulud
equity accounted investment IFRS 3 kapitaliosaluse meetodil kajastatav investeering
Equity Accounting Method - Recognition of Losses SIC-20 Kapitaliosaluse meetod - kahjumi kajastamine
equity balances IFRS 3 Omakapitali saldo
Equity capital KT Omakapital
Equity compensation benefits(=Stock (=Share) compensation benefits) KT Omakapitalipõhised hüvitised
Equity compensation plans (=Share (=Stock) compensation plans) KT Omakapitalipõhiste hüvitiste plaan
Equity component IFRS 1 Omakapitali komponent
equity holders IFRS 3 omanikud
equity index IFRS 4 Omakapitali indeks
Equity instrument KT Omakapitaliinstrument
equity instrument granted IFRS 2 võimaldatud omakapitaliinstrument
equity interests IFRS 3 osalus omakapitalis
equity issue IFRS 3 omakapitali emiteerimine
Equity method KT Kapitaliosaluse meetod
Equity securities KT Omakapitaliväärtpaberid
equity-settled share-based payment transaction IFRS 2 omakapitaliga arveldatavad aktsiapõhised maksetehingud
estimated costs IAS 2 Hinnangulised kulutused
estimated future cash flows IFRS 3 Hinnangulised tulevased rahavood
European share option IFRS 2 Euroopaaktsiaoptsioon
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease SIC-27 Juriidiliselt rendilepingutena vormistatud tehingute sisu hindamine
Event-driven fair value measurements IFRS 1 Sündmusepõhine õiglase väärtuse mõõtmine
Events After the Balance Sheet Date IAS 10 Bilansipäevajärgsed sündmused
Events occurring after the balance sheet date KT bilansipäevajärgsed sündmused
evidence of impairment IAS 39 tõend väärtuse langusest
Exchange difference KT Valuutakursi vahe
Exchange of assets KT Varade vahetus
Exchange rate KT Valuutakurss
exchange transaction IAS 40 Vahetustehing
executive and non-executive directors   täidesaatvad ja mitte-täidesaatvad direktorid
Exemptions IFRS 1 vabastused
Exercise date KT Täitmistähtaeg
Exercise of rights IAS 33 õiguste kasutamine
Exercise price KT Täitmishind
existing liability IFRS 3 Eksisteeriv kohustis
Expected value KT Eeldatav väärtus
Expenditure KT kulutus
Expenses KT kulud
Experience adjustments KT Kogemuspõhised korrigeerimised
Expiry date KT Aegumiskuupäev
Explicit and unreserved statement of compliance IFRS 1 Selgesõnaline ja tingimusteta kinnitus vastavuse kohta
exploration and evaluation assets IFRS 6 uurimis- ja hindamistegevusega seotud varad
exploration and evaluation expenditures IFRS 6 uurimis- ja hindamistegevusega seotud kulutused
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources IFRS 6 maavarade uuring ja hindamine
Exposure draft KT Avalikustatud projekt
expropriation of major assets IFRS 5 suuremate varade sundvõõrandamine
Extraordinary items KT Erakorralised tulud ja kulud
Face (of Financial Statements or Notes) KT (finantsaruannetes või lisades)
Fair presentation KT Õiglane esitus
Fair value KT Õiglane väärtus
fair value hedge IAS 39 Õiglase väärtuse riskimaandamisinstrument
Fair value measurement IFRS 1 Õiglase väärtuse mõõtmine
Faithful representation KT Usaldusväärne esitus
Fees KT Tasud
Fellow subsidiary KT Sõsarettevõte
Fidelity bonds IFRS 4 Tagatiskiri
fiduciary activities IFRS 7 Usaldusel põhinev tegevus
fiduciary capacity IFRS 8 BC Usaldusisikuna
FIFO KT FIFO
FIFO formula KT FIFO valem
Finance lease KT Kapitalirent
Finance lease obligations IFRS 1 Kapitalirendi kohustus
Financial asset KT Finantsvara
financial asset or financial liability at fair value through profit or loss IAS 39 õiglases väärtuses kasumiaruande kaudu kajastatav finantsvara või -kohustis
Financial asset or liability held for trading KT Kauplemiseesmärgil hoitav finantsvara või -kohustis
financial conglomerate IFRS 7 BC Finantskonglomeraat
Financial guarantee KT Finantsgarantii
Financial institution KT Finantsasutus
Financial instruments KT finantsinstrumendid
Financial Instruments: Disclosure and Presentation IAS 32 Finantsinstrumendid: avalikustamine ja esitamine
Financial Instruments: Recognition and Measurement IAS 39 Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine
financial intruments held for trading   kauplemiseesmärgil hoitavad finantsinstrumendid
Financial liability KT finantskohustis
financial liability with a) demand feature IAS 39 nõudmisel tasumisele kuuluv (finantskohustis)
Financial performance KT finantstulemus
Financial position KT finantsseisund
Financial reporting KT Finantsaruandlus
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IAS 29 Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades
Financial Reporting of Interests in Joint Ventures IAS 31 Finantsaruandlus ühisettevõtmistes osalemise kohta
financial resource   finantsvahendid
Financial review KT Finantsülevaade
financial risk IFRS 4 Finantsrisk
Financial statements KT finantsaruanded
Financial year-to-date basis KT Majandusaasta algusest kuni
Financing activities KT Finantseerimistegevus
Financing device KT Finantseerimisvahend
finder’s fees IAS 27/IFRS 3 leidja tasu
Finished good KT Valmistoodang
Firm commitment KT Siduv tulevikukohustus
firm purchase commitment IFRS 5 Siduv ostukohustus
firm sales contracts IAS 2 Siduvad müügilepingud
First IFRS financial statements IFRS 1 Esimesed IFRS finantsaruanded
first-in, first-out KT FIFO
First-time adopter IFRS 1 Esmakordne kasutuselevõtja
First-time adoption IFRS 1 Esmakordne kasutuselevõtt
First-time Adoption of International Financial Reporting Standards IFRS 1 Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtmine
First-time Application IFRS 1 esmakordne kasutuselevõtt
First-Time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting SIC-8 IAS esmakordne rakendamine raamatupidamise põhialusena
Fixed asset KT Põhivara
fixed coupon rate IFRS 7IG Fikseeritud kupongimäär
Fixed price contract KT Fikseeritud hinnaga leping
Fixed production overheads KT tootmise püsivad üldkulud
flat yield curve IFRS 7 IG Lauge tulukõver
Floating rate KT Muutuv (intressi)määr
Floor KT Alammäär
Forecast KT Prognoos
forecast transaction IAS 39 Prognoositav tehing
Foreign currency KT Välisvaluuta
foreign currency derivatives IAS 21 välisvaluuta tuletisinstrumendid
Foreign currency transaction KT Välisvaluutatehingud
foreign currency translation reserve (FCTR) IFRIC 16 välisvaluuta ümberarvestusreserv
Foreign entity KT välismaine (majandus)üksus
Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations SIC-11 Välisvaluutatehingud - valuuta olulisest devalveerimisest tulenevate kahjumite kapitaliseerimine
Foreign exchange contract KT Valuutavahetusleping
Foreign Exchange Rates IFRS 1 valuutavahetuskursid
Foreign operation KT välismaised äriüksused
Forgivable loans KT tingimuslikult tagastamatud laenud
former subsidiary IAS 27/IFRS 3 endine tütarettevõte
Forward contract KT Forvardleping
forward repurchase agreement IAS 39 Tagasiostu forvardleping
Framework KT raamistik
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements   Finantsaruannete koostamise ja esitamise raamistik
Franchise fee KT Frantsiistasu
Function of expense KT Kulu otstarve
functional currency IAS 21 arvestusvaluuta
Fundamental errors KT rängad vead
Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies IAS 8 Rängad vead ja muutused arvestusmeetodites
Funding KT finantseerimine
Future cash flow KT Tulevane rahavoog
Future economic benefit KT Tulevane majanduslik kasu
Futures contract KT Futuurleping
GAAP IFRS 1 raamatupidamistava (GAAP)
Gain on disposal KT võõrandamiskasum
Gains KT kasumid
General purchasing power approach KT Üldise ostujõu meetod
General purpose financial statements IAS 1 revised üldotstarbelised finantsaruanded
general recognition principle IAS 16 üldine kajastamispõhimõte
Geographical segments KT Geograafilised segmendid
Going concern KT Tegevuse jätkuvus
Goodwill KT Firmaväärtus
governing board IFRIC 2 valitsemisorgan
governing body IFRS 3 valitsemisorgan
governing charter IFRIC 2 põhikiri
Government KT Valitsus
Government assistance KT valitsusepoolne abi
Government Assistance—No Specific Relation to Operating Activities SIC-10 Valitsusepoolne abi, kui puudub konkreetne seos põhitegevusega
Government grants KT Valitsusepoolne sihtfinantseerimine
government guarantee IAS 2 Valitsusepoolne garantii
grant date IFRS 2 võimaldamise kuupäev
grantor IFRIC 12 Kontsessiooni andja
Grants related to assets KT varade sihtfinantseerimine
Grants related to income KT Kulude sihtfinantseerimine
Gross investment in the lease KT Rendileandja brutoinvesteering
Gross margin KT Brutorentaablus(määr)
Gross profit KT Brutokasum
Group KT Kontsern
Group administration (employee benefit) plans KT Ühiselt hallatavad (töötajate hüvitise) plaanid
Group and Treasury Share Transactions IFRIC 11 Tehingud kontserni- ja omaaktsiatega
group insurance contract IFRS 4 kontserni kindlustusleping
Group of assets KT Varaderühm
Group of biological assets KT Bioloogiliste varade rühm
Grouping of assets KT Varade rühmitamine
Guarantee KT Garantii
guarantee fund IFRS 4 Garantiifond
Guaranteed residual value KT Garanteeritud lõppväärtus
Harmonise KT Harmoneerima
Harvest KT Lõikus
Hedge accounting IFRS 1 Riskimaandamisinstrumentide arvestus
Hedge effectiveness KT Riskimaandamisinstrumentide efektiivsus
Hedged item KT Maandatav alusinstrument või -tehing
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation IFRIC 16 netoinvesteeringu riskimaandamine välismaises äriüksuses
Hedging KT Riskimaandamine
Hedging instrument KT Riskimaandamisinstrument
Hedging relationship IFRS 1 Riskimaandamissuhe
Hedging reserve IFRS 1 riskimaandamisreserv
held for resale IAS 2 Edasimüügi eesmärgil hoitav
Held for trading KT Kauplemiseesmärgil hoitav
Held-to-maturity investment KT Lunastustähtajani hoitav investeering
higher level parent entity IFRIC 16 kõrgematasemeline emaettevõte
highly probable IFRS 5 äärmiselt tõenäoline
Hire-purchase contract KT Rendi-ostu leping
Historical cost KT soetusmaksumus
historical loss experience IAS 39 kogemus varasemate kahjude osas
Historical summaries IFRS 1 Möödunud perioodi kokkuvõtted
historical waste IFRIC 6 vanad jäätmed
Holding company KT valdusettevõte
Host contract KT põhileping
host instrument IFRS 4 alusinstrument
hybrid instrument IAS 39 Hübriidinstrument
Hyperinflation KT Hüperinflatsioon
Hyperinflationary economies KT Hüperinflatiivsed majanduskeskkonnad
IAS   IAS
IASC   IASC
IASC Foundation Constitution   IASC Sihtasutuse Konstitutsioon
IASCF   IASCF
Identifiable asset KT eristatav vara
IFAC   IFAC
IFRIC   IFRIC
IFRS   IFRS
Impairment KT Väärtuse langus
Impairment loss KT Kahjum (vara) väärtuse langusest
Impairment of Assets IFRS 1 Varade väärtuse langus
Impairment test IFRS 1 Väärtuse languse test
Implementation Guidance IFRS 1 Rakendamise juhised
Import duties KT Imporditollimaksud
impracticability exemption IAS 8 Teostamatuse erand
impracticable IAS 8 teostamatu
Improve   parendama
Imputed rate of interest KT Kaudne intressimäär
in the money IAS 39 rahas
incentives IFRIC 13 ergutused
Inception of the Lease IAS 17 rendi jõustumise kuupäev
Incidental income KT Ettenägematu tulu
incidental operations IAS 16 Ettenägematud tegevused
Income KT Tulu
Income approach KT Tulumeetod
Income statement = Statement of income KT kasumiaruanne
Income tax KT Tulumaks
income tax expense IFRS 5 Tulumaksukulu
Income Taxes IAS 12 Tulumaks
Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders SIC-25 Tulumaks - ettevõtte või selle omanike maksustaatuse muutused
Income Taxes—Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets SIC-21 Tulumaks - ümberhinnatud mitteamortiseeritavate varade katmine
Increasing Rate Preference Shares IAS 33 Suureneva määraga eelisaktsiad
Incremental share IAS 33 Kasvuaktsia
indemnification assets IAS 27/IFRS 3 hüvitusvarad
Indicator [of impairment] KT (võimalikule väärtuse langusele) viitav asjaolu
indirect method   kaudmeetod
Indirect method of reporting cash flows from operating activities KT põhitegevuse rahavoogude kajastamise kaudmeetod
individual asset IFRS 5 eraldiseisev vara
individual financial statements IAS 40 Eraldiseisvad finantsaruanded
Induced conversion IAS 33 Põhjustatud konverteerimine
Industry segments KT Tööstussegmendid
Inflation KT Inflatsioon
Information Reflecting the Effects of Changing Prices IAS 15 Informatsioon muutuvate hindade mõju kohta
initial classification IFRS 5 esmane liigitamine
Initial Direct Costs IAS 17 esmased otsekulutused
Initial disclosure event (for a discontinuing operation) BV 2003 Glossary definition esmast avaldamist põhjustav sündmus (lõpetatava tegevusala suhtes)
Initial measurement KT Esmane mõõtmine
Initial public offering IFRS 1 Esmane avalik pakkumine
Initial recognition KT esmane kajastamine
in-substance defeasance IAS 39 sisuline võõrandamine
insurable interest IFRS 4 BC kindlustushuvi
Insurance agency commissions KT Kindlustusagentide vahendustasud
insurance assets IFRS 4 Kindlustusvarad
Insurance company KT kindlustusandja
Insurance contract IFRS 4 Kindlustusleping
Insurance Contracts IFRS 4 Kindlustuslepingud
Insurance enterprise KT kindlustusettevõtja
insurance liability IFRS 4 Kindlustuskohustis
insurance obligations IFRS 4 Kindlustuskohustus
insurance risk IFRS 4 Kindlustusrisk
insurance swaps IFRS 4 Kindlustusvahetus (swap)
insured event IFRS 4 Kindlustatud sündmus
insurer IFRS 4 Kindlustusandja
Intangible asset KT Immateriaalne vara
Intangible Assets IAS 38 Immateriaalsed varad
Intangible Assets—Web Site Costs SIC-32 Immateriaalsed varad-internetilehekülje kulud
integral foreign operation IAS 21 Lahutamatud välismaised äriüksused
Interest KT Intress
Interest cost (for an employee benefit plan) KT (töötajate hüvitise plaani) intressikulud
Interest rate implicit in a lease KT Rendi sisemine intressimäär
Interest rate risk KT Intressirisk
interest rate strip IAS 39 Intressimäära lõikevõlakiri
Interest rate swap KT Intressivahetusleping (intressi-swap)
interest-only strip IAS 39 Kindla intressiga lõikevõlakiri
Interests in Joint Ventures IAS 31 Osalemised ühisettevõtmistes
Interim financial report=Interim financial statement KT vahefinantsaruanne
Interim Financial Reporting IAS 34 vahefinantsaruandlus
Interim Financial Reporting and Impairment IFRIC 10 Vahefinantsaruandlus ja väärtuse langus
interim financial statements IFRS 3 vahefinantsaruanded
Interim period KT Vahearuande periood
intermediate or ultimate parent entity IFRIC 16 vahepealne või lõplikku kontrolli omav emaettevõte
internal rate of return IFRS 7B Sisemine tulumäär
internal risk transfer IFRS 4 Sisemise riski ülekandmine
Internally generated IFRS 1 Sisemiselt loodud
Internally generated goodwill KT Sisemiselt loodud firmaväärtus
International Accounting Standard KT Rahvusvaheline raamatupidamisstandard (IAS)
International Accounting Standards Committee KT Rahvusvahelise raamatupidamisstandardite (IAS) komitee
International Accounting Standards Committee Foundation   Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Komitee Sihtasutus (IASC Foundation)
International Federation of Accountants KT Rahvusvaheline Arvestusekspertide Föderatsioon
International Financial Reporting Interpretations Committee   Rahvusvaheline Finantsaruandluse Tõlgenduste Komitee (IFRIC)
International Financial Reporting Standard IFRS 1 Rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
intragroup IAS 24 grupisisesed
intragroup payment arrangement IFRIC 11 kontsernisisese makse kokkulepe
intrinsic value IFRS 2 Tegelik väärtus
Introduction of the Euro SIC-7 Euro kasutuselevõtt
Inventories KT Varud
investee IAS 28 Investeerimisobjekt
investement earnings   investeeringu tulu
Investing activities KT Investeerimistegevus
Investment KT Investeering
investment contract IFRS 4 investeerimisleping
Investment enterprise KT Investeerimisettevõte
investment grade IFRS 7 IG Investeerimisjärk
Investment performance KT investeeringute tasuvus
Investment Property IAS 40 Kinnisvarainvesteeringud
investment retained IAS 27/IFRS 3 allesjäänud investeering
Investment securities KT Investeerimisväärtpaberid
Investment tax credits KT investeeringu maksusoodustused
investment-linked insurance funds IAS 28 Investeeringuga seotud kindlustusfondid
Investments in Associates IAS 28 investeeringud sidusettevõttesse
Investor KT Investor
Investor in a joint venture KT investor ühisettevõtmises
investor-owned entity IFRS 3 investorile kuuluv (majandus)üksus
Involuntary liquidation KT Sundlikvideerimine
irrevocable commitments IAS 24 tühistamatud tulevikukohustused
Issued capital KT Emiteeritud kapital
issued shares IFRS 3 Emiteeritud aktsiad
issuing entity IFRS 3 Emiteeriv (majandus)üksus
Item by item basis KT Individuaalne [hindamine]
item of inventory IAS 2 varuobjekt
Joint control KT Ühine kontroll
Joint venture KT ühisettevõtmine
Joint Working Group KT Ühine Töögrupp
Jointly Controlled Entities—Non-Monetary Contributions by Venturers SIC-13 Ühiselt kontrollitavad (majandus)üksused-ühisettevõtjate mitterahalised sissemaksed
Jointly controlled entity KT Ühiselt kontrollitav majandusüksus
judgement IFRIC 13App AG hinnang
jurisdiction IFRS 3 jurisdiktsioon
key management personnel IAS 24 Juhtkonna võtmeisikud
knowlegeable, willing parties in an arm's length transaction   teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus
last-in, first-out KT LIFO-meetod
Lease KT Rent
Lease term KT Rendiperiood
leaseback IAS 16 Tagasirent
Leased assets KT Renditavad varad
leasehold interest IAS 40 Rendiomandiõigus
Leases IAS 17 Rent
Legal entity KT Juriidiline isik
Legal merger KT Juriidiline ühinemine
Legal obligation KT Juriidiline kohustus
legal parent IFRS 3 juriidiline emaettevõte
legal rights IFRS 3 Juriidilised õigused
legal subsidiary IFRS 3 juriidiline tütarettevõte
Legally enforceable right KT Juriidilist jõudu omav õigus
Legislative requirement KT Õigusaktidest tulenev nõue
Lender KT Laenuandja
Lessee KT Rentnik
lessee's incremental borrowing rate of interest IAS 17 Rentniku alternatiivne laenuintressimäär
Lessor KT Rendileandja
Letters of credit KT Akreditiiv
level of serviceability IFRIC 12 Kasutatavuse tase
leveraged written option IFRS 7 IG Võimendusega kirjutatud optsioon
Liabilities arising from Participating in a Specific Market—Waste Electrical and Electronic Equipment IFRIC 6 Konkreetsel turul osalemisest tekkivad kohustised — elektri- ja elektroonikaseadmete vanad jäätmed
Liabilities assumed IFRS 1 omandatud kohustised
Liability KT kohustis
Liability component IFRS 1 kohustise komponent
liability issue IFRS 3 kohustise väljaandmine
Licence fee KT Litsentsitasu
Licensing agreement KT Litsentsileping
life-contingent annuity IFRS 4 Eluaegne tingimuslik annuiteet
LIFO   LIFO
like transactions and events in similar circumstances IAS 27/IFRS 3 sarnastes tingimustes toimunud samalaadsed tehingud ja sündmused
Line item KT Kirje
Line of business KT Äritegevuse haru
Liquid assets KT Likviidsed varad
Liquidity KT Likviidsus
liquidity presentation IFRS 5 esitus likviidsuse järjekorras
Liquidity risk KT Likviidsusrisk
Litigation settlements KT Kohtuvaidluste lõpetamisega kaasnevad arveldused
Loan KT Laen
loan asset IAS 39 Laenuvara
loan commitment IFRS 3 Laenukohustus
Loans and advances KT Laenud ja ettemaksed
loans and receivables IAS 39 Laenud janõuded
Loans and receivables originated by the enterprise KT Ettevõtte poolt väljastatud laenud ja tekitatud nõuded
loans payable IFRS 7A laenuvõlad
loans payable in default IFRS 7 laenud, mille tingimusi on rikutud
Long-term employee benefits KT Pikaajalised hüvitised töötajatele
Long-term investment KT Pikaajaline investeering
loss event IAS 39 kahjujuhtum
loss of control IAS 27/IFRS 3 kontrolli kaotamine
Loss per share IAS 33 Kahjum aktsia kohta
loss recognition test IFRS 4 Kahjude tuvastamise test
Losses KT kahjumid
lower level parent IFRIC 16 madalamatasemeline emaettevõte
Margin KT rentaabluse määr
market condition IFRS 2 Turutingimus
Market price IAS 33 Turuhind
market rate of interest IAS 17 Intressi turumäär
Market risk KT Tururisk
Market value KT Turuväärtus
Marketable KT Kaubeldav
Master netting arrangement KT Koondtasaarvelduse kokkulepe
Matching of costs with revenues KT Tulude ja kulude vastavusse viimine
Material adjustments IFRS 1 Olulised korrigeerimised
material errors IAS 8 Olulised vead
material omissions IAS 8 IN, BC olulised puudused
Materiality KT Olulisus
Matrix approach KT maatrikslähenemise meetod
Matrix form of organisation IFRS 8 BC Organisatsiooni maatriksvorm
Matrix presentation KT Maatriksesitus
Maturity KT lunastustähtaeg
maturity value IFRS 4 Tähtajaline väärtus
Measurement KT mõõtmine
Measurement bases KT Mõõtmisalused
measurement date IFRS 2 Mõõtmiskuupäev
measurement or recognition inconsistency IFRS 7B Mõõtmise või kajastamise ebakõla
Measuring interim income tax expense KT Tulumaksu kulu mõõtmine vahearuannetes
members’ shares IFRIC 2 liikmete osad
Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments IFRIC 2 liikmete osad ühistulistes (majandus)üksustes ja sarnased instrumendid
Membership fees KT Liikmetasud
merchandise IAS 2 kaup
Merger KT Ühinemine
method of accounting IFRS 3 arvestusmeetod
minerals and mineral products IAS 2 Mineraalid ja mineraaltooted
minimum funding contributions IFRIC 14 minimaalse finantseerimise sissemaksed
minimum funding requirement IFRIC 14 minimaalne finantseerimisnõue
Minimum lease payments KT Rendimaksete miinimumsumma
Minority interest KT Vähemusosalus
Mismatch KT Mittevastavus
misstatement IAS 8 väärkajastamine
mitigating device IFRS 7 IG Maandav vahend
Model   mudel
Monetary asset KT Rahaline vara
Monetary items (monetary assets; monetary financial assets and financial liabilities; monetary financial instruments) KT Rahalised varad ja kohustised
Monitor compliance IFRS 1 vastavuse jälgimine
mortality risk IFRS 4 suremusrisk
Multi-employer (benefit) plans KT Mitut tööandjat hõlmavad (hüvitise) plaanid
Multi-employer plans (for an employee benefit plan) KT Mitut tööandjat hõlmavad plaanid (töötajate hüvitise plaan)
multiple arrangements IAS 27/IFRS 3 mitmed kokkulepped
multiple embedded derivatives IFRS 7 Mitu varjatud tuletisinstrumenti
mutual cooperative entity IFRS 3 ühisomanduses olev kooperatiiv
mutual entity IFRS 3 ühisomanduses olev üksus
mutual fund IFRS 4 avatud investeerimisfond
mutual insurance company IFRS 3 vastastikune kindlustusselts
mutual investement fund   avatud investeerimisfond
National requirements IFRS 1 Riiklikud nõuded
Nature of expense method KT Olemuspõhine kululiigitusmeetod
Negative goodwill KT Negatiivne firmaväärtus
net assets IFRS 3 netovara
Net basis KT [kajastamine] netosummana
net disposal proceeds IAS 16 neto müügitulu
net exchange differences IAS 16 Valuutakursside netovahed
net identifiable assets IFRS 3 eristatav netovara
Net income KT Netotulu
Net investment in a foreign entity KT Netoinvesteering välismaisesse majandusüksusesse
net investment in a foreign operation IAS 21 netoinvesteering välismaisesse äriüksusesse
Net investment in a lease KT Rendileandja netoinvesteering
Net loss KT Puhaskahjum
Net monetary position KT rahaliste vahendite netopositsioon
Net position IFRS 1 Netopositsioon
Net profit KT Puhaskasum
Net profit or loss [for the period] KT perioodi puhaskasum või -kahjum
Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies IAS 8 Perioodi puhaskasum või -kahjum, rängad vead ja muutused arvestusmeetodites
Net realisable value KT Neto realiseerimisväärtus
Net selling price KT Neto müügihind
Net settlement = Settle net KT Tasaarveldus
Neutrality KT Neutraalsus
newly acquired asset IFRS 5 vahetult omandatud vara
next most senior parent IAS 24 Hierarhiliselt järgmine emaettevõte
Non-adjusting event [after the balance sheet date] KT Bilansipäevajärgsed mitte-korrigeerivad sündmused
Non-cancellable lease KT Katkestamatu rent
non-cash items IFRS 8 Mitterahalised kirjed
Non-cash transactions KT Mitterahalised tehingud
non-controlling interest IAS 27/IFRS 3 mittekontrolliv osalus
non-coterminous year-ends IAS 28 Mittekattuvad aastalõpud
non-current assets IFRS 3 põhivarad
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations IFRS 5 müügiks hoitavad põhivarad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad
non-derivative IAS 32 Mitte-tuletisinstrument
non-derivative contract IFRS 4 Mitte-tuletisinstrumendi leping
Non-discretionary employee profit-sharing plan IAS 33 Kohustuslik töötajate kasumiosalusplaan
non-financial assets IAS 40 mitte-finantsvarad
Non-linearities IFRS 4 Mittelineaarsus
Non-marketable securities KT Mittekaubeldavad väärtpaberid
Non-monetary asset KT Mitterahaline vara
Non-monetary government grants KT Mitterahaline valitsusepoolne sihtfinantseerimine
non-owner changes in equity IAS 1 revised mitteomanikest tingitud omakapitali muutused
non-redeemable IFRIC 2 mittetagasiostetav
non-refundable purchase taxes IAS 16 Tagastamatud maksud soetustelt
Normal capacity of production facilities KT Tootmisseadmete normaalvõimsus
notes (receivable/payable) IAS 32 Vekslid (ostjatelt saadaolevad/tarnijatele tasumata)
not-for-profit organizations IFRS 8 BC Mittetulundusühingud
Notional amount KT nominaalsumma
Objective KT Eesmärk
Obligating event KT Kohustav sündmus
Obligation KT kohustus
obligations for removal and restoration IFRS 6 kõrvaldamise ja taastamise kohustused
observable markets IFRS 7 IG Jälgitavad turud
observed (benchmark) interest rate IFRS 7 jälgitavad (võrdlus)intressimäärad
observed market price IAS 32 jälgitud turuhind
Obsolescence KT iganemine
obtaining or losing control IAS 27/IFRS 3 kontrollli saavutamine või kaotamine
Offer price KT Pakkumishind
Offset KT Saldeerimine
Offsetting KT saldeerimine
Onerous contract KT Kahjulik leping
Onerous minimum funding requirements IFRIC 14 BC kahjulikud minimaalsed rahastamisnõuded
Opening balance KT Algsaldo
Opening IFRS balance sheet IFRS 1 IFRS algbilanss
Operating activities KT põhitegevused
Operating cycle KT äritsükkel
Operating decisions IFRS 8 (äri)tegevust puudutavad otsused
Operating lease KT Kasutusrent
Operating Leases—Incentives SIC-15 Kasutusrent - Stiimulid
Operating Segments IFRS 8 App A Tegevussegmendid
operator IFRIC 12 operaator
Option KT Optsioon
option contract IAS 32 Optsioonileping
option pricing model IFRS 2 Optsiooni hinnamudel
Ordinary activities KT Tavategevused
ordinary course of business IAS 2 Tavapärane äritegevuse käik
Ordinary share KT Lihtaktsia
Original cost IFRS 1 Algne soetusmaksumus
Originated loans and receivables KT Väljalastud laenud ja tekitatud nõuded
Origination costs IFRS 4 Algsed kulud
Other components of equity IAS 1 revised IG omakapitali muud komponendid
other comprehensive income IAS 1 revised(Definitions) muu koondkasum
Other long-termemployee benefits KT Muud pikaajalised hüvitised töötajatele
other price risk IFRS 7A Muu hinnarisk
out of the money IAS 39 rahast väljas
Outright sale KT Otsene müük
outsourcing arrangements IFRIC 4 sisseostmise kokkulepped
Overheads KT Üldkulud
over-the-counter market IAS 28 Vabavahetusturg
owner IAS 1 revised App A omanik
owner changes in equity IAS 1 revised omanikest tingitud omakapitali muutused
Owner-occupied property KT Omaniku poolt kasutatav kinnisvara
owners IAS 27/IFRS 3 omanikud
Owners' equity KT Omakapital
ownership interest IFRS 3 osalus  
parent IFRS 3 emaettevõte
parent-subsidiary relationship IFRS 3 ema - tütarettevõtte suhe
partial disposal IAS 27/IFRS 3 osaline võõrandamine
partially-owned subsidiary IAS 27 osalises omanduses olev tütarettevõte
Participants [in a pension plan] KT (pensioniplaanis) osalised
Participating equity instruments IAS 33 Lisaõigustega omakapitaliinstrumendid
Past business combination IFRS 1 Varasemad äriühendused
past due IFRS 7A tähtajaks maksmata
past event IFRS 3 Möödunud sündmus
Past service cost KT Möödunud tööalase teenistuse kulutus
Payables KT Võlad
Pension KT Pension
Pension liability IFRS 1 pensionikohustis
Pension scheme KT Pensioniskeem
Percentage of completion method KT Valmidusastme meetod
Performance (= Financial performance) KT Finantstulemus(likkus)
performance conditions IFRS 2 Tulemuslikkuse tingimused
Period of service KT Teenistusperiood
Period-certain annuity IFRS 4 Kindla perioodiga annuiteet
period-specific effects IAS 8 Perioodispetsiifilised mõjud
Perpetual debt instruments KT määramata tähtajaga võlainstrument
personnel IAS 2 Personal
phantom shares IFRS 2 fantoomaktsia
Plan assets (of an employee benefit plan) KT (töötajate hüvitise) plaani varad
pledged as collateral IAS 32 Tagatisena panditud
policyholder IFRS 4 Kindlustusvõtja
Pooling of interest method KT Pooling-meetod
Portfolio KT Portfell
Portfolio Hedge of Interest Rate Risk IAS 39 intressiriski maandamine portfelli baasil
portfolio transfer IFRS 4 portfelli üleandmine
position-taking institutions IFRIC 3 positsioone võtvad asutused
Post-employment benefit plans KT töösuhtejärgsete hüvitiste plaanid
Post-employment benefits KT töösuhtejärgsed hüvitised
post-tax profit or loss IFRS 5 Maksujärgne kasum/kahjum
post-vesting transfer restriction IFRS 2 Omandi üleandmise järgne loovutamise keeld
Potential ordinary share KT Potentsiaalne lihtaktsia
potential voting rights IAS 27 potentsiaalsed hääleõigused
pre-combination IFRS 3 äriühenduse eelne
Preface to International Financial Reporting Interpretations Committee   Eessõna Rahvusvahelisele Finantsaruandluse Tõlgenduste Komiteele
Preface to International Financial Reporting Standards   Eessõna Rahvusvahelistele Finantsaruandlusstandarditele
preference dividend IAS 33 eelisaktsia dividend
Preference share IAS 33 Eelisaktsia
Premium KT Ülekurss
Preparation and Presentation of Financial Statements IFRS 1 Finantsaruannete koostamine ja esitamine
preparers IAS 40 koostajad
Prepayments KT Ettemaksed
Present obligation KT Eksisteeriv kohustus
Present value KT Nüüdisväärtus
Present value of a defined benefit obligation KT Kindlaksmääratud hüvitisega võla nüüdisväärtus
Presentation KT Esitusviis
presentation currency IAS 21 esitusvaluuta
Presentation of Financial Statements IAS 1 Finantsaruannete esitusviis
Previous GAAP IFRS 1 Eelmine raamatupidamistava (GAAP)
Price earnings ratios KT Hinna-kasumi suhe
Price index KT Hinnaindeks
Price risk KT Hinnarisk
Primary Basis of Accounting IFRS 1 arvestuse põhialused
primary economic environment IAS 21 Esmane majanduskeskkond
Primary financial instruments KT Esmased finantsinstrumendid
Primary objective IFRS 1 Esmane eesmärk
Primary reporting format KT Esmane aruandlusformaat
principal-only strip IAS 39 Nullkupongiga intressita lõikevõlakiri
Principles-based approach IFRS 1 BC Põhimõtetele toetuv lähenemine
prior period error IAS 8 eelneva perioodi viga
private entity IFRS 3 mittenoteeritud (majandus)üksus
Privatisation IFRS 1 Erastamine
Pro forma KT Pro forma
Pro rata basis KT Proportsionaalselt
probability recognition criterion IFRS 3 tõenäosusest sõltuv kajastamiskriteerium
probable IFRS 3 Tõenäoline
probable maximum loss IFRS 4 Tõenäoline maksimaalne kahju
product warranty obligations IFRS 5 Toote garantiikohustus
Production overheads KT Tootmise üldkulud
production process IAS 2 Tootmisprotsess
Profit KT Kasum
Profit after tax KT Kasum peale tulumaksu
Profit allowance IFRS 4 Kasumimaksed
Profit before tax KT Kasum enne tulumaksu
Profit sharing KT kasumi jagamine
Progress billing KT Valmidusastmeline arvlemine
Progress payment KT Valmidusastmeline tasumine
prohibitions IFRIC 2 keelud
Projected unit credit method KT Ühiku kohustuste projektsiooni meetod
property interest IAS 40 osalus kinnisvaras
property revaluation IAS 1 revised IG kinnisvara ümberhindlus
Property, Plant and Equipment IAS 16 Materiaalsed põhivarad  
Property, Plant and Equipment - Compensation for the Impairment or Loss of Items SIC-14 Materiaalsed põhivarad - objektide väärtuse languse või kahjumi kompenseerimine
Property, Plant and Equipment - Major Inspection or Overhaul Costs SIC-23 Materiaalsed põhivarad - põhjaliku ülevaatuse või remondi kulud
Proportionate consolidation KT Proportsionaalne konsolideerimine
proportionate interest IFRS 3 proportsionaalne osalus
Proposed improvements IFRS 1 Kavandatavad edasiarendused
Prospective application KT Edasiulatuv rakendamine
Provision KT Eraldis
Provision for loss KT Allahindlus
provisional value IFRS 3 Esialgne väärtus
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad
Prudence KT Ettevaatlikus
public entity IFRS 3 noteeritud (majandus)üksus
public sector IFRIC 12 Avalik sektor
Public securities markets IAS 33 avalik väärtpaberiturg
publicly quoted entity IFRS 3 avalikult noteeritud (majandus)üksus
public-to-private service concession arrangement IFRIC 12 Avalikult sektorilt erasektorile üleantavate teenuste kontsessioonikokkulepped
Publish What You Pay campaign IFRS 8 BC Avalikusta, mis sa maksad' kampaania
published price IFRS 3 Avalikustatud hind
Purchase consideration KT Tasu (ostu eest)
Purchase method KT Ostumeetod
purchase price IAS 2 Ostuhind
purchased option hedging instrument IAS 39 ostuoptsiooni riskimaandamisinstrument
Purchased options IAS 33 Ostetud optsioonid
Put option KT Müügioptsioon
Puttable KT (tagasi)müüdav
puttable instrument IAS 32 Müüdav instrument
Qualify for recognition/derecognition IFRS 1 kajastamise/kajastamise lõpetamise kriteeriumitele vastama
Qualifying asset KT tingimustele vastav vara
Qualifying insurance policy KT Tingimustele vastav kindlustusleping
Qualitative characteristics KT Kvalitatiivsed omadused
quantitative disclosures IFRS 7 Kvantitatiivne avalikustatav teave
quantitative thresholds IFRS 8 BC Kvantitatiivsed künnised
quoted equity instrument IFRS 3 Noteeritud omakapitaliinstrument
Quoted market price KT Noteeritud turuhind
rated and unrated credit exposures IFRS 7 IG Reitinguga või reitinguta krediidiriskid
reacquired rights IAS 27/IFRS 3 taasomandatud õigused
Realisable value KT Realiseerimisväärtus
Reasonable estimate IFRS 1 põhjendatud hinnang
reasonably possible IFRS 7B Põhjendatult võimalik
reassessment IFRS 3 Ümberhindamine
Reassessment of Embedded Derivatives IFRIC 9 Varjatud tuletisinstrumentide ümberhindamine
rebates IAS 2 Mahahindlused
Rebuttable presumption KT Vaidlustatav eeldus
Receivables KT Nõuded
Reclassification adjustments IAS 1 revised ümberliigitamiskanded
recognised financial instruments IAS 32 (bilansis) kajastatud finantsinstrumendid
Recognition KT kajastamine
recognition as an expense IAS 2 kuluna kajastamine
Recognition criteria IFRS 1 Kajastamiskriteerium
Reconciliation KT võrdlus
reconciliation period IFRIC 3 vastavusse viimise periood
Recoverability KT kaetavus
recoverable IAS 2 kaetav
Recoverable amount KT Kaetav väärtus
Redemption KT Tagasiostmine
redemption prohibition IFRIC 2 tagasiostmise keeld
Refinancing KT Refinantseerimine
Reformatted (IAS) KT Ümberkujundatud (IAS)
refund or a reduction in future contributions IFRIC 14 tagasimakse või tulevaste sissemaksete vähendus
regular way purchase or sale IAS 39 regulaarsed ostud või müügid
Regulator KT järelevalveorgan
rehabilitate-operate-transfer IFRIC 12 Taastamise-kasutamise-üleandmise
Reimbursement KT Hüvitus
reinsurance contract IFRS 4 Edasikindlustusleping
Reinsurer IFRS 4 Edasikindlustaja
Reinvestment of dividends IAS 33 Dividendide reinvesteerimine
Related parties KT Seotud osapooled
Related Party Disclosures IAS 24 Seotud osapooli käsitleva informatsiooni avalikustamine
Related party transaction KT Seotud osapoolte vahelised tehingud
Relevance KT Asjakohasus
Reliability KT Usldusväärsus
reliability exception IAS 40 Usaldusväärsuse erand
reliable measurement test IAS 16 usaldusväärse mõõtmise test
reload feature IFRS 2 asendusostu tunnused
reload option IFRS 2 asendusostu optsioon
Remeasurement KT Ümberhindlus
Rendering of Services KT Teenuste osutamine
renewal rights IFRS 4 Uuendamisõigus
Reorganisations KT ümberkorraldamine
repairs and maintenance IAS 40 Remont ja hooldus
Repayment KT Tagasimakse
Replacement cost of an asset KT Vara asendusmaksumus
repledge IFRS 7 Edasi pantima
Reportable segment KT Avalikustatav segment
Reporting currency KT Aruandevaluuta
Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29 SIC-19 Aruandevaluuta – mõõtmine ja esitamine finantsaruannetes vastavalt standarditele IAS 21 ja IAS 29
Reporting Currency – Translation from Measurement Currency to Presentation Currency SIC-30 Aruandevaluuta – ümberarvestus mõõtmisvaluutast esitamisvaluutasse
Reporting date KT Aruandekuupäev
Reporting enterprise KT aruandev ettevõte
reporting entity IAS 21 aruandev (majandus)üksus
Reporting package IFRS 1 Aruandluspakett
Reporting period KT Aruandeperiood
representational faithfulness IFRS 3 Esituse tõetruudus
Repurchase agreement KT Tagasiostuleping
Research KT Uurimistegevus
Reserve KT Reserv
residual cost IFRS 3 jääkmaksumus
residual interest IAS 32 jääkosalus
Residual value KT lõppväärtus
Resolution of the IASB—Withdrawal of IAS 15 by the Board IAS 15 IASB määrus - IAS 15 tagasivõtmine juhatuse poolt
Restatement KT korrigeerimine
restricted shares IFRIC 8 Piiranguga aktsiad
Restructuring KT ümberstruktureerimine
Restructuring provision IFRS 1 ümberstruktureerimise eraldis
Result KT Tulemus
Retail method KT Jaehinna meetod
Retail store chain KT Jaemüügikett
Retained earnings KT Jaotamata kasum
retained profit IFRS 3 Jaotamata kasum
Retirement benefit plans KT Pensionihüvitiste plaanid
retroactive classification IFRS 5 Tagasiulatuv liigitamine
Retrospective application KT Tagasiulatuv rakendamine
Return on investment KT Investeeringu kasumlikkus
Return on plan assets (of an employee benefit plan) KT (töötajate hüvitise) plaani varade kasumilikkus
Revaluation KT Ümberhindlus
Revaluation reserve IFRS 1 Ümberhindlusreserv
Revaluation surplus IFRS 1 ümberhindluse reserv
Revalued amount of an asset KT Vara ümberhinnatud maksumus
Rewards associated with a leased asset KT Renditava varaga seonduvad hüved
Revenue KT tulu
Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services SIC-31 Tulu - reklaamiteenuseid sisaldavad bartertehingud
Reversal KT Tühistamine
Reverse acquisition KT Pöördomandamine
Reverse share split KT Aktsiate ühendamine
revise   parandama
Revised (IAS) KT Muudetud (IAS)
right of first refusal IAS 39 eesõigus
Right of set-off KT Õigus tasaarvestuseks
right to explore IFRS 6 õigus uuringuks
Rights issue IAS 33 märkimisõiguste emissioon
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds IFRIC 5 õigused osalusele eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise fondides
Risk KT Risk
Risk exposure IFRS 4 avatus riskile
risk of divergence IFRIC 9 BC Lahknevuse risk
risks and rewards of ownership IFRS 7 omandiõiguse riskid ja hüved
Risks associated with a leased asset KT Renditava varaga seonduvad riskid
Royalty KT Litsentsitasu (rojalti)
Sale KT Müük
Sale and leaseback transaction KT Müügi-tagasirendi tehing
SARs IFRS 2 SARs
Scope KT rakendusala
Secondary segment information KT Segmendiinformatsiooni lisaformaat
Securities KT Väärtpaberid
Securitisation KT Väärtpaberistamine
Segment KT Segment
Segment assets KT Segmendi varad
Segment expense KT Segmendi kulud
Segment manager IFRS 8 Segmendijuht
Segment Reporting IAS 14 Segmendiaruandlus
Segment result KT Segmendi tulem
Segment revenue KT Segmendi tulud
self-constructed asset IAS 16 omavalmistatud vara
Self-insurance IFRS 4 enesekindlustus
selling price IAS 2 Müügihind
Sensitivity analysis IFRS 4 Sensitiivsusanalüüs
separability IFRS 3 eristatavus
separable assets IAS 16 eristatavad varad
separate financial statements IAS 27 konsolideerimata finantsaruanded
separate liability IFRS 3 eristatav kohustis
separately identifiable IAS 2 Eraldi määratletav
Service Concession Arrangement IFRIC 12 Teenuste kontsessioonikokkulepe
service mark IFRS 3 Teenindusmärk
Servicing liabilities IFRS 1 / IAS 39 teeninduskohustis
Servicing rights IAS 39 BfC teenindusõigus
Set of financial statements IFRS 1 finantsaruannete komplekt
Set-off, legal right of KT Juriidiline õigus tasaarvelduseks
Settle net = Net settlement KT tasaarveldus
Settlement KT Arveldus
Settlement (of employee benefit obligations) KT (töötajate hüvitise kohustuse) arveldamine
Settlement date KT Arvelduskuupäev
settlement date accounting IAS 39 Arvelduspäeva arvestus
settlement provision IAS 32 arveldustingimused
Settlement value KT Arveldamise kuuluv summa
severally liable IAS 28 eraldi vastutav
Share KT Aktsia
share appreciation rights IFRS 2 kallinemisega seotud õigused
share buy-back arrangements IFRS 3 aktsiate tagasiostu kokkulepped
share call options IAS 27 Aktsia ostuoptsioon
Share capital KT Aktsiakapital
Share Capital - Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares) SIC-16 Aktsiakapital - Tagasi omandatud omakapitaliinstrumendid (tresooraktsiad)
Share consolidation IAS 33 Aktsiate ühendamine
share option IFRS 2 Aktsiaoptsioon
Share option plan KT Aktsiaoptsiooniplaan
Share premium KT Ülekurss
Share split KT Aktsiatükeldamine
Share warrant KT Aktsia ostutäht
Share-based Payment IFRS 2 Aktsiapõhine makse
share-based payment arrangement IFRS 2 Aktsiapõhine makse kokkulepe
share-based payment awards IAS 27/IFRS 3 aktsiapõhiste maksetena antavad hüved
share-based payment transaction IFRS 2 Aktsiapõhine maksetehing
Shareholder KT omanik
Shareholders' equity KT omakapital
Short seller KT Lühikeseks müüja
Short-term employee benefits KT Lühiajalised töötajate hüvitised
SIC KT SIC
Significant influence KT märkimisväärne mõju
Single product enterprise KT Ühte toodet tootev ettevõte
Sinking fund KT (võla)kustutusfond
Social security KT Sotsiaalkindlustus
Social security contribution KT Sotsiaalkindlustusmakse
Solvency KT Maksevõime
Special purpose entity KT Eriotstarbeline ettevõte
specific identification of costs IAS 2 Iga objekti soetusmaksumuse kindlaksmääramine
speculative grade IFRS 7 IG Spekulatiivne reiting
Spin-off KT Eraldumine
spot exchange rate IAS 21 hetke vahetuskurss (spot-kurss)
spot foreign exchange risk IFRIC 16 hetke välisvaluuta risk
stand-alone basis IAS 24 eraldiseisev  
stand-alone derivative IAS 39 / IFRIC 9 eraldiseisev tuletisinstrument
stand-alone entity IAS 21 eraldiseisev (majandus)üksus
Standard cost method KT Normkulutuste meetod
stand-by credit facilities IFRS 7 IG Ootel olevad krediidivõimalused
Standby letters of credit KT Ootel olev akreditiiv
Standing Interpretation Committee KT Standardite Tõlgendamise Alaline Komisjon
start-up costs IAS 40 Tegevuse alustamise kulud
state-controlled entities IAS 24 Riigi poolt kontrollitavad ettevõtted
Statement of cash flows = Cash flow statement KT Rahavoogude aruanne
Statement of changes in equity KT Omakapitali muutuste aruanne
Statement of compliance with IFRSs IFRS 1 Kinnitus aruannete IFRS-ile vastavuse kohta
statement of comprehensive income IAS 1 revised koondkasumiaruanne
statement of financial position IAS 1 revised finantsseisundi aruanne
Statement of income = Income statement KT Kasumiaruanne
step-by-step method IFRIC 16 astmeline meetod
straight debt IFRS 7 BC Otsene võlgnevus
straight-line method IAS 16 Lineaarne meetod
stress test IFRS 7B stressitest
subsequent gain IFRS 5 Järelkasum
Subsidiary KT tütarettevõte
Subsidies KT Toetused
Substance over form KT Sisu üle vormi
Substantively enacted KT Olulises osas vastuvõetud
supplier IFRS 3 varustaja
supply agreement IFRS 3 Varustusleping
Surety bonds IFRS 4 tagatisvõlakirjad
surplus in the plan IFRIC 14 plaani ülejääk
surrender option IFRS 4 tagasiostuoptsioon
surrender values IFRS 4 tagasiostuväärtus
surrogate measure IFRIC 8 BC Asendusmõõde
Swap contract KT Vahetusleping (Swap-leping)
swaption IAS 39 swaptsioon
Syndication KT Sündikaat
synthetic instrument IAS 32 sünteetiline instrument
take-or-pay contract IFRIC 4 võta-või-maksa leping
Tangible asset KT Materiaalne vara
tangible fixed asset IFRS 3 BC Materiaalne põhivara
Targeted exemptions IFRS 1 Sihilikud erandid
Tax KT Maksud
Tax base KT Maksustamisbaas
Tax base of an asset or liability KT vara või kohustise maksustamisbaas
tax benefit IFRS 3 Maksusoodustus
tax effects IAS 21 maksumõju
Tax expense (tax income) KT Tulumaksu kulu (tulumaksu tulu)
tax jurisdiction IFRS 3 Maksujurisdiktsioon
Tax liability IFRS 1 maksukohustis
Tax purposes IFRS 1 Maksu eesmärk
Tax rate IFRS 1 Maksumäär
Taxable profit (tax loss) KT Maksustatav kasum (maksukahjum)
Taxable temporary difference KT Maksustatav ajutine erinevus
taxation IFRS 3 maksustamine
technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource IFRS 6 maavarakaevandamise tehniline teostatavus ja majanduslik tasuvus
Temporary difference KT Ajutine erinevus
Tender offer IAS 33 Pakkumist tegema
Termination benefits KT Töösuhete lõpetamise hüvitised
Test goodwill for impairment IFRS 1 Testima firmaväärtuse väärtuse langust
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates IAS 21 Välisvaluuta kursside muutuste mõjud
The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction IFRIC 14 kindlaksmääratud hüvitise vara piirang, minimaalsed finantseerimisnõuded ja nende koostoime
Theoretical ex-rights value per share IAS 33 Aktsia teoreetiline väärtus märkimisõiguseta
Time-weighting factor IAS 33 ajategur
to 'manufacture' gains IAS 16 kasumeid 'tootma'
to market individual units 'off plan' IFRIC 15 ehitamisjärgus olevaid üksikuid ühikuid turustama
Top-down test KT "ülalt alla" test
Total comprehensive income IAS 1 revised koondkasum
total return swap IAS 39 kogutulu swap
Trade date KT tehingupäev
trade date accounting IAS 39 tehingupäeva arvestus
trade discounts and volume rebates   allahindlused ja mahust tulenev hinnaaland
Trade receivable KT nõue ostjate vastu
trade secret IFRS 3 Kauplemissaladus
Trading – financial asset or liability held for trading KT kauplemine - kauplemiseesmärgil hoitav finantsvara või kohustis
trading gains and losses IFRS 7 IG Kauplemise kasumid ja kahjumid
Transaction KT Tehing
Transaction costs (financial instruments) KT tehingukulutused (finantsinstrumendid)
transaction price IFRS 7 Tehingu hind
Transfer KT üleandmine
Transferee KT (ülekantava) objekti saaja
Transferor KT Üleandja
Transitional liability (defined benefit plans) KT üleminekukohustis (kindlaksmääratud hüvitisega plaanid)
Translation difference IFRS 1 valuutakursivahed
translation method IAS 21 ümberarvestusmeetod
Translation of foreign currency KT Ümberarvestus välisvaluutast
translation of the financial statements IAS 12 / IAS 38 Finantsaruannete ümberarvestus
translation to the presentation currency IAS 21 ümberarvestus esitusvaluutasse
Transparency IFRS 1 Läbipaistvus
Treasury shares KT Omaaktsiad
triggering event IFRS 4 Vallandav sündmus
Trust activities KT Varahaldus
Trustee KT Volinik
two-class ordinary shares IAS 33 Kahetüübiline lihtaktsia
ultimate controlling party IAS 24 lõplikku kontrolli omav osapool
unallocated surplus IFRS 4 Jaotamata resev
Unamortised KT Amortiseerimata
unbundle IFRS 4 lahti siduma
uncertain event IFRS 4 Ebakindel sündmus
Uncollectability KT Mittelaekuvus
unconditional prohibitions IFRIC 2 tingimusteta keelud
unconditional right to refuse redemption IFRIC 2 tingimusteta õigus keelduda tagasiostmisest
under a finance lease   kapitalirendi tingimustel
underlying asset IFRIC 4 aluseks olev vara
underlying variable IAS 32 aluseks olev muutuja
Understandability KT Arusaadavus
underwriting year IFRS 4 Sõlmimisaasta
undistributed earnings IAS 33 Jaotamata tulud
undrawn loan commitment IFRS 7B Väljavõtmata laenu andmise kohustus
Undue cost or effort IFRS 1 ebamõistlik kulu või pingutus
Unearned finance income KT teenimata finantstulu
Unquoted KT Noteerimata
unquoted equity instruments IAS 32 Noteerimata omakapitaliinstrumendid
unrecognised IFRS 3 kajastamata
unrecognised financial instruments IAS 32 (bilansis) kajastamata finantsinstrumendid
unsecured commercial loans IFRS 7 IG Tagatiseta kommertslaenud
Upstream transactions KT Ülespoole suunatud tehing
Useful life KT Kasulik eluiga
User [of financial statements] KT [Finantsaruannete] kasutaja
users IAS 40 kasutajad
Users of financial statements IFRS 1 finantsaruannete kasutajad
Valid expectation KT Õigustatud ootus
valuation IFRS 3 Hindamine
valuation method IFRS 3 Hindamismeetod
valuation technique IAS 32 Hindamistehnika
Value added statement KT Lisandväärtuse aruanded
Value in use KT Kasutusväärtus
value-at-risk IFRS 7 Üldine riskitase
Variable production overheads KT Muutuvad tootmise üldkulud
Warrant KT Ostutäht
Warranty KT Garantii
warranty obligation IFRIC 4 garantiikohustus
wash sale IAS 39 fiktiivne börsitehing
wear and tear IAS 16 Kulumine
weather derivatives IFRS 4 ilmastikumõjuga tuletisinstrumendid
Weighted Average IAS 33 Kaalutud keskmine
weighted average cost formula IAS 2 kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetod
 
Year-to-date IAS 33 Periood jooksva aasta algusest tänaseni
zero-cost interest rate collar IFRS 7 IG nullmaksumusega intressimäära koridor
zero-coupon government issues IFRS 2 Valitsuse nullkupongivõlakirjade emissioon
banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255