gif Company 930x140 ee

 

Eesti Finantsaruandluse Standard

Eesti Finantsaruandluse Standard alates 2018 (kuni 31.12.2016 oli Eesti hea raamatupidamistava)

Kehtiva raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 17 lõike 1 kohaselt peavad finantsarvestuse korraldamises ja finantsaruandluses kasutatavad arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis olema kooskõlas RPS-s sätestatud nõuetega ja ühega järgmisest kahest finantsaruandluse standardist: Eesti finantsaruandluse standard ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (edaspidi otsekohalduv standard).

Kehtiva RPS § 3 punkti 7 kohaselt on Eesti finantsaruandluse standard rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimkonna juhendid ning riigi, riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste, muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning teiste raamatupidamiskohustuslaste, kelle üle eelnimetatud isikutel on otseselt või kaudselt või teiste valitseva või olulise mõju all olevate isikute kaudu valitsev mõju, puhul ka avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatud nõuded.

 

Eesti Finantsaruandluse Standard alates 2019

Nimetus Sisestamise kuupäev Allalaadimine
RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted

09.01.2020

Lae alla
RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

09.01.2020

Lae alla
RTJ 3 Finantsinstrumendid 09.01.2020

Lae alla
RTJ 4 Varud

09.01.2020

Lae alla
RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

09.01.2020

Lae alla
RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud

09.01.2020

Lae alla
RTJ 7 Bioloogilised varad

09.01.2020

Lae alla
RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

09.01.2020

Lae alla
RTJ 9 Rendiarvestus

09.01.2020

Lae alla
RTJ 10 Tulu kajastamine

09.01.2020

Lae alla
RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

09.01.2020

Lae alla
RTJ 12 Sihtfinanteerimine

09.01.2020

Lae alla
RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded

09.01.2020

Lae alla
RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused 09.01.2020

Lae alla
RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon

09.01.2020

Lae alla
RTJ 16 Teenuste kontsessioonikokkulepped

09.01.2020

Lae alla

 

PS! EFS RTJd 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 15 ja 16 on muudetud ja neid kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandlusperioodidele ning ülejäänud RTJe ei ole muudetud nind neid kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandlusperioodidele.

 

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes