Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1126/2008, 3. november 2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 on ette nähtud, et iga majandusaasta kohta, mis algab 1. jaanuaril 2005 või pärast seda, peavad börsil noteeritud äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust, teatavatel tingimustel koostama oma konsolideeritud finantsaruanded kooskõlas EU nr 1126/2008 määrusega millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid.

Kasulikud lingid:

 

PEALKIRI NIMETUS
IAS 1

Finantsaruannete esitamine(muudetud 2007)

IAS 2

Varud

IAS 7

Rahavoogude aruanded

IAS 8

Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused ja vead

IAS 10

Sündmused pärast aruandeperioodi

IAS 11

Ehituslepingud

IAS 12

Tulumaks

IAS 16

Materiaalsed põhivarad

IAS 17

Rendid

IAS 18

Müügitulu

IAS 19

Hüvitised töötajatele

IAS 20

Valitsusepoolse sihtfinantseerimise arvestamine ja valitsusepoolse abi avalikustamine

IAS 21

Valuutakursside muutuste mõjud

IAS 23

Laenukasutuse kulutused(muudetud 2007)

IAS 24

IAS 24Seotud osapooli käsitleva teabe avalikustamine

IAS 26

Pensionihüvitiste plaanide arvestus ja aruandlus

IAS 27

Konsolideerimata finantsaruanded

IAS 28

Investeeringud sidusettevõtetesse ja ühisettevõtetesse

IAS 29

Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades

IAS 32

Finantsinstrumendid: esitamine

IAS 33

Aktsiakasum

IAS 34

Vahefinantsaruandlus

IAS 36

Varade väärtuse langus

IAS 37

Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

IAS 38

Immateriaalsed varad

IAS 39

Finantsinstrumendid:kajastamine ja mõõtmine

IAS 40

Kinnisvarainvesteeringud

IAS 41

Põllumajandus

IFRS 1

Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtt

IFRS 2

Aktsiapõhine makse

IFRS 3

Äriühendused

IFRS 4

Kindlustuslepingud

IFRS 5

Müügiks hoitavad põhivarad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad

IFRS 6

Maavarade uuring ja hindamine

IFRS 7

Finantsinstrumendid: avalikustatav teave

IFRS 8

Tegevussegmendid

IFRS 9

Finantsinstrumendid

IFRS 10

Konsolideeritud finantsaruanded

IFRS 11

Ühised ettevõtmised

IFRS 12

Muudes (majandus)üksustes olevate osaluste avalikustamine

IFRS 13

Õiglase väärtuse mõõtmine

IFRS 15

Kliendilepingutest saadav müügitulu

IFRS 16

Rendiarvestus

   
IFRIC 1

Muutused olemasolevates eemaldamis-, taastamis- ning sarnastes kohustistes

IFRIC 2

Liikmete osad ühistulistes (majandus)üksustes ja sarnased instrumendid

IFRIC 4

Kindlakstegemine, kas kokkulepe hõlmab renti

IFRIC 5

Õigus osalusele eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise fondides

IFRIC 6

Konkreetsel turul osalemisest tekkivad kohustised – elektri- ja elektroonikaseadmete vanad jäätmed

IFRIC 7

Korrigeerimise rakendamine IAS 29 „Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades” kohaselt

IFRIC 10

Vahefinantsaruandlus ja väärtuse langus

IFRIC 12

IFRIC tõlgendus 12Teenuste kontsessioonikokkulepped

IFRIC 13

IFRIC tõlgendus 13Kliendilojaalsuse programmid

IFRIC 14

IFRIC tõlgendus 14IAS 19 – kindlaksmääratud hüvitise vara piirang, minimaalsed rahastamisnõuded ja nende koostoime

IFRIC 15

IFRIC tõlgendus 15Kinnisvara ehituslepingud

IFRIC 16

IFRIC tõlgendus 16Netoinvesteeringu riskimaandamine välismaises äriüksuses

IFRIC 17

Tõlgendus IFRIC 17Mitterahaliste varade jaotamine omanikele

IFRIC 18

Tõlgendus IFRIC 18Varade üleandmised klientide poolt

IFRIC 19

Tõlgendus IFRIC 19Finantskohustiste kustutamine omakapitaliinstrumentidega

IFRIC 20

Tõlgendus IFRIC 20Paljanduskulud pealmaakaevanduse tootmisetapis

IFRIC 21

Tõlgendus IFRIC 21Lõivud () 

IFRIC 22

IFRICi tõlgendus 22Välisvaluutatehingud ja ettemakstud tasu

IFRIC 23

IFRICi tõlgendus 23Ebaselgus tulumaksukäsitluste osas

   
SIC 7

Euro kasutuselevõtt

SIC 10

Valitsusepoolne abi, kui puudub konkreetne seos põhitegevusega

SIC 15

Kasutusrent – stiimulid

SIC 25

Tulumaks – (majandus)üksuse või selle omanike maksustaatuse muutused

SIC 27

Juriidiliselt rendilepingutena vormistatud tehingute sisu hindamine

SIC 29

Teenuste kontsessioonikokkulepped: avalikustamine

SIC 31

Tulu – reklaamiteenuseid sisaldavad bartertehingud

SIC 32

Immateriaalsed varad – veebilehe kulud

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255