Toetused

SA INNOVE 16.mail avanes Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed”
 SA ARCHIMEDES 20.mail avaneb alameetme "Kõrgkooli innovatsioon" taotlusvoor,mille mahuks on üle 1,4 miljoni euro Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha.
 SA ARCHIMEDES Avanevad alameetme „Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond"ja „Ülikoolide ning teiste teadus- ja arendusasutuste juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine"avatud taotlusvoorud
Rahandusministeerium Struktuurifondide veebikeskkonnast leiab senisest lihtsamini infot nii struktuuritoetuse taotlemise kui juba toetuse saanud projektide kohta. Euroopa Liidu struktuuritoetuse kasutamist Eestis koordineerib rahandusministeerium, kelle tellimusel valmisid veebikeskkonna uuendustööd.
 SA ARCHIMEDES Teadus- ja arendusasutustel avaneb taas võimalus taotleda toetust energiatehnoloogia alaste projektide elluviimiseks.
 SA ARCHIMEDES Rakenduskõrgharidust pakkuvatel asutustel avaneb võimalus tõsta tehnoloogiainvesteeringutega rakenduskõrgharidusõppe kvaliteeti, soodustades uute õppelaborite loomise või vananenud õppeaparatuuri ja -seadmete asemel kaasaegsete soetamise toel kõrgkoolis praktilise töö läbiviimist.
 PRIA Toetuse eesmärgiks on hüvitada Natura 2000 aladel asuvate põllumajandusmaadel looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste ning linnudirektiivist ja elupaikade direktiivist tulenevate nõuete täitmiseks tehtud kulutusi ja saamatajäänud tulu
 EAS Regionaalministri valitsemisalas välja töötatud kompetentsikeskuste meetme projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
EAS EAS alustab taotluste vastuvõtmist 4.aprillil 2011.
 EAS Klastritoetuse taotlejaks võib olla Eestis registreeritud MTÜ või sihtasutus
SA Innove 4. mail avaneb Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus".

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes