Eesti-inglise raamatupidamise terminite sõnaraamat

A liiki eelisaktsia IAS 33 Class A preference share
äärmiselt tõenäoline IFRS 5 highly probable
Aegumiskuupäev KT Expiry date
Agentuur KT Agency
Ajaline võrreldavus IFRS 1 Comparability over time
ajategur IAS 33 Time-weighting factor
Ajutine erinevus KT Temporary difference
Akreditiiv KT Letters of credit
Aktiivne kasutus IFRS 5 active use
Aktiivne turg KT Active market
aktiivselt turustatavad IFRS 5 actively marketed
aktiivsest kasutusest eemaldatud varad IFRS 5 assets retired from active use
Aktsepteeritud IFRS-de kohaselt IFRS 1 Acceptable under IFRSs
Aktsia KT Share
Aktsia ostuoptsioon IAS 27 share call options
Aktsia ostutäht KT Share warrant
Aktsia teoreetiline väärtus märkimisõiguseta IAS 33 Theoretical ex-rights value per share
Aktsiakapital KT Share capital
Aktsiakapital - Tagasi omandatud omakapitaliinstrumendid (tresooraktsiad) SIC-16 Share Capital - Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares)
Aktsiakasum IAS 33 Earnings per Share
aktsiakasum - finantsinstrumendid ja muud lepingud, mida võidakse arveldada aktsiates SIC-24 Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares
Aktsiaoptsioon IFRS 2 share option
Aktsiaoptsiooniplaan KT Share option plan
Aktsiapõhine makse IFRS 2 Share-based Payment
Aktsiapõhine makse kokkulepe IFRS 2 share-based payment arrangement
Aktsiapõhine maksetehing IFRS 2 share-based payment transaction
aktsiapõhiste maksetena antavad hüved IAS 27/IFRS 3 share-based payment awards
Aktsiate korrigeeritud kaalutud keskmine IAS 33 Adjusted weighted-average shares
aktsiate tagasiostu kokkulepped IFRS 3 share buy-back arrangements
Aktsiate ühendamine KT Reverse share split
Aktsiate ühendamine IAS 33 Share consolidation
Aktsiatükeldamine KT Share split
Aktuaarne hindamine KT Actuarial valuation
Aktuaarne hindamismeetod KT Actuarial valuation method
Aktuaarsed eeldused KT Actuarial assumptions
Aktuaarsed kasumid ja kahjumid KT Actuarial gains and losses
Akumuleeritud (amortisatsioon, intress, kasum või kahjum) IFRS 1 Accumulated (amortisation, interest, profit or loss)
Akumuleeritud kasum/kahjum KT Accumulated profit or loss
Akumuleeruvad kompenseeritavad puudujäägid KT Accumulating compensated absences
Alammäär KT Floor
Algne soetusmaksumus IFRS 1 Original cost
Algsaldo KT Opening balance
Algsed kulud IFRS 4 Origination costs
Algus KT Commencement
Allahindlus KT Allowance
Allahindlus KT Provision for loss
Allahindlus IAS 2 write-down
Allahindluse konto IFRS 7 allowance account
allahindlused ja mahust tulenev hinnaaland   trade discounts and volume rebates
allesjäänud investeering IAS 27/IFRS 3 investment retained
aluseks olev muutuja IAS 32 underlying variable
aluseks olev vara IFRIC 4 underlying asset
alusinstrument IFRS 4 host instrument
Ameerikaaktsiaoptsioon IFRS 2 American share option
Amortisatsioon KT Amortisation
Amortisatsioonimeetod KT Amortisation method
Amortisatsiooniperiood KT Amortisation period
Amortiseerimata KT Unamortised
amortiseeritav osa KT Depreciable amount
Amortiseeritav vara KT Depreciable assets
Amortiseeritud asendusmaksumuse meetod IAS 16 depreciated replacement cost approach
Amortiseeritud soetusmaksumus IFRS 1 Amortised cost
Analüüs KT Analysis
andmebaas IFRS 3 database
Annuiteet IFRS 4 annuity
Annuiteetmaksete saaja IFRS 4 annuitant
Annuiteetmaksete tegemine IFRS 4 annuitisation
Arendus(tegevus) KT Development
Arendusväljaminekud KT Development costs
Äri IFRS 3 business  
Ärisegment KT Business segment
Äritegevuse haru KT Line of business
äritsükkel KT Operating cycle
Äriühendus KT Business combination
äriühenduse eelne IFRS 3 pre-combination
Äriühendused IFRS 3 Business Combinations
Äriühendused - algselt esitatud õiglase väärtuse ja firmaväärtuse hilisem korrigeerimine SIC-22 Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported
Äriühendused - liigitamine kas omandamistena või huvide ühendamistena SIC-9 Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests
Äriühendused – omakapitaliinstrumentide “vahetuskuupäev” ja õiglane väärtus SIC-28 Business Combinations – “Date of Exchange” and Fair Value of Equity Instruments
Äriüksus KT Business unit
aruandeaasta finantsaruanded   annual financial statements
aruandeaastad IAS 33 Annual periods
Aruandekuupäev KT Reporting date
Aruandeperiood KT Reporting period
aruandeperioodi lõpp IAS 1 revised App A end of the reporting period
aruandev (majandus)üksus IAS 21 reporting entity
aruandev ettevõte KT Reporting enterprise
Aruandevaluuta KT Reporting currency
Aruandevaluuta – mõõtmine ja esitamine finantsaruannetes vastavalt standarditele IAS 21 ja IAS 29 SIC-19 Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29
Aruandevaluuta – ümberarvestus mõõtmisvaluutast esitamisvaluutasse SIC-30 Reporting Currency – Translation from Measurement Currency to Presentation Currency
Aruandluspakett IFRS 1 Reporting package
Arusaadavus KT Understandability
Arveldamise kuuluv summa KT Settlement value
Arveldus KT Settlement
Arvelduskuupäev KT Settlement date
arvelduslaen KT Bank overdraft
Arvelduspäeva arvestus IAS 39 settlement date accounting
arveldustingimused IAS 32 settlement provision
arvestama   Account for
Arvestus KT Accounting
arvestuse põhialused IFRS 1 Primary Basis of Accounting
Arvestushinnang KT Accounting estimate
Arvestuskirje KT Accounting record
Arvestuslik käsitlus KT Accounting treatment
Arvestuslik kasum KT Accounting profit
Arvestuslik tulu KT Accounting income
Arvestusmeetod KT Accounting policy
arvestusmeetod IFRS 3 method of accounting
Arvestusmeetodid, raamatupidmislike hinnangute muutused ja vead IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Arvestusmudel KT Accounting model
Arvestusperiood KT Accounting period
Arvestuspõhimõte KT Accounting principle
Arvestuspõhimõte KT Accounting principle
arvestusvaluuta IAS 21 functional currency
Asendusmõõde IFRIC 8 BC surrogate measure
asendusostu optsioon IFRS 2 reload option
asendusostu tunnused IFRS 2 reload feature
Asjakohasus KT Relevance
astmeline meetod IFRIC 16 step-by-step method
Asukohamaa IFRS 8 BC country of domicile
Asutamis- või asukohariik IAS 27 country of incorporation or residence
Auditiaruanne IFRS 1 Audit report
Autoriõigus KT Copyright
Avalik sektor IFRIC 12 public sector
avalik väärtpaberiturg IAS 33 Public securities markets
avalikult noteeritud (majandus)üksus IFRS 3 publicly quoted entity
Avalikult sektorilt erasektorile üleantavate teenuste kontsessioonikokkulepped IFRIC 12 public-to-private service concession arrangement
Avalikusta, mis sa maksad' kampaania IFRS 8 BC Publish What You Pay campaign
avalikustama KT Disclose
avalikustamine KT Disclosure
Avalikustamine - teenuste kontsessioonikokkulepped SIC-29 Disclosure—Service Concession Arrangements
avalikustamine ja esitamine IFRS 1 Disclosure and Presentation
avalikustamise nõue IFRS 3 disclosure requirement
Avalikustatav segment KT Reportable segment
Avalikustatud hind IFRS 3 published price
Avalikustatud projekt KT Exposure draft
avatud investeerimisfond IFRS 4 mutual fund
avatud investeerimisfond   mutual investement fund
avatus riskile IFRS 4 Risk exposure
baas aktsiakasum  KT Basic earnings per share
Baaskorrigeerimine IAS 39 basis adjustment
Baaspunkt IFRS 7B basis point
Bilansi kohustiste meetod KT Balance sheet liability method
Bilansiline (jääk)maksumus KT Carrying amount 
Bilansiline väärtus KT Book value
Bilansipäev KT Balance sheet date
Bilansipäevajärgsed mitte-korrigeerivad sündmused KT Non-adjusting event [after the balance sheet date]
Bilansipäevajärgsed sündmused IAS 10 Events After the Balance Sheet Date
bilansipäevajärgsed sündmused KT Events occurring after the balance sheet date
Bilanss  KT Balance sheet
Binominaalne IFRS 2 binomial
Bioloogiline muundumine KT Biological transformation
Bioloogiline vara KT Biological asset
Bioloogiliste varade rühm KT Group of biological assets
Black-Scholes-Merton valem IFRS 2 Black-Scholes-Merton formula
boonuspunktid IFRIC 13 award credits
Boonusskeem KT Bonus plan
Brutokasum KT Gross profit
Brutorentaablus(määr) KT Gross margin
Deposiitarvestus IFRS 4 deposit accounting
Deposiitosa IFRS 4 deposit component
Direktoraat KT Board of directors
direktorid KT Directors
Diskonteerimine KT Discounting
diskonteeritud alus IFRS 4 discounted basis
Diskontomäär KT Discount rate
Dividendid KT Dividends
Dividendide reinvesteerimine IAS 33 Reinvestment of dividends
domeeni nimi IFRS 3 domain name
Ebakindel sündmus IFRS 4 uncertain event
ebamõistlik kulu või pingutus IFRS 1 Undue cost or effort
Ebasoodne sündmus IFRS 4 adverse event
Ebasoodsad majanduslikud tagajärjed IFRS 2 adverse economic consequences
ebatõenäoliselt laekuvad nõuded IAS 24 doubtful debts
Edasi lükkama KT Defer
Edasi pantima IFRS 7 repledge
Edasikandmine KT Carry forward
Edasikindlustaja IFRS 4 Reinsurer
Edasikindlustusleping IFRS 4 reinsurance contract
edasilükkunud omandamisväljaminekud IFRS 4 deferred acquisition costs
Edasilükkunud tulumaks IFRS 1 Deferred tax
Edasilükkunud tulumaksu kohustised KT Deferred tax liabilities
Edasilükkunud tulumaksu tulu IFRS 3 deferred tax income
Edasilükkunud tulumaksu varad KT Deferred tax assets
Edasimüügi eesmärgil hoitav  IAS 2 held for resale
Edasiulatuv rakendamine KT Prospective application
Eeldatav väärtus KT Expected value
Eeldatava vahetuse efekt IAS 33 Effect of assumed conversions
Eelisaktsia IAS 33 Preference share
eelisaktsia dividend IAS 33 preference dividend
Eelisaktsiate kumulatiivsed dividendid KT Cumulative preference dividends
Eelmine raamatupidamistava (GAAP) IFRS 1 Previous GAAP
eelneva perioodi viga IAS 8 prior period error
eemaldamine IFRIC 5 decommissioning
eemaldamise fond IFRIC 5 decommissioning funds
eemaldamise kohustus IFRIC 5 decommissioning obligations
eemaldamise kulutused IFRIC 5 decommissioning costs
eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise fondid IFRIC 5 decommissioning, restoration and environmental rehabilitation funds 
Eesmärk KT Objective
eesõigus IAS 39 right of first refusal
Eessõna Rahvusvahelisele Finantsaruandluse Tõlgenduste Komiteele   Preface to International Financial Reporting Interpretations Committee
Eessõna Rahvusvahelistele Finantsaruandlusstandarditele   Preface to International Financial Reporting Standards
efektiivne intressimäär IAS 39 effective interest rate
efektiivse intressimäära meetod KT Effective interest method
Ehitamine-kasutamine-üleandmine IFRIC 12 build-operate-transfer
ehitamisjärgus olevaid üksikuid ühikuid turustama IFRIC 15 to market individual units 'off plan'
Ehitus- või parendusteenused IFRIC 12 construction or upgrade services
Ehitusleping KT Construction contract
Ehituslepingud IAS 11 Construction Contracts
Eksisteeriv kohustis IFRS 3 existing liability
Eksisteeriv kohustus KT Present obligation
Eluaegne tingimuslik annuiteet IFRS 4 life-contingent annuity
ema - tütarettevõtte suhe IFRS 3 parent-subsidiary relationship
emaettevõte IFRS 3 parent
Emiteeritud aktsiad IFRS 3 issued shares
Emiteeritud kapital KT Issued capital
Emiteeriv (majandus)üksus IFRS 3 issuing entity
Enamusosalus KT Majority interest
endine tütarettevõte IAS 27/IFRS 3 former subsidiary
enesekindlustus IFRS 4 Self-insurance
Eraisiku lähedased pereliikmed IAS 24 close members of the family of the individual
Erakorralised tulud ja kulud KT Extraordinary items
Eraldi määratletav IAS 2 separately identifiable
eraldi vastutav IAS 28 severally liable
Eraldis KT Provision
Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
eraldiseisev   IAS 24 stand-alone basis
eraldiseisev (majandus)üksus IAS 21 stand-alone entity
eraldiseisev tuletisinstrument IAS 39 / IFRIC 9 stand-alone derivative
eraldiseisev vara IFRS 5 individual asset
Eraldiseisvad finantsaruanded IAS 40 individual financial statements
Eraldumine KT Spin-off 
Erastamine IFRS 1 Privatisation
ergutused IFRIC 13 incentives
Eriotstarbeline ettevõte KT Special purpose entity 
eristatav kohustis IFRS 3 separate liability
eristatav netovara IFRS 3 net identifiable assets
eristatav vara KT Identifiable asset 
eristatavad varad IAS 16 separable assets
eristatavus IFRS 3 separability
eristatud informatsioon IFRS 7B disaggregated information
Esialgne väärtus IFRS 3 provisional value
Esimesed IFRS finantsaruanded IFRS 1 First IFRS financial statements
esitus likviidsuse järjekorras  IFRS 5 liquidity presentation
Esituse tõetruudus IFRS 3 representational faithfulness
esitusvaluuta IAS 21 presentation currency
Esitusviis KT Presentation
Esmakordne kasutuselevõtja IFRS 1 First-time adopter
Esmakordne kasutuselevõtt IFRS 1 First-time adoption
esmakordne kasutuselevõtt IFRS 1 First-time Application
Esmane aruandlusformaat KT Primary reporting format
Esmane avalik pakkumine IFRS 1 Initial public offering
Esmane eesmärk IFRS 1 Primary objective
esmane kajastamine KT Initial recognition
esmane liigitamine IFRS 5 initial classification
Esmane majanduskeskkond IAS 21 primary economic environment
Esmane mõõtmine KT Initial measurement 
Esmased finantsinstrumendid KT Primary financial instruments
esmased otsekulutused IAS 17 Initial Direct Costs
esmast avaldamist põhjustav sündmus (lõpetatava tegevusala suhtes) BV 2003 Glossary definition Initial disclosure event (for a discontinuing operation)
Ettemakse KT Advance
Ettemaksed KT Prepayments
Ettenägematu tulu KT Incidental income
Ettenägematud tegevused IAS 16 incidental operations
Ettevaatlikus KT Prudence
Ettevõtte poolt väljastatud laenud ja tekitatud nõuded KT Loans and receivables originated by the enterprise
ettevõtted, kelle aktsiatega kaubeldakse (ei kaubelda) avalikult,  KT Enterprises whose shares are (not) publicly traded
Euro kasutuselevõtt SIC-7 Introduction of the Euro
Euroopa  aktsiaoptsioon IFRS 2 European share option
faktiline kohustus KT Constructive obligation
fantoomaktsia IFRS 2 phantom shares
FIFO KT FIFO
FIFO KT first-in, first-out
FIFO valem KT FIFO formula
Fikseeritud hinnaga leping KT Fixed price contract
Fikseeritud kupongimäär IFRS 7IG fixed coupon rate
fiktiivne börsitehing IAS 39 wash sale 
finantsaruanded KT Financial statements
Finantsaruandlus KT Financial reporting
Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Finantsaruandlus ühisettevõtmistes osalemise kohta IAS 31 Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
Finantsaruannete esitusviis IAS 1 Presentation of Financial Statements
finantsaruannete kasutajad IFRS 1 Users of financial statements
finantsaruannete komplekt IFRS 1 Set of financial statements
finantsaruannete komponendid   Elements of financial statements
Finantsaruannete koostamine ja esitamine IFRS 1 Preparation and Presentation of Financial Statements
Finantsaruannete koostamise ja esitamise raamistik   Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements
finantsaruannete tervikkomplekt IAS 1 revised App A complete set of financial statements
Finantsaruannete ümberarvestus IAS 12 / IAS 38 translation of the financial statements
Finantsasutus KT Financial institution
finantseerimine KT Funding
Finantseerimistegevus KT Financing activities
Finantseerimisvahend KT Financing device 
Finantsgarantii KT Financial guarantee
finantsinstrumendid KT Financial instruments
Finantsinstrumendid: avalikustamine ja esitamine IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation
Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
finantsinstrumentide liigitamine - tingimuslikud arvelduskokkulepped SIC-5 Classification of Financial Instruments – Contingent Settlement Provisions 
finantskohustis KT Financial liability
Finantskonglomeraat IFRS 7 BC financial conglomerate
Finantsrisk IFRS 4 financial risk
finantsseisund KT Financial position
finantsseisundi aruanne IAS 1 revised statement of financial position
finantstulemus KT Financial performance 
Finantstulemus(likkus) KT Performance (= Financial performance)
Finantsülevaade KT Financial review
finantsvahendid   financial resource
Finantsvara KT Financial asset
Finantsvara hindamismudel KT Capital asset pricing model
Finantsvara liik IAS 32 class of financial asset
Finantsvara või finantskohustise amortiseeritud soetusmaksumus KT Amortised cost of a financial asset or financial liability
Firmaväärtus KT Goodwill
Fondiemissioon IAS 33 Bonus issue
Forvardleping KT Forward contract
Frantsiistasu KT Franchise fee
Futuurleping KT Futures contract
Garanteeritud lõppväärtus KT Guaranteed residual value
Garantii KT Guarantee
Garantii KT Warranty 
Garantiifond IFRS 4 guarantee fund
garantiikohustus IFRIC 4 warranty obligation 
Geograafilised segmendid KT Geographical segments
grupisisesed IAS 24 intragroup
Hääleõigus IFRS 3 voting rights
Halduskulud KT Administrative expenses
Haldusmeetod IFRS 8 BC management approach
Halvim võimalik stsenaarium IFRS 7B worst-case scenario
Harmoneerima KT Harmonise
hetke vahetuskurss (spot-kurss) IAS 21 spot exchange rate
hetke välisvaluuta risk IFRIC 16 spot foreign exchange risk
hetkemaksumus KT Current cost
Hetkemaksumuse meetod KT Current cost approach
Hierarhiliselt järgmine emaettevõte IAS 24 next most senior parent
Hindama KT Assess
Hindamine IFRS 3 appraisal
Hindamine IFRS 3 valuation
Hindamismeetod IFRS 3 valuation method
Hindamistehnika IAS 32 valuation technique
Hinnaindeks KT Price index
Hinna-kasumi suhe KT Price earnings ratios
hinnang IFRIC 13  App AG judgement
Hinnangulised kulutused IAS 2 estimated costs
Hinnangulised tulevased rahavood IFRS 3 estimated future cash flows
Hinnarisk KT Price risk
Hoiusesertifikaadid KT Certificates of deposit
Hübriidinstrument IAS 39 hybrid instrument
Hüperinflatiivsed majanduskeskkonnad KT Hyperinflationary economies
Hüperinflatsioon KT Hyperinflation
Hüvitis surmajuhtumi korral IFRS 4 death benefit
hüvitised töötajale KT Employee benefits
Hüvitisega seotud kohustused IFRS 1 Benefit obligation
Hüvitus KT Reimbursement
hüvitusvarad IAS 27/IFRS 3 indemnification assets
Huvitatud pooled IFRS 5 willing parties
IAS   IAS
IAS esmakordne rakendamine raamatupidamise põhialusena SIC-8 First-Time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting 
IASB määrus - IAS 15 tagasivõtmine juhatuse poolt IAS 15 Resolution of the IASB—Withdrawal of IAS 15 by the Board
IASC   IASC
IASC Sihtasutuse Konstitutsioon   IASC Foundation Constitution
IASCF   IASCF
IFAC   IFAC
IFRIC   IFRIC
IFRS   IFRS
IFRS algbilanss IFRS 1 Opening IFRS balance sheet
IFRSile ülemineku kuupäev IFRS 1 Date of transition to IFRS
Iga objekti soetusmaksumuse kindlaksmääramine IAS 2 specific identification of costs
Iga-aastane puhkus KT / IAS 19 Annual leave
iganemine KT Obsolescence
ilmastikumõjuga tuletisinstrumendid IFRS 4 weather derivatives
Immateriaalne vara KT Intangible asset
Immateriaalsed varad IAS 38 Intangible Assets
Immateriaalsed varad-internetilehekülje kulud SIC-32 Intangible Assets—Web Site Costs
Imporditollimaksud KT Import duties
Individuaalne [hindamine] KT Item by item basis
Inflatsioon KT Inflation
Informatsioon muutuvate hindade mõju kohta IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices
Intress KT Interest
Intressi turumäär IAS 17 market rate of interest
Intresside kapitaliseerimine KT Capitalisation of interest
intressikoridor IAS 32 collar
Intressimäära lõikevõlakiri IAS 39 interest rate strip
Intressirisk KT Interest rate risk
intressiriski maandamine portfelli baasil IAS 39 Portfolio Hedge of Interest Rate Risk
Intressivahetusleping (intressi-swap) KT Interest rate swap
Investeerimisettevõte KT Investment enterprise
Investeerimisjärk IFRS 7 IG investment grade
investeerimisleping IFRS 4 investment contract
Investeerimisobjekt IAS 28 investee
Investeerimistegevus KT Investing activities
Investeerimisväärtpaberid KT Investment securities
Investeering KT Investment
Investeeringu kasumlikkus KT Return on investment
investeeringu maksusoodustused KT Investment tax credits
Investeeringu soetusmaksumus KT Cost of an investment
investeeringu tulu   investement earnings
investeeringud sidusettevõttesse IAS 28 Investments in Associates
Investeeringuga seotud kindlustusfondid IAS 28 investment-linked insurance funds
investeeringute tasuvus KT Investment performance
Investor KT Investor
investor ühisettevõtmises KT Investor in a joint venture
investorile kuuluv (majandus)üksus IFRS 3 investor-owned entity
jääkmaksumus IFRS 3 residual cost
jääkosalus IAS 32 residual interest
Jaehinna meetod KT Retail method 
Jaemüügikett KT Retail store chain
Jagunemine KT Demerger
jälgitavad (võrdlus)intressimäärad IFRS 7 observed (benchmark) interest rate
Jälgitavad turud IFRS 7 IG observable markets
jälgitud turuhind IAS 32 observed market price
Jaotamata kasum KT Retained earnings
Jaotamata kasum IFRS 3 retained profit
Jaotamata resev IFRS 4 unallocated surplus
Jaotamata tulud IAS 33 undistributed earnings
Jaotamine KT Allocation
jaotusmeetod IFRIC 13 BC  allocation method
Järelduste alus IFRS 1 Basis for Conclusions
järelevalveorgan KT Regulator
Järelkasum IFRS 5 subsequent gain
Järjepidevus - laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine SIC-2 Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs
jätkuv seotus IAS 39 continuing involvement
jätkuvad tegevusvaldkonnad IAS 33 Continuing operations
Jooksva tööalase teenistuse kulutus KT Current service cost
Jõustumiskuupäev KT Effective date
Juhtkond KT Management
Juhtkonna aruandekohustus IFRS 1 Accountability of management
Juhtkonna kommentaar IFRS 7 BC management commentary
Juhtkonna võtmeisikud IAS 24 key management personnel
juriidiline emaettevõte IFRS 3 legal parent
Juriidiline isik KT Legal entity
Juriidiline kohustus KT Legal obligation
Juriidiline õigus tasaarvelduseks KT Set-off, legal right of
juriidiline tütarettevõte IFRS 3 legal subsidiary
Juriidiline ühinemine KT Legal merger
Juriidilised õigused IFRS 3 legal rights
Juriidiliselt rendilepingutena vormistatud tehingute sisu hindamine SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
Juriidilist jõudu omav õigus KT Legally enforceable right
jurisdiktsioon IFRS 3 jurisdiction
Kaalutud keskmine IAS 33 Weighted Average
kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetod IAS 2 weighted average cost formula
kaasnoteeritud ettevõte IFRS 3 dual listed corporation
käesolev periood   current period
kaetav IAS 2 recoverable
Kaetav väärtus KT Recoverable amount
kaetavus KT Recoverability
Kahaneva jäägi meetod IAS 16 diminishing balance method
Kahetüübiline lihtaktsia IAS 33 two-class ordinary shares
Kahjude tuvastamise test IFRS 4 loss recognition test
kahjujuhtum IAS 39 loss event
Kahjulik leping KT Onerous contract
kahjulikud minimaalsed rahastamisnõuded IFRIC 14 BC Onerous minimum funding requirements
Kahjum (vara) väärtuse langusest KT Impairment loss
Kahjum aktsia kohta IAS 33 Loss per share
kahjumid  KT Losses
Käibekapital KT Working capital
Käibevara KT Current asset
kajastamata IFRS 3 unrecognised
kajastamine KT Recognition
Kajastamine soetusmaksumuses KT Carried at cost
kajastamise kriteeriumid IFRS 3 criteria for recognising
Kajastamise lõpetamine KT Derecognition
kajastamise/kajastamise lõpetamise kriteeriumitele vastama IFRS 1 Qualify for recognition/derecognition
Kajastamiskriteerium IFRS 1 Recognition criteria
kallinemisega seotud õigused IFRS 2 share appreciation rights 
Kapital KT Capital
Kapitali säilitamine KT Capital maintenance
Kapitali sissemaksed KT Capital contribution
kapitalikasum KT Capital gain
Kapitaliosaluse meetod KT Equity method
Kapitaliosaluse meetod - kahjumi kajastamine SIC-20 Equity Accounting Method - Recognition of Losses 
kapitaliosaluse meetodil kajastatav investeering IFRS 3 equity accounted investment
Kapitalirendi kohustus IFRS 1 Finance lease obligations
kapitalirendi tingimustel   under a finance lease
Kapitalirent KT Finance lease
Kapitaliseerimine KT Capitalisation
Kapitaliseerimise lõpetamine KT Cessation (of capitalisation)
Kapitaliseerimiskõlbulik KT Eligible for capitalisation
kassapõhine KT Cash basis 
kasu KT Benefit
Kasulik eluiga KT Useful life
Kasulikud lepingud IFRS 3 beneficial contracts
Kasum KT Profit
Kasum enne tulumaksu KT Profit before tax
Kasum peale tulumaksu KT Profit after tax
kasumeid 'tootma' IAS 16 to 'manufacture' gains
kasumi jagamine KT Profit sharing
kasumiaruanne KT Income statement = Statement of income
Kasumiaruanne KT Statement of income = Income statement
kasumid KT Gains
Kasumimaksed IFRS 4 Profit allowance 
kasutajad IAS 40 users
Kasutajate saadav  kasu IFRS 1 Benefit to users
kasutajate vajadused
majandusotsuste tegemisel
IFRS 6 economic decision-making needs of users 
Kasutatavuse tase IFRIC 12 level of serviceability
Kasutusrent KT Operating lease
Kasutusrent - Stiimulid SIC-15 Operating Leases—Incentives
Kasutusväärtus KT Value in use
Kasvuaktsia IAS 33 Incremental share
katastroofieraldis IFRS 4 catastrophe provisions
Katastroofitagatis IFRS 4 Catastrophe bond
Katkestamatu rent KT Non-cancellable lease
Kaubeldav KT Marketable
Kaubeldavad väärtpaberid KT Dealing securities
kaudmeetod   indirect method
Kaudne intressimäär KT Imputed rate of interest
Kaup KT Commodity
kaup IAS 2 merchandise
kauplemine - kauplemiseesmärgil hoitav finantsvara või kohustis KT Trading – financial asset or liability held for trading
Kauplemise kasumid ja kahjumid IFRS 7 IG trading gains and losses
Kauplemiseesmärgil hoitav KT Held for trading
Kauplemiseesmärgil hoitav finantsvara või -kohustis KT Financial asset or liability held for trading
kauplemiseesmärgil hoitavad finantsinstrumendid   financial intruments held for trading
Kauplemissaladus IFRS 3 trade secret
Kavandatavad edasiarendused IFRS 1 Proposed improvements
keelud IFRIC 2 prohibitions 
Keskkonnaalased kohustused IFRS 5 environmental obligations
Kindla intressiga lõikevõlakiri IAS 39 interest-only strip
Kindla perioodiga annuiteet IFRS 4 Period-certain annuity
kindlaks tegemine, kas kokkulepe hõlmab renti IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease
kindlaksmääratud hüvitise kohustus KT Defined benefit obligation
kindlaksmääratud hüvitise vara piirang, minimaalsed finantseerimisnõuded ja nende koostoime IFRIC 14 The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
Kindlaksmääratud hüvitisega võla nüüdisväärtus KT Present value of a defined benefit obligation
Kindlaksmääratud hüvitiste kohustis KT Defined benefit liability
Kindlustatud sündmus IFRS 4 insured event
Kindlustusagentide vahendustasud KT Insurance agency commissions
kindlustusandja KT Insurance company
Kindlustusandja IFRS 4 insurer
kindlustusettevõtja KT Insurance enterprise
kindlustushuvi IFRS 4 BC insurable interest
Kindlustuskohustis IFRS 4 insurance liability
Kindlustuskohustus IFRS 4 insurance obligations
Kindlustusleping IFRS 4 Insurance contract
Kindlustuslepingud IFRS 4  Insurance Contracts
Kindlustusrisk IFRS 4 insurance risk
Kindlustusvahetus (swap) IFRS 4 insurance swaps
Kindlustusvarad IFRS 4 insurance assets
Kindlustusvõtja IFRS 4 policyholder
kinnisvara ümberhindlus IAS 1 revised IG property revaluation
Kinnisvarainvesteeringud IAS 40 Investment Property
Kinnitus aruannete IFRS-ile vastavuse kohta IFRS 1 Statement of compliance with IFRSs
Kirje KT Line item
kliendilojaalsuse programmid IFRIC 13 customer loyalty programmes
kliendisuhetest tulenevad immateriaalsed varad IFRIC 13 BC customer relationship intangible assets
Klientide nimekiri IFRS 3 customer list
kogemus varasemate kahjude osas IAS 39 historical loss experience
Kogemuspõhised korrigeerimised KT Experience adjustments
Kogumine KT Collection 
Kogusumma KT Aggregate
kogutulu swap IAS 39 total return swap
Kohtuvaidluste lõpetamisega kaasnevad arveldused KT Litigation settlements
Kohustav sündmus KT Obligating event
kohustis KT Liability
kohustise komponent IFRS 1 Liability component
kohustise väljaandmine IFRS 3 liability issue
kohustus KT Obligation
Kohustuslik töötajate kasumiosalusplaan IAS 33 Non-discretionary employee profit-sharing plan
kokkulepete jõustamine IFRS 7 IG enforcement of covenants
Kollektiivne jõud IFRS 3 collective power
Kommertslaenud IFRS 7 IG commercial loans
Kommertspaberite võimalused IFRS 7 IG commercial paper facilities
Kompenseeritavad puudumised KT Compensated absences 
komponent KT Component
Konkreetsel turul osalemisest tekkivad kohustised — elektri- ja elektroonikaseadmete vanad jäätmed  IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific Market—Waste Electrical and Electronic Equipment
Konkurentsikahju erand IFRS 8 BC competitive harm exemption
konsensus IFRIC 13 consensus
konsolideerimata finantsaruanded IAS 27 separate financial statements
Konsolideerimine KT Consolidation
Konsolideerimine - eriotstarbelised majandusüksused SIC-12 Consolidation—Special Purpose Entities
Konsolideerimine ja kapitaliosaluse meetod – potentsiaalne hääleõigus ja osaluse jaotus SIC-33 Consolidation and Equity Method – Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests
Konsolideerimise eesmärgil IFRS 1 Consolidation purposes
konsolideerimisest tulenevad korrigeerimised IFRS 3 consolidation adjustments
Konsolideeritud bilanss IFRS 1 Consolidated balance sheet
Konsolideeritud finantsaruanded KT Consolidated financial statements
Konsolideeritud finantsaruanded ja tütarettevõttesse tehtud investeeringute arvestus IAS 27 [old title] Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries
konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements
kontroll  IAS 27 control
kontroll (ettevõtte üle) KT Control (of an enterprise)
kontroll (vara üle) KT Control (of an asset)
kontrolli kaotamine IAS 27/IFRS 3 loss of control
Kontrollitav (majandus)üksus IFRS 3 controlled entity
kontrollli saavutamine või kaotamine IAS 27/IFRS 3 obtaining or losing control
Kontrollnumber IAS 33 Control number
Kontsern KT Consolidated group 
Kontsern KT Group 
kontserni kindlustusleping IFRS 4 group insurance contract
kontsernisisese makse kokkulepe IFRIC 11 intragroup payment arrangement
Kontsessiooni andja IFRIC 12 grantor
Konverteeritav võlg IAS 33 Convertible debt
koondkasum IAS 1 revised Total comprehensive income
koondkasumiaruanne IAS 1 revised statement of comprehensive income
Koondtasaarvelduse kokkulepe KT Master netting arrangement
koostajad IAS 40 preparers
kõrgeim (äri)tegevust puudutavate otsuste langetaja IFRS 8 Chief operating decision maker
kõrgematasemeline emaettevõte IFRIC 16 higher level parent entity
Koridor KT Corridor
Korrigeerima seoses konsolideerimisprotseduuridega IFRS 1 Adjust for consolidation procedures
Korrigeerimine IFRS 5 adjustment
korrigeerimine KT Restatement
kõrvaldamise ja taastamise kohustused IFRS 6 obligations for removal and restoration
Kõrvaltoode KT By-product
krediidi hinnavahe IAS 39 credit spread
krediidikaitse tuletisinstrument IFRS 4 credit derivative default product
Krediidikindlustusleping IFRS 4 credit insurance contract
Krediidikõlbulikkus KT Creditworthiness
Krediidikvaliteet IFRS 7IG credit quality
Krediidikvaliteeti parandavad kokkulepped IFRS 7 credit enhancements
krediidiliinid KT Credit facilities
krediidirisk IAS 32 credit exposures
Krediidirisk KT Credit risk
kriteeriumitele vastavad maandatavad instrumendid või tehingud IAS 39 Eligible Hedged Items
Küsitav hind KT Asking price
Kulu otstarve KT Function of expense
kulud KT Expenses
Kulude sihtfinantseerimine KT Grants related to income
Kulum KT Depreciation
Kulumiarvestuse meetodid IFRS 1 Depreciation methods
Kulumine IAS 16 wear and tear
kuluna kajastamine IAS 2 recognition as an expense
kulutus KT Expenditure
Kumulatiivsed kursivahed IFRS 1 Cumulative Translation Differences
kupongi(intress) IFRS 7 IG coupon
Kuuluvus IFRS 2 vest
Kvalitatiivsed omadused KT Qualitative characteristics
Kvantitatiivne avalikustatav teave IFRS 7 quantitative disclosures
Kvantitatiivsed künnised IFRS 8 BC quantitative thresholds
Läbipaistvus IFRS 1 Transparency
Laekuvus KT Collectability
Laen KT Loan
Laenuandja KT Lender
Laenud ja  nõuded IAS 39 loans and receivables
Laenud ja ettemaksed KT Loans and advances
laenud, mille tingimusi on rikutud IFRS 7 loans payable in default
Laenukasutuse kulutused KT / IAS 23 Borrowing costs
Laenukohustus IFRS 3 loan commitment
Laenuvara IAS 39 loan asset
laenuvõlad IFRS 7A loans payable
Lahjendamine IAS 33 Dilution
lahjendatud aktsiakasum KT Diluted earnings per share
Lahjendatud kasum KT Earnings - diluted
Lahjendav mõju IAS 33 Dilutive effect
Lahjendavad potentsiaalsed lihtaktsiad KT Dilutive potential ordinary shares
Lahknevuse risk IFRIC 9 BC risk of divergence
lahti siduma IFRS 4 unbundle
Lahutamatud välismaised äriüksused IAS 21 integral foreign operation
Lauge tulukõver IFRS 7 IG flat yield curve
leidja tasu IAS 27/IFRS 3 finder’s fees
Leping KT Contract
Lepingu kuupäev IFRS 3 Agreement date
lepingud kinnisvara ehitamiseks IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate
Lepingud, mida võidakse arveldadaaktsiates või rahas IAS 33 Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash
lepingujärgne tööde lõpetamine IFRIC 15 contractual completion
lepingupõhine kohustus IFRS 4 contractual obligation
Lepingupõhine kokkulepe KT Contractual arrangement
lepingupõhine lunastustähtaja analüüs IFRS 7B contractual maturity analysis
lepingupõhised õigused IFRS 4 contractual rights
Lepingupõhised rahavood IAS 39 contractual cash flows
lepingupõhised siduvad tulevikukohustused   contractual commitments
lepingute portfell IFRS 4 book of contracts
LIFO   LIFO 
LIFO-meetod KT last-in, first-out
Lihtaktsia KT Ordinary share
Liigitamine KT Classification 
Liikmetasud KT Membership fees
liikmete osad IFRIC 2 members’ shares
liikmete osad ühistulistes (majandus)üksustes ja sarnased instrumendid IFRIC 2 Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments
Liitfinantsinstrumendid KT Compound financial instruments
Liitinstrument KT Compound instrument
Liitmise kriteeriumid IFRS 8 BC aggregation criteria
Likviidsed varad KT Liquid assets
Likviidsus KT Liquidity
Likviidsusrisk KT Liquidity risk
Lineaarne meetod IAS 16 straight-line method
Lisa KT Appendix
Lisandväärtuse aruanded KT Value added statement
Lisaõigustega omakapitaliinstrumendid IAS 33 Participating equity instruments
Lisatasu KT Additional consideration
Litsentsileping KT Licensing agreement
Litsentsitasu KT Licence fee
Litsentsitasu (rojalti) KT Royalty 
Lõikus KT Harvest
Lõpetamata toodang IAS 2 work in progress
lõpetamine IFRIC 14 BC wind-up
Lõpetatav tegevusvaldkond IFRS 3 B.C., IFRS 5 B.C. Discontinuing operation
lõpetatud (tegevusvaldkonnad) KT Discontinued (operations)
lõplikku kontrolli omav osapool IAS 24 ultimate controlling party
lõppväärtus KT Residual value
Lubatud alternatiivkäsitlus KT Allowed alternative treatment
Lubatud pensionihüvitiste aktuaarne nüüdisväärtus KT Actuarial present value of promised retirement benefits
lühiajaline investeering KT Current investment
Lühiajalised kohustised KT Current liabilities
Lühiajalised töötajate hüvitised KT Short-term employee benefits
Lühikeseks müüja KT Short seller
lunastustähtaeg KT Maturity
Lunastustähtajani hoitav investeering KT Held-to-maturity investment
Maandatav alusinstrument või -tehing KT Hedged item
Maandav vahend IFRS 7 IG mitigating device
määramata tähtajaga võlainstrument KT Perpetual debt instruments
Määratud ja efektiivsed riskimaandamisinstrumendid IAS 39 designated and effective hedging instrument
Maatriksesitus KT Matrix presentation 
maatrikslähenemise meetod KT Matrix approach
maavara  kaevandamise tehniline teostatavus ja majanduslik tasuvus  IFRS 6 technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource
maavarade uuring ja hindamine IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
madalamatasemeline emaettevõte IFRIC 16 lower level parent
