Eesti Finantsaruandluse Standard

Eesti Finantsaruandluse Standard (varem Eesti hea raamatupidamistava) kehtib alates 1. jaanuarist 2017.

Kehtiva raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 17 lõike 1 kohaselt peavad finantsarvestuse korraldamises ja finantsaruandluses kasutatavad arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis olema kooskõlas RPS-s sätestatud nõuetega ja ühega järgmisest kahest finantsaruandluse standardist: Eesti finantsaruandluse standard ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (edaspidi otsekohalduv standard).

Kehtiva RPS § 3 punkti 7 kohaselt on Eesti finantsaruandluse standard rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimkonna juhendid ning riigi, riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste, muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning teiste raamatupidamiskohustuslaste, kelle üle eelnimetatud isikutel on otseselt või kaudselt või teiste valitseva või olulise mõju all olevate isikute kaudu valitsev mõju, puhul ka avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatud nõuded.

 

Eesti Finantsaruandluse Standard alates 2019

Nimetus Sisestamise kuupäev Allalaadimine
RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted

09.01.2020

Lae alla
RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

09.01.2020

Lae alla
RTJ 3 Finantsinstrumendid 09.01.2020

Lae alla
RTJ 4 Varud

09.01.2020

Lae alla
RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

09.01.2020

Lae alla
RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud

09.01.2020

Lae alla
RTJ 7 Bioloogilised varad

09.01.2020

Lae alla
RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

09.01.2020

Lae alla
RTJ 9 Rendiarvestus

09.01.2020

Lae alla
RTJ 10 Tulu kajastamine

09.01.2020

Lae alla
RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

09.01.2020

Lae alla
RTJ 12 Sihtfinanteerimine

09.01.2020

Lae alla
RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded

09.01.2020

Lae alla
RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused 09.01.2020

Lae alla
RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon

09.01.2020

Lae alla
RTJ 16 Teenuste kontsessioonikokkulepped

09.01.2020

Lae alla

 

 Eesti Finantsaruandluse Standard alates 2018 inglise keeles - Estonian financial reporting standard from 2018

Name Date Link
ASBG 1 GENERAL PRINCIPLES FOR PREPARING THE FINANCIAL STATEMENTS

30.05.2019

Download
ASBG 2 REQUIREMENTS FOR PRESENTATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS

30.05.2019

Download
ASBG 3 FINANCIAL INSTRUMENTS

30.05.2019

Download
ASBG 4 INVENTORIES

30.05.2019

Download
ASBG 5 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT AND INTANGIBLE ASSETS

30.05.2019

Download
ASBG 6 INVESTMENT PROPERTY

30.05.2019

Download
ASBG 7 BIOLOGICAL ASSETS

30.05.2019

Download
ASBG 8 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

30.05.2019

Download
ASBG 9 ACCOUNTING FOR LEASES

30.05.2019

Download
ASBG 10 REVENUE RECOGNITION

30.05.2019

Download
ASBG 11 BUSINESS COMBINATIONS AND ACCOUNTING FOR SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

30.05.2019

Download
ASBG 12 GOVERNMENT GRANTS

30.05.2019

Download
ASBG 13 LIQUIDATION AND CLOSING REPORTS

30.05.2019

Download
ASBG 14 NON-PROFIT ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS

30.05.2019

Download
ASBG 15 DISCLOSURES IN THE NOTES

30.05.2019

Download
ASBG 16 SERVICE CONCESSION ARRANGEMENTS

30.05.2019

Download

Eesti Finantsaruandluse Standard alates 2018 vene keeles - Эстонский стандарт финансовой отчетности с 2018 года

Nimetus Sisestamise kuupäev Allalaadimine
Инструкция СБУ 1 Общие принципы составления годового бухгалтерского отчета

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 2 Требования по представлению информации в годовом бухгалтерском отчете

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 3 Финансовые инструменты

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 4 Запасы

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 5 Основные средства и нематериальные активы

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 6 Инвестиционное имущество

30.05.2019

Скачать
Инструкция сБУ 7 Биологические активы

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 8 Резервы, условные обязательства и условные активы

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 9 Учет аренды

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 10 Признание доходов

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 11 Объединения бизнеса и признание дочерних и ассоциированных компаний

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 12 Целевое финансирование

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 13 Ликвидационные и окончательные отчёты

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 14 Недоходные товарищества и целевые учреждения

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 15 Информация, раскрываемая в приложениях

30.05.2019

Скачать
Инструкция СБУ 16 Концессионные соглашения на предоставление услуг

30.05.2019

Скачать
banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255