Mahaarvatav ajutine erinevus KT Deductible temporary difference
Mahahindlused IAS 2 rebates
Majandusaasta algusest kuni KT Financial year-to-date basis
majanduslik eluiga KT Economic life
Majanduslik kasu IFRS 1 Economic benefits
Majanduslik sisu IAS 16 commercial substance
majanduslikult tasuvad maavarade kogused IFRS 6 commercially viable quantities of mineral resources 
Maksevõime KT Solvency
Maksu eesmärk IFRS 1 Tax purposes
Maksud KT Tax
Maksujärgne kasum/kahjum IFRS 5 post-tax profit or loss
Maksujurisdiktsioon IFRS 3 tax jurisdiction
maksukohustis IFRS 1 Tax liability
Maksumäär IFRS 1 Tax rate
maksumõju IAS 21 tax effects
Maksusoodustus IFRS 3 tax benefit
maksustamine IFRS 3 taxation
Maksustamisbaas KT Tax base
Maksustamisjärgne summa IAS 33 After-tax amount
Maksustatav ajutine erinevus KT Taxable temporary difference
Maksustatav kasum (maksukahjum) KT Taxable profit (tax loss)
märkimisõiguste emissioon IAS 33 Rights issue
märkimisväärne mõju KT Significant influence
Materiaalne põhivara IFRS 3 BC tangible fixed asset
Materiaalne vara KT Tangible asset
Materiaalse põhivara liik IAS 16 class of property, plant and equipment
Materiaalsed põhivarad   IAS 16 Property, Plant and Equipment
Materiaalsed põhivarad - objektide väärtuse languse või kahjumi kompenseerimine SIC-14 Property, Plant and Equipment - Compensation for the Impairment or Loss of Items 
Materiaalsed põhivarad - põhjaliku ülevaatuse või remondi kulud SIC-23 Property, Plant and Equipment - Major Inspection or Overhaul Costs 
Mineraalid ja mineraaltooted IAS 2 minerals and mineral products
minimaalne finantseerimisnõue IFRIC 14 minimum funding requirement
minimaalse finantseerimise sissemaksed IFRIC 14  minimum funding contributions
mitmed kokkulepped IAS 27/IFRS 3 multiple arrangements
mitte-finantsvarad IAS 40 non-financial assets
Mittekattuvad aastalõpud IAS 28 non-coterminous year-ends
Mittekaubeldavad väärtpaberid KT Non-marketable securities
mittekontrolliv osalus IAS 27/IFRS 3 non-controlling interest
Mittelaekuvus KT Uncollectability
mittelahjendamine IAS 33 Antidilution
Mittelineaarsus IFRS 4 Non-linearities
mittenoteeritud (majandus)üksus IFRS 3 private entity
mitteomanikest tingitud omakapitali muutused IAS 1 revised non-owner changes in equity
Mitterahaline valitsusepoolne sihtfinantseerimine KT Non-monetary government grants
Mitterahaline vara KT Non-monetary asset
Mitterahalised kirjed IFRS 8 non-cash items
Mitterahalised tehingud KT Non-cash transactions
Mitteseotud poolte vaheline tehing KT Arm’s length transaction
mittetagasiostetav IFRIC 2 non-redeemable
Mitte-tuletisinstrumendi leping IFRS 4 non-derivative contract
Mitte-tuletisinstrument IAS 32 non-derivative
Mittetulundusühingud IFRS 8 BC not-for-profit organizations 
Mittevastavus KT Mismatch
Mitu varjatud tuletisinstrumenti IFRS 7 multiple embedded derivatives
Mitut tööandjat hõlmavad (hüvitise) plaanid KT Multi-employer (benefit) plans
Mitut tööandjat hõlmavad plaanid (töötajate hüvitise plaan) KT Multi-employer plans (for an employee benefit plan)
Möödunud perioodi kokkuvõtted IFRS 1 Historical summaries
Möödunud sündmus IFRS 3 past event
Möödunud tööalase teenistuse kulutus KT Past service cost
mõõtmine KT Measurement
Mõõtmisalused KT Measurement bases
Mõõtmise või kajastamise ebakõla IFRS 7B measurement or recognition inconsistency
Mõõtmiskuupäev IFRS 2 measurement date
mudel   Model
Müüdav instrument IAS 32 puttable instrument
müüdud toodete maksumus   cost of sale
Müüdud toodete maksumuse' meetod KT Cost of sales method
Müügihind IAS 2 selling price
müügiks hoitavad põhivarad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad IFRS 5  Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
müügikulutused IFRS 5 costs to sell
Müügioptsioon KT Put option
Müügi-tagasirendi tehing KT Sale and leaseback transaction
Müügivalmis finantsvarad KT Available-for-sale financial assets
Müük KT Sale
Muu hinnarisk IFRS 7A other price risk
muu koondkasum IAS 1 revised  (Definitions) other comprehensive income
Muud pikaajalised hüvitised töötajatele KT Other long-term  employee benefits
Muudetud (IAS) KT Revised (IAS)
muutma   amend
Muutuv (intressi)määr KT Floating rate 
Muutuvad tootmise üldkulud KT Variable production overheads
Negatiivne firmaväärtus KT Negative goodwill
negatiivne jääk  IAS 27/IFRS 3 deficit balance
Neto müügihind KT Net selling price
neto müügitulu IAS 16 net disposal proceeds
Neto realiseerimisväärtus KT Net realisable value
netoinvesteering välismaisesse äriüksusesse IAS 21 net investment in a foreign operation
Netoinvesteering välismaisesse majandusüksusesse KT Net investment in a foreign entity
netoinvesteeringu riskimaandamine välismaises äriüksuses IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
Netopositsioon IFRS 1 Net position
Netotulu KT Net income
netovara IFRS 3 net assets
Neutraalsus KT Neutrality
nominaalsumma KT Notional amount
Normkulutuste meetod KT Standard cost method
Noteerimata KT Unquoted
Noteerimata omakapitaliinstrumendid IAS 32 unquoted equity instruments
noteeritud (majandus)üksus IFRS 3 public entity
Noteeritud omakapitaliinstrument IFRS 3 quoted equity instrument
Noteeritud turuhind KT Quoted market price
Nõuded KT Receivables
Nõuded ostjate vastu KT Accounts receivable
nõudmisel tasumisele kuuluv (finantskohustis) IAS 39 financial liability with a) demand feature
Nõue KT Claim
nõue ostjate vastu KT Trade receivable
Nõuete rakendamine IFRS 1 Application of Requirements
Nüüdisväärtus KT Present value
Nullkupongiga intressita lõikevõlakiri IAS 39 principal-only strip
nullmaksumusega intressimäära koridor IFRS 7 IG zero-cost interest rate collar
Õiglane esitus KT Fair presentation
Õiglane väärtus KT Fair value
Õiglase väärtuse mõõtmine IFRS 1 Fair value measurement
Õiglase väärtuse riskimaandamisinstrument IAS 39 fair value hedge
õiglases väärtuses kasumiaruande kaudu kajastatav finantsvara või -kohustis IAS 39 financial asset or financial liability at fair value through profit or loss
Õigus tasaarvestuseks KT Right of set-off
õigus uuringuks IFRS 6 right to explore 
Õigusaktidest tulenev nõue KT Legislative requirement
õigused osalusele eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise fondides IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
Õigustatud ootus KT Valid expectation 
õiguste kasutamine IAS 33 Exercise of rights
Olemuspõhine kululiigitusmeetod KT Nature of expense method 
Olulised korrigeerimised IFRS 1 Material adjustments
olulised puudused IAS 8 IN, BC material omissions
Olulised vead IAS 8 material errors
Olulises osas vastuvõetud KT Substantively enacted
Olulisus KT Materiality
Omaaktsiad KT Treasury shares
Omakapital KT Equity
Omakapital KT Equity capital
Omakapital KT Owners' equity
omakapital KT Shareholders' equity
Omakapital - omakapitali tehingukulud SIC-17 Equity - Costs of an Equity Transaction 
omakapitali emiteerimine IFRS 3 equity issue
Omakapitali indeks IFRS 4 equity index
Omakapitali komponent IFRS 1 Equity component
omakapitali muud komponendid IAS 1 revised IG Other components of equity
Omakapitali muutuste aruanne KT Statement of changes in equity
Omakapitali saldo IFRS 3 equity balances
omakapitaliga arveldatavad aktsiapõhised maksetehingud IFRS 2 equity-settled share-based payment transaction
Omakapitaliinstrument KT Equity instrument
Omakapitalipõhised hüvitised KT Equity compensation benefits(=Stock (=Share) compensation benefits)
Omakapitalipõhiste hüvitiste plaan KT Equity compensation plans (=Share (=Stock) compensation plans)
Omakapitaliväärtpaberid KT Equity securities
Omandaja KT Acquirer 
omandamine KT Acquisition 
Omandamise kuupäev IFRS 3 acquisition date
Omandamiskuupäev KT Date of acquisition
omandamismeetod IAS 27/IFRS 3 acquisition method
Omandatav KT Acquiree 
omandatud (majandus)üksus IFRS 3 acquired entity
Omandatud äriühenduses IFRS 3 acquired in a business combination
Omandatud firmaväärtus IFRS 3 acquired goodwill
omandatud kohustised IFRS 1 Liabilities assumed
Omandatud varad IFRS 1 Assets acquired
Omandi üleandmise järgne loovutamise keeld IFRS 2 post-vesting transfer restriction
Omandi üleandmise tingimused IFRS 2 vesting conditions
Omandi üleandmisperiood IFRS 2 vesting period
omandiõiguse riskid ja hüved IFRS 7 risks and rewards of ownership
omanik IAS 1 revised App A owner
omanik KT Shareholder
omanikest tingitud omakapitali muutused IAS 1 revised owner changes in equity
Omaniku poolt kasutatav kinnisvara KT Owner-occupied property
omanikud IFRS 3 equity holders
omanikud IAS 27/IFRS 3 owners
omavalmistatud vara IAS 16 self-constructed asset
Ootel olev akreditiiv KT Standby letters of credit
Ootel olevad krediidivõimalused IFRS 7 IG stand-by credit facilities
operaator IFRIC 12 operator
Optsioon KT Option
Optsiooni hinnamudel IFRS 2 option pricing model
Optsioonileping IAS 32 option contract
Organisatsiooni maatriksvorm IFRS 8 BC Matrix form of organisation
Osalemised ühisettevõtmistes IAS 31 Interests in Joint Ventures
osaline IFRIC 5 contributor
osaline võõrandamine IAS 27/IFRS 3 partial disposal 
osalises omanduses olev tütarettevõte IAS 27 partially-owned subsidiary
osalus   IFRS 3 ownership interest
osalus kinnisvaras IAS 40 property interest
osalus omakapitalis IFRS 3 equity interests
Ostetud optsioonid IAS 33 Purchased options
Ostev segment KT Buying segment
Ostuhind IAS 2 purchase price
ostukulutus KT Cost of purchase
Ostumeetod KT Purchase method
Ostuoptsioon KT Call options
ostuoptsiooni riskimaandamisinstrument IAS 39 purchased option hedging instrument
Ostutäht KT Warrant
Otsene kindlustusleping IFRS 4 direct insurance contract
Otsene müük KT Outright sale 
Otsene võlgnevus IFRS 7 BC straight debt
Otsesed tegevuskulud IAS 40 direct operating expenses
Otsesed tööjõukulud KT Direct labour
otseselt omistatav IFRS 3 directly attributable
Otsustuspuu KT Decision tree
Pakkumishind KT Bid price 
Pakkumishind KT Offer price
Pakkumist tegema IAS 33 Tender offer
Pakkumisvõlakirjad KT Bid bonds
pakutava-küsitava hinnavahe IAS 39 bid-ask spread
Pank KT Bank
Pankade ja samalaadsete finantsasutuste finantsaruannetes avalikustatav informatsioon IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
Pankrot KT Bankruptcy
parandama   Enhance
parandama   revise
parendama   Improve
Parim hinnang KT Best estimate
peamised tulu loovad tegevused   main revenue-generating activities
Pension KT Pension 
Pensionihüvitiste plaanid KT Retirement benefit plans
Pensionihüvitiste plaanide arvestus ja aruandlus IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
pensionikohustis IFRS 1 Pension liability
Pensioniskeem KT Pension scheme
Periood jooksva aasta algusest tänaseni IAS 33 Year-to-date
perioodi puhaskasum või -kahjum KT Net profit or loss [for the period]
Perioodi puhaskasum või -kahjum, rängad vead ja muutused arvestusmeetodites IAS 8 Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies
Perioodispetsiifilised mõjud IAS 8 period-specific effects
Personal IAS 2 personnel
Piiramine KT Curtailment
Piiranguga aktsiad IFRIC 8 restricted shares
Pikaajaline investeering KT Long-term investment
Pikaajalised hüvitised töötajatele KT Long-term employee benefits
Pikaajalises töötajate hüvitiste fondis olevad varad KT Assets held by a long-term employee benefit fund
plaani ülejääk IFRIC 14 surplus in the plan
Põhikäsitlus KT Benchmark treatment
põhikiri IFRIC 2 governing charter 
põhileping KT Host contract
Põhimõtetele toetuv lähenemine IFRS 1 BC Principles-based approach
põhitegevuse rahavoogude kajastamise kaudmeetod KT Indirect method of reporting cash flows from operating activities
Põhitegevuse rahavoogude kajastamise otsemeetod KT Direct method of reporting cash flows from operating activities
põhitegevused KT Operating activities
Põhivara KT Fixed asset
põhivarad IFRS 3 non-current assets
põhjendatud hinnang IFRS 1 Reasonable estimate
Põhjendatult võimalik IFRS 7B reasonably possible
Põhjustatud konverteerimine IAS 33 Induced conversion
Poliisi kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud IFRS 8 BC deferred policy acquisition costs
Põllumajandus IAS 41 Agriculture
Põllumajanduslik tegevus IAS 41 Agricultural activity
Põllumajandustoodang KT Agricultural produce
pooleliolevad kokkulepped IFRIC 15 agreements in progress
Pooling-meetod KT Pooling of interest method
Pöördomandamine KT Reverse acquisition
Portfell KT Portfolio 
portfelli üleandmine IFRS 4 portfolio transfer
positsioone võtvad asutused  IFRIC 3 position-taking institutions
Potentsiaalne lihtaktsia KT Potential ordinary share 
potentsiaalsed hääleõigused IAS 27 potential voting rights
Pro forma KT Pro forma
Prognoos KT Forecast
Prognoositav tehing IAS 39 forecast transaction
Proportsionaalne konsolideerimine KT Proportionate consolidation
proportsionaalne osalus IFRS 3 proportionate interest
Proportsionaalselt KT Pro rata basis
Puhaskahjum KT Net loss
Puhaskasum KT Net profit
raamatupidamistava (GAAP) IFRS 1 GAAP
raamistik KT Framework
Raha KT Cash
Raha ekvivalent KT Cash equivalents
Raha laekumine KT Cash inflow 
Raha teeniv üksus KT Cash generating unit
Raha väljamakse KT Cash outflow
Rahaline vara KT Monetary asset
rahalise hinna ekvivalent IAS 16 cash price equivalent
Rahalised varad ja kohustised KT Monetary items (monetary assets; monetary financial assets and financial liabilities; monetary financial instruments)
rahaliste vahendite netopositsioon KT Net monetary position
rahamaksed KT Cash payments
rahas IAS 39 in the money
rahas arveldatav aktsiaoptsioon IAS 32 cash-settled share option
Rahas arveldatav aktsiapõhine maksetehing IFRS 2 cash-settled share-based payment transaction
rahast väljas IAS 39 out of the money
rahavoo riskimaandamisinstrument; rahavoo riski maandamine IAS 32 cash flow hedge
Rahavoog KT Cash flow
Rahavoogude aruanded IAS 7  Cash Flow Statements
Rahavoogude aruanne KT Statement of cash flows = Cash flow statement
Rahavoogude auanne KT Cash flow statement = Statement of cash flows
rahavoogude struktuur IAS 16 configuration of the cash flows
Rahavoorisk KT Cash flow risk
Rahvusvaheline Arvestusekspertide Föderatsioon KT International Federation of Accountants 
Rahvusvaheline Finantsaruandluse Tõlgenduste Komitee (IFRIC)   International Financial Reporting Interpretations Committee
Rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS) IFRS 1 International Financial Reporting Standard
Rahvusvaheline raamatupidamisstandard (IAS) KT International Accounting Standard 
Rahvusvahelise raamatupidamisstandardite (IAS) komitee KT International Accounting Standards Committee 
Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtmine IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Komitee Sihtasutus (IASC Foundation)   International Accounting Standards Committee Foundation
Rakendamise juhised IFRS 1 Implementation Guidance
Rakendamise täiendus IFRS 3 application supplement
rakendusala KT Scope
rängad vead KT Fundamental errors
Rängad vead ja muutused arvestusmeetodites IAS 8 Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies
Realiseerimisväärtus KT Realisable value
Refinantseerimine KT Refinancing 
Registreerimistasu KT Admission fees
regulaarsed ostud või müügid IAS 39 regular way purchase or sale
Reitinguga või reitinguta krediidiriskid IFRS 7 IG rated and unrated credit exposures
Remont ja hooldus IAS 40 repairs and maintenance
rendi jõustumise kuupäev IAS 17 Inception of the Lease
Rendi sisemine intressimäär KT Interest rate implicit in a lease
Rendileandja KT Lessor
Rendileandja brutoinvesteering KT Gross investment in the lease
Rendileandja netoinvesteering KT Net investment in a lease
Rendimaksete miinimumsumma KT Minimum lease payments
Rendiomandiõigus IAS 40 leasehold interest
Rendi-ostu leping KT Hire-purchase contract
Rendiperiood KT Lease term
rendiperioodi algus IAS 17 commencement of the lease term
Renditava varaga seonduvad hüved KT Rewards associated with a leased asset
Renditava varaga seonduvad riskid KT Risks associated with a leased asset
Renditavad varad KT Leased assets
Rent KT Lease
Rent IAS 17 Leases
rentaabluse määr KT Margin
Rentnik KT Lessee
Rentniku alternatiivne laenuintressimäär IAS 17 lessee's incremental borrowing rate of interest
Reserv KT Reserve
Riigi poolt kontrollitavad ettevõtted IAS 24 state-controlled entities
Riiklikud nõuded IFRS 1 National requirements
Risk KT Risk
Riskimaandamine KT Hedging
Riskimaandamisinstrument KT Hedging instrument
Riskimaandamisinstrumentide arvestus IFRS 1 Hedge accounting
Riskimaandamisinstrumentide efektiivsus KT Hedge effectiveness
riskimaandamisreserv IFRS 1 Hedging reserve
Riskimaandamissuhe IFRS 1 Hedging relationship
Ristviide IFRS 7B cross-reference
Saadud raha KT Cash proceeds
saasteõigused IFRIC 3 emission rights
Saavutama võrreldavust IFRS 1 Achieve comparability
Saldeerimine KT Offset
saldeerimine KT Offsetting
sarnastes tingimustes toimunud samalaadsed tehingud ja sündmused IAS 27/IFRS 3 like transactions and events in similar circumstances
SARs IFRS 2 SARs
Segainstrument IAS 39 combined instrument
Segmendi kulud KT Segment expense
Segmendi tulem KT Segment result
Segmendi tulud KT Segment revenue
Segmendi varad KT Segment assets
Segmendiaruandlus IAS 14 Segment Reporting
Segmendiinformatsiooni lisaformaat KT Secondary segment information
Segmendijuht IFRS 8 Segment manager
Segment KT Segment
Selgelt kohustunud KT Demonstrably committed
Selgesõnaline ja tingimusteta kinnitus vastavuse kohta IFRS 1 Explicit and unreserved statement of compliance
Sensitiivsusanalüüs IFRS 4 Sensitivity analysis
Seotud osapooled KT Related parties
Seotud osapooli käsitleva informatsiooni avalikustamine IAS 24 Related Party Disclosures
Seotud osapoolte vahelised tehingud KT Related party transaction
SIC KT SIC
sidusettevõte KT Associate
Sidusettevõttega tehtud tehingutest tuleneva realiseerimata kasumi ja kahjumi elimineerimine SIC-3 Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates 
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute arvestus IAS 28 Accounting for Investments in Associates 
Siduv kohustus KT Commitment
Siduv müügileping KT Binding sale agreement
Siduv ostukohustus IFRS 5 firm purchase commitment
Siduv tulevikukohustus KT Firm commitment
Siduvad müügilepingud IAS 2 firm sales contracts
Sihilikud erandid IFRS 1 Targeted exemptions
Sisemine tulumäär IFRS 7B internal rate of return
Sisemise riski ülekandmine IFRS 4 internal risk transfer
Sisemiselt loodud IFRS 1 Internally generated
Sisemiselt loodud firmaväärtus KT Internally generated goodwill
sisseostmise kokkulepped IFRIC 4 outsourcing arrangements 
sissetulekud KT Earnings
Sisu üle vormi KT Substance over form
sisuline võõrandamine IAS 39 in-substance defeasance
soetusmaksumus KT Historical cost
soetusmaksumuse arvestusvalem KT Cost formula
Soetusmaksumuse määramine IAS 2 determination of cost
Soetusmaksumuse meetod KT Cost method 
soetusmaksumuse mudel IAS 16 cost model
soetusmaksumusepõhine mõõtmine IFRS 1 Cost-based measurement
Sõlmimisaasta IFRS 4 underwriting year
soodusost IFRS 3 bargain purchase
Sõsarettevõte KT Fellow subsidiary
Sotsiaalkindlustus KT Social security 
Sotsiaalkindlustusmakse KT Social security contribution
Spekulatiivne reiting IFRS 7 IG speculative grade
Standardite Tõlgendamise Alaline Komisjon KT Standing Interpretation Committee
stressitest IFRS 7B stress test
Sündikaat KT Syndication
Sündmusepõhine õiglase väärtuse mõõtmine IFRS 1 Event-driven fair value measurements
sünteetiline instrument IAS 32 synthetic instrument
Sularaha KT Cash on hand
Sulgemiskurss KT Closing rate
summa aktsia kohta IAS 33 Amount per share
Summeerimine KT Aggregation
Sundlikvideerimine KT Involuntary liquidation
suremusrisk IFRS 4 mortality risk
suuremate varade sundvõõrandamine IFRS 5 expropriation of major assets
Suureneva määraga eelisaktsiad IAS 33 Increasing Rate Preference Shares
swaptsioon IAS 39 swaption
taasomandatud õigused IAS 27/IFRS 3 reacquired rights
Taastamise-kasutamise-üleandmise IFRIC 12 rehabilitate-operate-transfer
Tagasimakse KT Repayment 
tagasimakse või tulevaste sissemaksete vähendus IFRIC 14 refund or a reduction in future contributions
Tagasiostetav KT Callable
Tagasiostmine KT Redemption
tagasiostmise keeld IFRIC 2 redemption prohibition 
Tagasiostu forvardleping IAS 39 forward repurchase agreement
Tagasiostuleping KT Repurchase agreement
Tagasiostuoptsioon IAS 39 clean-up call
tagasiostuoptsioon IFRS 4 surrender option
Tagasiostuväärtus IFRS 4 cash surrender value
tagasiostuväärtus IFRS 4 surrender values
Tagasirent IAS 16 leaseback
Tagasiulatuv liigitamine IFRS 5 retroactive classification
Tagasiulatuv rakendamine KT Retrospective application
Tagastamatud maksud soetustelt IAS 16 non-refundable purchase taxes
Tagatis KT Collateral
Tagatisena panditud IAS 32 pledged as collateral
Tagatiseta kommertslaenud IFRS 7 IG unsecured commercial loans
Tagatiskiri IFRS 4 Fidelity bonds
tagatisvõlakirjad IFRS 4 Surety bonds
Tagatud (vara, laen) KT Collateralised (asset, borrowing)
tähtajaks maksmata IFRS 7A past due
Tähtajaline väärtus IFRS 4 maturity value
täidesaatvad ja mitte-täidesaatvad direktorid   executive and non-executive directors
Täielikkus KT Completeness
täielikus omanduses olev tütarettevõte IAS 27 wholly-owned subsidiary
Täiendav avalikustamine IFRS 5 additional disclosure
Täiendav võrdlusinformatsioon IFRS 1 Additional comparative information
Täiendavad varad IFRS 3 complementary assets
Täitmishind KT Exercise price
Täitmistähtaeg KT Exercise date
Tasaarveldus KT Net settlement = Settle net
tasaarveldus KT Settle net = Net settlement
Tasanduseraldised IFRS 4 equalisation provisions
Tasu IAS 16 consideration
Tasu (ostu eest) KT Purchase consideration
Tasud KT Fees
tasumisele kuuluv summa IFRS 3 amount payable
Tasumisele kuuluv tulumaks KT Current tax
Tavapärane äritegevuse käik IAS 2 ordinary course of business
Tavategevused KT Ordinary activities
teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus   knowlegeable, willing parties in an arm's length transaction
teenimata finantstulu KT Unearned finance income
teeninduskohustis IFRS 1 / IAS 39 Servicing liabilities
Teenindusmärk IFRS 3 service mark
teenindusõigus IAS 39 BfC Servicing rights
Teenistusperiood KT Period of service
Teenuse osutaja varude soetusmaksumus IAS 2 Cost of Inventories of a Service Provider
Teenuste kontsessioonikokkulepe IFRIC 12 Service Concession Arrangement
Teenuste osutamine KT Rendering of Services
Tegelik väärtus IFRS 2 intrinsic value
Tegevjuht KT Chief executive officer 
Tegevuse alustamise kulud IAS 40 start-up costs
Tegevuse jätkuvus KT Going concern
Tegevussegmendid IFRS 8 App A Operating Segments
Tehing KT Transaction
Tehingu hind IFRS 7 transaction price
tehingu vastaspool IAS 32 counterparty
Tehingud kontserni- ja omaaktsiatega IFRIC 11 Group and Treasury Share Transactions
tehingukulutused (finantsinstrumendid) KT Transaction costs (financial instruments)
tehingupäev KT Trade date
tehingupäeva arvestus IAS 39 trade date accounting
teostamatu IAS 8 impracticable
Teostamatuse erand IAS 8 impracticability exemption
Testima firmaväärtuse väärtuse langust IFRS 1 Test goodwill for impairment
tingimuslik aktsialeping IAS 33 Contingent share agreement
tingimuslik arvestuskokkulepe IAS 32 contingent settlement provision
Tingimuslik kohustis KT Contingent liability
tingimuslik rent KT Contingent rent
tingimuslik tasu IAS 27/IFRS 3 contingent consideration
Tingimuslik vara KT Contingent asset
Tingimuslikult emiteeritavad aktsiad IAS 33 Contingently issuable shares
tingimuslikult tagastamatud laenud KT Forgivable loans
Tingimustele vastav kindlustusleping KT Qualifying insurance policy
tingimustele vastav vara KT Qualifying asset
tingimusteta keelud IFRIC 2 unconditional prohibitions 
tingimusteta õigus keelduda tagasiostmisest IFRIC 2 unconditional right to refuse redemption 
Tõenäoline IFRS 3 probable
Tõenäoline maksimaalne kahju IFRS 4 probable maximum loss
tõenäosusest sõltuv kajastamiskriteerium IFRS 3 probability recognition criterion
tõend väärtuse langusest IAS 39 evidence of impairment
Toetused KT Subsidies
Tööandja palgafondi maksud ja kindlustusmaksed KT Employer payroll taxes and insurance contributions
Tööstussegmendid KT Industry segments 
Töösuhete lõpetamise hüvitised KT Termination benefits
töösuhtejärgsed hüvitised KT Post-employment benefits
töösuhtejärgsete hüvitiste plaanid KT Post-employment benefit plans
Töötajad ja teised sarnaste teenuste pakkujad IFRS 2 employees and others providing similar services
Töötajate aktsiaosalusplaan KT Employee share ownership plan 
Töötajate aktsiaostuplaan IFRS 2 employee share purchase plan
Töötajate voolavuse määr IFRS 1 Employee turnover rates
Töötajatele garanteeritud hüvitised KT Vested employee benefits
Toote garantiikohustus IFRS 5 product warranty obligations
töötlemiskulutus KT Cost of conversion 
tootmise püsivad üldkulud KT Fixed production overheads
Tootmise üldkulud KT Production overheads
Tootmisprotsess IAS 2 production process
Tootmisseadmete normaalvõimsus KT Normal capacity of production facilities
tühistamatud tulevikukohustused IAS 24 irrevocable commitments
Tühistamine KT Reversal 
tütarettevõte KT Subsidiary
Tulemus KT Result
Tulemuslikkuse tingimused IFRS 2 performance conditions
Tuletatud soetusmaksumus IFRS 1 Deemed cost
tuletisfinantsinstrumendid KT Derivative financial instruments
Tuletisinstrumendi tunnus IAS 32 derivative features
Tuletisinstrument KT Derivative
Tulevane majanduslik kasu KT Future economic benefit
Tulevane rahavoog KT Future cash flow
Tulu KT Income
tulu KT Revenue
Tulu - reklaamiteenuseid sisaldavad bartertehingud SIC-31 Revenue—Barter Transactions Involving Advertising Services
Tulu dividendilt KT Dividend yield
tulu ja sellega seotud kulude arvestus IFRIC 15 accounting for revenue and associated expenses
Tulude ja kulude vastavusse viimine KT Matching of costs with revenues
Tulumaks KT Income tax
Tulumaks IAS 12 Income Taxes
Tulumaks - ettevõtte või selle omanike maksustaatuse muutused SIC-25 Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders
Tulumaks - ümberhinnatud mitteamortiseeritavate varade katmine SIC-21 Income Taxes—Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
Tulumaksu kulu (tulumaksu tulu) KT Tax expense (tax income)
Tulumaksu kulu mõõtmine vahearuannetes KT Measuring interim income tax expense
Tulumaksukulu IFRS 5 income tax expense
Tulumeetod KT Income approach
Turu sulgemishinnad IAS 33 Closing market prices
Turuhind IAS 33 Market price
Tururisk KT Market risk
Turutingimus IFRS 2 market condition
Turuväärtus KT Market value
Tuumfirmaväärtus IFRS 3 BC core goodwill
Ühiku kohustuste projektsiooni meetod KT Projected unit credit method
Ühine kontroll KT Joint control
Ühine Töögrupp KT Joint Working Group
Ühinemine KT Merger
ühise kontrolli all olevate (majandus)üksuste või äride vaheline äriühendus IFRS 3 business combination involving entities or businesses under common control
Ühised märgid IFRS 3 I.E. collective marks
Ühiselt hallatavad (töötajate hüvitise) plaanid KT Group administration (employee benefit) plans
Ühiselt kontrollitav majandusüksus KT Jointly controlled entity
Ühiselt kontrollitavad (majandus)üksused-ühisettevõtjate mitterahalised sissemaksed SIC-13 Jointly Controlled Entities—Non-Monetary Contributions by Venturers
Ühisettevõtja KT Venturer
ühisettevõtmine KT Joint venture
ühisomanduses olev kooperatiiv IFRS 3 mutual cooperative entity
ühisomanduses olev üksus IFRS 3 mutual entity
ühistu IFRIC 2 co-operative 
Ühte toodet tootev ettevõte KT Single product enterprise
üldine kajastamispõhimõte IAS 16 general recognition principle
Üldine riskitase IFRS 7 value-at-risk
Üldise ostujõu meetod KT General purchasing power approach
üldkasutatavad varad KT Corporate assets
Üldkulud KT Overheads
üldotstarbelised finantsaruanded IAS 1 revised General purpose financial statements
Üleandja KT Transferor
üleandmine KT Transfer
Ülekurss KT Premium
Ülekurss KT Share premium
üleminekukohustis (kindlaksmääratud hüvitisega plaanid) KT Transitional liability (defined benefit plans)
Ülempiir KT Cap
ülempiiristatud intressimäär IFRS 7 IG capped interest rate
Ülespoole suunatud tehing KT Upstream transactions
ümberarvestus esitusvaluutasse IAS 21 translation to the presentation currency
Ümberarvestus välisvaluutast KT Translation of foreign currency
Ümberarvestuskoefitsient IFRIC 7 IE conversion factor
ümberarvestusmeetod IAS 21 translation method
Ümberhindamine IFRS 3 reassessment
Ümberhindlus KT Remeasurement
Ümberhindlus KT Revaluation
ümberhindluse reserv IFRS 1 Revaluation surplus
Ümberhindlusreserv IFRS 1 Revaluation reserve
ümberkorraldamine KT Reorganisations
Ümberkujundatud (IAS) KT Reformatted (IAS)
ümberliigitamiskanded IAS 1 revised Reclassification adjustments 
ümberstruktureerimine KT Restructuring
ümberstruktureerimise eraldis IFRS 1 Restructuring provision
Usaldusel põhinev tegevus IFRS 7 fiduciary activities
Usaldusisikuna IFRS 8 BC fiduciary capacity
Usaldusväärne esitus KT Faithful representation
usaldusväärse mõõtmise test IAS 16 reliable measurement test
Usaldusväärsuse erand IAS 40 reliability exception
Usldusväärsus KT Reliability
Uuendamisõigus IFRS 4 renewal rights
uurimis- ja hindamistegevusega seotud kulutused IFRS 6 exploration and evaluation expenditures
uurimis- ja hindamistegevusega seotud varad IFRS 6 exploration and evaluation assets 
Uurimistegevus KT Research
uuringu ja hindamise varade (soetus)maksumuse komponendid IFRS 6 Elements of cost of exploration and evaluation assets 
väärkajastamine IAS 8 misstatement
Väärtpaberid KT Securities
Väärtpaberistamine KT Securitisation
väärtuse kasv IAS 40 capital appreciation
Väärtuse langus KT Impairment
Väärtuse languse test IFRS 1 Impairment test
vabastused IFRS 1 Exemptions
Vabavahetusturg IAS 28 over-the-counter market
Vahearuande periood KT Interim period
vahefinantsaruanded IFRS 3 interim financial statements
vahefinantsaruandlus IAS 34 Interim Financial Reporting
Vahefinantsaruandlus ja väärtuse langus IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment
vahefinantsaruanne KT Interim financial report=Interim financial statement
Vähemusosalus KT Minority interest
Vahendustasu KT Commission
vahepealne või lõplikku kontrolli omav emaettevõte IFRIC 16 intermediate or ultimate parent entity
Vahetatav eelisaktsia IAS 33 Convertible preference share
Vahetatavad instrumendid IAS 33 Convertible instruments
vahetult omandatud vara IFRS 5 newly acquired asset
Vahetuskuupäev IFRS 3 date of exchange
Vahetusleping (Swap-leping) KT Swap contract 
Vahetusõigus KT Conversion option
Vahetustehing IAS 40 exchange transaction
Vahetusvõlakirjad KT Convertible bonds 
Vaidlustatav eeldus KT Rebuttable presumption
valdusettevõte KT Holding company
valikuline kasumiosalus IFRS 4 discretionary participation feature
välismaine (majandus)üksus KT Foreign entity
välismaised äriüksused KT Foreign operation
Välisvaluuta KT Foreign currency
Välisvaluuta kursside muutuste mõjud IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
välisvaluuta tuletisinstrumendid IAS 21 foreign currency derivatives
välisvaluuta ümberarvestusreserv IFRIC 16 foreign currency translation reserve (FCTR)
Välisvaluutatehingud KT Foreign currency transaction
Välisvaluutatehingud - valuuta olulisest devalveerimisest tulenevate kahjumite kapitaliseerimine SIC-11 Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations 
valitsemisorgan IFRIC 2 governing board
valitsemisorgan IFRS 3 governing body
Valitsus KT Government
Valitsuse nullkupongivõlakirjade emissioon IFRS 2 zero-coupon government issues
valitsusepoolne abi KT Government assistance
Valitsusepoolne abi, kui puudub konkreetne seos põhitegevusega SIC-10 Government Assistance—No Specific Relation to Operating Activities
Valitsusepoolne garantii IAS 2 government guarantee
Valitsusepoolne sihtfinantseerimine KT Government grants
Valitsusepoolse abi avalikustamine KT Disclosure of government assistance
Valitsusepoolse sihtfinantseerimise arvestus ja valitsusepoolse abi avalikustamine IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
Väljaantud optsioon IFRS 1 Written option
Väljalastud laenud ja tekitatud nõuded KT Originated loans and receivables
Väljavõtmata laenu andmise kohustus IFRS 7B undrawn loan commitment
Vallandav sündmus IFRS 4 triggering event
Valmidusastme meetod KT Percentage of completion method
Valmidusastmeline arvlemine KT Progress billing
Valmidusastmeline tasumine KT Progress payment
Valmistoodang KT Finished good
Valuutakursi vahe KT Exchange difference
valuutakursivahed IFRS 1 Translation difference
Valuutakurss KT Exchange rate
Valuutakursside muutuste mõjud IFRS 1 Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Valuutakursside netovahed IAS 16 net exchange differences
Valuutarisk KT Currency risk
Valuutaühikud KT Currency units
valuutavahetuskursid IFRS 1 Foreign Exchange Rates
Valuutavahetusleping KT Foreign exchange contract
vanad jäätmed IFRIC 6 historical waste
vara KT Asset
Vara asendusmaksumus KT Replacement cost of an asset
Vara ümberhinnatud maksumus KT Revalued amount of an asset
vara või kohustise maksustamisbaas KT Tax base of an asset or liability
Varade liik KT Class of assets
Varade rühmitamine KT Grouping of assets
varade sihtfinantseerimine KT Grants related to assets
Varade väärtuse langus IFRS 1 Impairment of Assets
Varade vahetus KT Exchange of assets
Varaderühm KT Group of assets
Varahaldus KT Trust activities
Varasem rakendamine on soovitatav IAS 33 Earlier application is encouraged
Varasemad äriühendused IFRS 1 Past business combination
varavahetustehingud IAS 16 asset exchange transactions
Varjatud tuletisinstrument KT Embedded derivative
Varjatud tuletisinstrumentide ümberhindamine IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives
Varud KT Inventories
varude arvestus IAS 2 accounting for inventories
Varude liigitamine IAS 2 classification of inventory
Varude soetusmaksumus KT Cost of inventories
varuobjekt IAS 2 item of inventory
varustaja IFRS 3 supplier
Varustusleping IFRS 3 supply agreement
vastastikune kindlustusselts IFRS 3 mutual insurance company
Vastavus rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele KT Compliance with International Accounting Standards
vastavuse jälgimine IFRS 1 Monitor compliance
vastavusperiood IFRIC 3 compliance period
vastavusse viimise periood IFRIC 3 reconciliation period
Vastuvõtmine KT Enactment
Vekslid (ostjatelt saadaolevad/tarnijatele tasumata) IAS 32 notes (receivable/payable)
võimaldamise kuupäev IFRS 2 grant date
võimaldatud omakapitaliinstrument IFRS 2 equity instrument granted
Võimalik sündmus KT Contingency
Võimendusega kirjutatud optsioon IFRS 7 IG leveraged written option
Võimlikud sissetulekud IAS 33 IE Earnings contingency
Võlad KT Payables
Võlainstrument KT Debt instrument 
Võlausaldajad KT Creditors
võlaväärtpaberid KT Debt securities
Võlg KT Debt
Volinik KT Trustee
võõrandamisgrupp IFRS 3 disposal group
võõrandamiskasum KT Gain on disposal
võõrandamiskulud KT Costs of disposal
võõrandamistasu KT Disposal consideration
võõrandamistehing IFRS 5 disposal transaction
võrdlus KT Reconciliation
Võrdlusbilanss IFRS 1 Comparative balance sheet
Võrdlusinformatsioon KT Comparative information 
võrdne tähtsus IAS 1 revised equal prominence
Võrreldav vaheperiood IFRS 1 Comparable interim period
Võrreldavus KT Comparability
võtame nimekirjast välja IAS 1 revised IG debt-to-adjusted capital ratio
VÕTAME NIMEKIRJAST VÄLJA IFRS 5 disposal plan
VÕTAME NIMEKIRJAST VÄLJA IFRS 3 dissenting opinion
võta-või-maksa leping IFRIC 4 take-or-pay contract 
banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255